نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه دانشگاه ریدینگ (Reading)انگلستان -نویسنده

2 دانشجوى دکترى فلسفه تطبیقى تربیت مدرس دانشگاه قم- مترجم

چکیده

 
نظریه اخلاقِ وظائف در بادى امر رادیلیو.دى. بوجود آمد ویژگى این نظریه این است که اصلى یا اصولى را به عنوان اصول پایه به رسمیت نمى‏شناسد وم اساسا قائل به فهرست منظمى از اصول اخلاقى نیست نویسنده در ابتدا نظریاتى را که در آنها اصل یا اصولى به عنوان اصل پایه در نظر مى‏گیرد را رد مى‏کند و سپس به تشریح این نظریه مى‏پردازد که در آنها ابتدا به وظائف درباره امر برمى‏خوریم و سپس آنها را موازنه کرده به وظائف شایسته مى‏رسیم. نویسنده در انتها به طور اختصار بر این نظریه اشاره مى‏نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

PRIMA FACIE MORAL DUTIES

نویسندگان [English]

  • Janathan Dancy 1
  • Mohammad hadi Molazadeh 2

1 Professor, Department of Philosophy, University of Reading, England-Writer

2 PhD Student in Comparative Philosophy, Teacher Training, Qom University - Translator

چکیده [English]

The theory of prima facie duties was developed by W.D.Ross. The main characteristic of this theory is that it does not recognize any principles as the base of ethics and basically it does not believe in any ordered list of moral principles. In other words, according to this theory one can do something if and only if there is an appropriate basis for doing that thing.
The author first disproves some theories in which a principle or some principles are considered basic. Then he describes this theory as that in it we first face prima facie duties and then come to balance them and reach to appropriate duties. In the end, the author points to the objections to this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PRIMA FACIEIES DUTIES
  • DUTIES PROPER MORAL PRINCIPLE
  • BALANCE

نابع:

1- Nagel, T: Warand massacre, in hismoral Questions (Cambridge: cambridge, university press 1979), PP. 53-74.
2- Prichard. H. A. »Does moral philosophy rest on a mistake?« in his moral obligation (Oxford: clarendon press, 1949), PP. 1-17.
3- Ross. W.D: The Right and the good (Oxford: clarendon press, 1930), especially chapters 1-2.
4- _________.Foundations of Ethics (Oxford: Clarendon press 1939)
براى مطالعه بیشتر مى‏توان به منابع زیر مراجعه نمود:
1- Dancy'j:» Ethical particularism and morally relevant properties« mind, ×C.II (1983), 530-47.
2- Searle, J.R: Prima facierea sons, »Philosophical Subject«, ed Z, Vanstraaten (O×ford:Oxford university press, 1980) pp. 38-59.
CAPTCHA Image