نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 
کیش گنوسى یاGnosticism در زمره مکاتب مهم دینى - عرفانى صدرِ مسیحیت است. در این جستار، مکاتب مهم گنوسى سده‏هاى دوم و سوم میلادى مورد تحلیل قرار مى‏گیرد. مکاتب گنوسى عمدة مبتنى بر آراء عارفان صدر مسیحیت، مانند: شمعون مُغ، والنتین، مرقیون و بازیلیدس است. صبغه عرفان در ادبیات هرمسى و در کیش مندایى، صبّى یا مغتسله مکمل تحلیل کیش گنوسى است.
موضوع تازه‏اى که در این مقاله مطرح مى‏شود، طرح عرفان مانوى است که از دل کیش گنوسىِ صدر مسیحیت برآمده و در سده سوم میلادى، روشنفکران دینى شرق (پیروان دیناوریه در خراسان) و نحله‏هاى دینى - عرفانى غرب (آسیاى صغیر، سوریه و مصر) را سخت تحت تأثیر قرار داده است. بن مایه عرفانى مانویت، عبارت است از: هبوط روح از عالم نور به این جهان. در این مکتب، رسالتِ انسان، آزاد کردنِ پاره‏هاى روح علوى محبوس در پیکر مادى، رستگار شدن روح و پیوستن به جهان نور است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gnosticism and Manichaean Gnosis

نویسنده [English]

  • Aboalqasem Esmael pur

Associate Professor of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Gnosticism is one of the important religious — Gnostic schools at the beginning centuries of Christian era. In this paper, the important Gnostic schools of the second and the third century A.D. are analyzed. These Gnostic schools are mainly based on the ideas of Gnostics of the early Christianity, such as Simon the Magus. Valentine, Marcion, and Basilides, Gnostic attitude in Hermetic litrature and in Mandaism, Sabaeans (Sabifin) or Mughtasilah (Babtizers), is a complementary analysis of Gnosticism. The new theme that is presented through this paper is Manichaean gnosis which originated from Gnosticism of the early Christianity. In the 3rd century A.D., the eastern religious intellectuals (as the followers of Denavariyye in Khorasan ( and the western religious — Gnostic schools (in Asia Minor, Syria and Egypt) were grossly influenced by it. Manichaean Gnostic motif is the descend of spirit from the light paradise to this material world. So, human function, according to this school, is to release the celestial spirit particles imprisoned in the material bodies, salvation of the souls, and finally to the Realm of Light

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gnosticism
  • Manichaeanism
  • Hermetic Literature
  • Mandaism
  • Gnosis

منابع

1- ابوالقاسمى، محسن، مانى به روایت ابن الندیم، تهران: انتشارات طهورى، 1380.
2- اسماعیل پور، ابوالقاسم، اسطوره، بیان نمادین، تهران: سروش، 1377.
3- ـــــــــــ، اسطوره آفرینش در آیین مانى، تهران: انتشارات فکر روز 1373، چاپ دوم با ویراست جدید و افزوده‏ها، انتشارات کاروان، در آستانه انتشار (1381).
4- الیاده، میرچا (گردآورنده و سر ویراستار)، آیین گنوسى و مانوى، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: انتشارات فکر روز، 1373.
5- برنجى، سلیم، قوم از یاد رفته، تهران: دنیاى کتاب، 1367.
6- بهار، مهرداد، اسماعیل پور، ابوالقاسم، ادبیات مانوى، تهران: نشر کارنامه، در آستانه انتشار (1381).
7- دکره، فرانسوا، مانى و سنت مانوى، ترجمه عباس باقرى، تهران: انتشارات فرزان روز، 1380.
8- شروو، ک. عناصر ایرانى مانویت، ترجمه محمد شکرى فومشى، تهران: انتشارات طهورى، در آستانه انتشار (1381).
9- فروزنده، مسعود، تحقیقى در دین ضابئین مندایى، ج 1، تهران: انتشارات سماط، 1377.
10- کلیم کایت، هانس یواخیم، هنر مانوى، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: انتشارات فکر روز، 1373.
11- وامقى، ایرج، نوشته‏هاى مانى و مانویان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى، 1378.
12- Asmussen, Jes P.Manichaen Literature, Delmar, 1975.
13- Boyce, Mary, A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9, Leiden, 1975.
14- Corbin, Henry, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, London 1988.
15- Foerster, Werner, Gnosis, A Selection of Gnostic Taxts; tr .by R.Mc.l Wilson.
16- II, Coptic and Mandaean Sources, Oxford, 1974.
17- Gospel of Marcion, The Gnostic Society Library, Gnostic Scriptures and Fraqments Internet Library: WWW. Gnosis.org; updated 2001.
18- Horoyd, Stuart, The Elements of Gnosticism, Melburn, 1997.
19- Jouas, Hans, THe Gonstic Religion: The Message of the Alien God and the Beginning of Christianity, Boston 1970.
20- Jung, Carl Gustav, Seven Sermons to the Dead, ascribed to Valentinus, Internev Library: WWW.Gnosis.org; updatecl 2001.
21- Mac Rae, George, W, (Intr. and tr). »The Gospel of Truth«, in J.M.Robinson (Dir). The Nag Hammadi Library in English, 2nd ed, Leiden, 1984.
22- Noch, A.D.(ed.). Festugiere, A.J. (tr.), Hermes Trismegiste, Vols 1-1V, Paris, 1945-54.
23- Sundermann, W.Mittelpersische und Parthische Kosmogonische und Parabletexte der Manichaer, Berlin 1973.
CAPTCHA Image