دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
نظریه توصیفات راسل و مشکل جانشینى در متون گرایشهاى قضیه‏اى
نظریه توصیفات راسل و مشکل جانشینى در متون گرایشهاى قضیه‏اى

محمد علی عباسیان چالشتری

دوره 0، شماره 2 ، شهریور 1381، صفحه 5-26

چکیده
  هر نظریه معنایی جامعی که متکفل تحلیل و تبیین توصیفات معرفه، مانند «نویسنده بوستان» و «رئیس جمهور ایران»، در جمله های زبان طبیعی است، علاوه بر این که باید بتواند تحلیل معنایی درستی از جمله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پدیدارشناسی برنتانو، حیث التفاتی و شهودی
پدیدارشناسی برنتانو، حیث التفاتی و شهودی
دوره 0، شماره 2 ، شهریور 1381، صفحه 27-48

چکیده
  اگر بگوییم که اساسی ترین مفهوم در مکتب پدیدارشناسی، مفهوم حیث التفاتی است، سخنی به گزاف نگفته ایم. مبنای معرفت شناسی و شناخت شناسی در این نحله فلسفی، ریشه از مفهومی می گیرد که باید سرگذشت آن را در تاریخ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس
جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس

مرضیه صادقی

دوره 0، شماره 2 ، شهریور 1381، صفحه 49-56

چکیده
  مقاله حاضر در صدد تبیین دیدگاه توماس آکوئیناس در باب عدالت به عنوان یک فضیلت مى‏باشد. در این مقاله پس از بیان تعریف فضیلت و تعیین مهم‏ترین فضیلت اخلاقى، به بررسى نظرات توماس در باب عدالت توزیعى، حق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثبات وجود خدا از منظر ابن سینا
اثبات وجود خدا از منظر ابن سینا

اقدس یزدی

دوره 0، شماره 2 ، شهریور 1381، صفحه 57-76

چکیده
  در طول تاریخ بشر در کنار مساعى انبیاء الهى در راستاى معرفى خداى حقیقى به انسانها، عقلاء و متفکرینى نیز بوده‏اند که حداکثر تلاش خود را جهت رهیافت عقل به وجود خداوند به کار گرفته‏اند. در این میان ابن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کیش گنوسى و عرفان مانوى
کیش گنوسى و عرفان مانوى

ابوالقاسم اسماعیل پور

دوره 0، شماره 2 ، شهریور 1381، صفحه 77-96

چکیده
    کیش گنوسى یاGnosticism در زمره مکاتب مهم دینى - عرفانى صدرِ مسیحیت است. در این جستار، مکاتب مهم گنوسى سده‏هاى دوم و سوم میلادى مورد تحلیل قرار مى‏گیرد. مکاتب گنوسى عمدة مبتنى بر آراء عارفان صدر مسیحیت، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اخلاق وظائف در بادى امر
اخلاق وظائف در بادى امر

جاناتان دنسی؛ محمد هادی ملازاده

دوره 0، شماره 2 ، شهریور 1381، صفحه 97-114

چکیده
    نظریه اخلاقِ وظائف در بادى امر رادیلیو.دى. بوجود آمد ویژگى این نظریه این است که اصلى یا اصولى را به عنوان اصول پایه به رسمیت نمى‏شناسد وم اساسا قائل به فهرست منظمى از اصول اخلاقى نیست نویسنده در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
محرک اول در نظر ارسطو
محرک اول در نظر ارسطو

سید محمد حکاک

دوره 0، شماره 2 ، شهریور 1381، صفحه 115-124

چکیده
  هدف از این مقاله تحقیق در خصوص نظر ارسطو در باب محرک اول یا خداست. ارسطو درکتاب مابعد الطبیعه خود درباره حکمت یا فلسفه اولى بحث و براى آن دو تعریف ذکر مى‏کند: 1- بحث درباره علل اولیه واقعیت 2- بحث درباره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر گناه بر معرفت
تأثیر گناه بر معرفت

زهرا پورسینا

دوره 0، شماره 2 ، شهریور 1381، صفحه 125-144

چکیده
    طرح مسأله تأثیر عوامل غیر معرفتى بر معرفت در مقاله «اراده معطوف به باور» ویلیام جیمز(2) نظر معرفت شناسان را به این بحث اساسى معطوف کرده است که تحصیل معرفت، چه بسا، تنها از مسیر معیارها و شاخصه‏هاى ...  بیشتر