نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسى مشهد

چکیده

مسأله ارتباط احکام اخلاقى با واقعیت از مسائل مهم فلسفه اخلاق است. گروهى که اکثریت فیلسوفان اخلاق مغرب زمین را تشکیل مى‏دهند، به نفى آن پرداخته و در مقابل، گروهى نیز آن را پذیرفته‏اند. در این نوشتار با مطرح نمودن انتقادها و پیامدهاى نادرست نفى رابطه اخلاق و واقعیت بر ارتباط آن دو، تأکید شده است. مهمترین پیامد نفى رابطه میان آن دو، مسأله نسبیت اخلاقى و در نتیجه نفى هر گونه بحث و تبادل نظر درباره آن است؛ چیزى که هیچ عالم صاحب گفتارى در عمل بدان پاى بند نیست. دیگر پیامد مهم نفى رابطه یاد شده، انشایى بودن احکام اخلاقى است که این امر به نوبه خود پیامدهاى ناپذیرفتنى بسیارى به دنبال دارد. ازنظر نگارنده، گزاره‏هاى اخلاقى ضرورت دارد و ضرورت آن از ملاحظه تأثیر فعل اخلاقى در کمال فاعل آن به دست مى‏آید و این نظریه را مى‏توان بطور غیر مستقیم از گفته‏هاى همه فیلسوفان اخلاق که فعل اخلاقى را هدفمند مى‏دانند، به دست آورد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

MORALITY AND REALITY

نویسنده [English]

  • Seyyed morteza Hoseini shahrudi

Assistant Professor, Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The question of the relationship between moral judgments and reality is considered as an important question in moral philosophy. A group of philosophers which constitute the majority of moral philosophers in the west, reject the question and a minor group support it.
In this article, the writer emphasizes on the relationship in question, stating the objections and criticisms on the relationship between moral judgments and reality and their disastrous consequences when the relationship in question is denied. The denial of this relationship results in moral relativism which is chiefly rejected by practical moralists, which in turn obstacles the path to any useful discussions on it. Another negative result of its denial is that moral judgments might be considered to be “discourse inacheve” which bring about various unacceptable consequences. The writer believes that moral statements are necessary and the necessity of moral statements can be achieved by considering the effects of moral acts on the perfection of moral agents, a view which can be indirectly arrived at by taking into consideration the assertion made by the moral philosophers that moral acts are purposeful

کلیدواژه‌ها [English]

  • MORAL RELATY
  • RELATIVISM
  • PURPOSE

منابع

1 - اتکینسون، آر، اف. درآمدى به فلسفه اخلاق، ترجمه: سهراب علوى‏نیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1369.
2 - ایان باربور، علم و دین، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهى، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1362.
3 - حسینى، سیدمرتضى، کوى نیکنامان، مشهد، انتشارات آفتاب دانش، آماده چاپ.
4 - خواجه نصیر الدین طوسى، اخلاق ناصرى، تصحیح: مجتبى مینوى، تهران، انتشارات خوارزمى
5 - صدر الدین شیرازى، الاسفار الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1981 م، ج 4
6 - طباطبایى، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با توضیح و پاورقى مرتضى مطهرى، قم، انتشارات صدرا، چ اول، ج 2
7 - مصباح یزدى، محمدتقى، دروس فلسفه، تهران، انتشارات اطلاعات، 1370
8 - مطهرى مرتضى، فلسفه اخلاق، قم، انتشارات صدرا، چ دهم، 1371
9 - Macintyre, Alasdair, A short Hostory of Ethics, Routledge, 1998.
10 - Resnik, David B., The Ethics of Science, London & Newyork, 1998.
11 - Gensler, Harry J., Ethics, London & Newyork, 1998
12 - Griffing, James, Well Being, Oxford, 1990.
13 - Kovesi, Julius, Moral Notions, Routledge, 1967
14 - Singer, Peter, A Companion to Ethics, Routledge, 1998.
15 - Routledge encycleopedia, Volues 1, 1998.
CAPTCHA Image