نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى فلسفه تطبیقى دانشگاه قم

چکیده

 
طرح مسأله تأثیر عوامل غیر معرفتى بر معرفت در مقاله «اراده معطوف به باور» ویلیام جیمز(2) نظر معرفت شناسان را به این بحث اساسى معطوف کرده است که تحصیل معرفت، چه بسا، تنها از مسیر معیارها و شاخصه‏هاى معرفتى صرف عبور نمى‏کند، بلکه از آن جا که بسیارى از باورهاى انسان تحت تأثیر بیم و امیدها، عشق و نفرتها، منافع شخصى و... تحصیل مى‏شوند، پاکسازى ساحات غیرمعرفتى انسان از رذایل و آراستن آنها به فضایل، در دستیابى او به حقیقت مؤثر مى‏تواند باشد.
آنچه در این مقاله بحث مى‏شود، طرح رابطه یکى از مقولات اخلاقى - دینى، یعنى گناه، با معرفت است. تلاش ما بر این است که نشان دهیم، چگونه در دو دهه اخیر، توجه معرفت شناسان، به بحث تأثیر ساحتهاى غیر معرفتى بر ساحت عقیدتى بشر، جلب شده است و بنابراین مى‏توان به گناه نیز به عنوان یکى از مقولات معرفتى نظر کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Sin on Knowledge

نویسنده [English]

  • Zahra Pursina

PhD student in Comparative Philosophy, Qom University

چکیده [English]

William James, proposing the impact of non-noetice factors on the process of anquiring knowledge in his article " The will to Believe" led epistemologists to pay attention to this important point that perhaps achieving knowledge does not need only satisfying the epistemic standards, but since we obtain many beliefs under the influence of fears and hopes, loves and aversions, self-interests, etc., so sanctifying non-noetic realms of human being from vices and adorning them with virtues also affect on obtaining truth. What is discussed in this article is proposing the relation ship between one of the ethico-religious categories, ie., sin, and knowledge. The writer seeks to show how, in the late twenty years, epistemologists have paid attention to the discussion of the relation between non-epistemic and epistemic aspects of human existence, so that one can consider sin as an epistemological category.

منابع

1- قرآن کریم
2- کتاب مقدس
3- وستفال، مرالد، «پولس قدّیس را بجدّ بگیریم: گناه به منزله مقوله‏اى معرفت شناختى»، ترجمه: مصطفى ملکیان، فصلنامه اندیشه دینى، دانشگاه شیراز، زمستان 1378، شماره دوم.
4- Wainwright, William J., Reason and the Heart, A Prolegomenon to a critique of Passional Reason Cronell University press, Ithaca and London, 1995.
5- Zagzebeski, Linda Trinkaus, Virtues of the Mind, An inquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge, cambridge University press, 1996.
CAPTCHA Image