دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
اخلاق و واقعیت
اخلاق و واقعیت

سید مرتضى حسینى‏ شاهرودى

دوره 0، شماره 3 ، اسفند 1381، صفحه 5-24

چکیده
  مسأله ارتباط احکام اخلاقى با واقعیت از مسائل مهم فلسفه اخلاق است. گروهى که اکثریت فیلسوفان اخلاق مغرب زمین را تشکیل مى‏دهند، به نفى آن پرداخته و در مقابل، گروهى نیز آن را پذیرفته‏اند. در این نوشتار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گذارى بر فلسفه «ودانته» از آغاز تا «رامانوجه»
گذارى بر فلسفه «ودانته» از آغاز تا «رامانوجه»

ابوالفضل محمودی

دوره 0، شماره 3 ، اسفند 1381، صفحه 25-48

چکیده
    اندیشه فلسفى هندى با سابقه‏اى بیش از دو هزار سال در دو شاخه مکاتب آستیکه (سنتى و یاراست کیش) و ناستیکه (غیر سنتى و یا ناراست کیش) ادامه یافته است. از میان مکاتب ششگانه سنتى، مهمترین آنها مکتب ودانته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد ارسطو از نظریه سقراطى ـ افلاطونى«وحدت فضیلت و معرفت»
نقد ارسطو از نظریه سقراطى ـ افلاطونى«وحدت فضیلت و معرفت»

رضا برنجکار

دوره 0، شماره 3 ، اسفند 1381، صفحه 49-66

چکیده
  تحلیل فضیلت و ارتباط آن با معرفت از مباحث مهم فلسفه اخلاق است که نحوه برداشت از آن در علم اخلاق نیز مؤثر است. سقراط که گاه او را موسس فلسفه و پدر فلسفه اخلاق مى‏نامند (فرانکنّا، 1376: 20) فضیلت را لازمه معرفت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظام بخشى و قوام بخشى تصورات عقل در نظام فلسفى کانت
نظام بخشى و قوام بخشى تصورات عقل در نظام فلسفى کانت

محمد علی عبداللهی

دوره 0، شماره 3 ، اسفند 1381، صفحه 67-86

چکیده
  بدون تردید یکى از نظامهاى فلسفى بسیار مهّم مغرب زمین که شاید بتوان گفت نقطه عطفى در سیر تحوّل اندیشه غربى است، نظام فلسفى فیلسوف شهیر آلمانى، ایمانوئل کانت است. کانت در بخش اول کتاب نقد عقل محض به تجزیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیدگاه فرگه در مورد معنای محمول
دیدگاه فرگه در مورد معنای محمول

سید محمد علی حجتی

دوره 0، شماره 3 ، اسفند 1381، صفحه 87-108

چکیده
  در بررسى معناى محمول سه تز مهم در نظریه فرگه به چشم مى‏خورد: 1- نحوه معرفى نمائى مدلول مندرج در معناى عبارت است. پس معناى محمول مشتمل بر نحوه معرفى نمائى مفهوم، به عنوان مدلول محمول، مى‏باشد. 2- معناى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبناگروى سنّتى از منظرى دیگر
مبناگروى سنّتى از منظرى دیگر

رضا اکبری

دوره 0، شماره 3 ، اسفند 1381، صفحه 109-130

چکیده
  مبناگروى سنّتى، یکى از نظریّه‏هاى ارائه شده در باب توجیه معرفت شناختى مى‏باشد. این نظریّه که نخستین بار از سوى ارسطو ارائه شده و طرفداران فراوانى را در طول تاریخ فلسفه، خصوصا در میان اندیشمندان مسلمان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تفاوت جوهرى نظریه فارابى و ابن رشد در تطبیق بین حکمت و شریعت
تفاوت جوهرى نظریه فارابى و ابن رشد در تطبیق بین حکمت و شریعت

موسی ملایری

دوره 0، شماره 3 ، اسفند 1381، صفحه 131-148

چکیده
  بعد از آن که نهاد فلسفه در حوزه فرهنگ اسلامى شکل گرفت، احساس تعارض بین دین و فلسفه، اندیشمندان مسلمان را به اتخاذ مواضع مختلفى وا داشت. برخى فلسفه را ترک کردند و به مذمت آن پرداختند و تعداد انگشت شمارى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گفتگوى اسلام و مسیحیت از دیدگاه ابن عربى و اکهارت
گفتگوى اسلام و مسیحیت از دیدگاه ابن عربى و اکهارت

قاسم کاکایی

دوره 0، شماره 3 ، اسفند 1381، صفحه 149-178

چکیده
  ادیان بزرگ ابراهیمى امروز در برابر هجوم اندیشه‏هاى الحادى قرار گرفته‏اند و باید پاسخگوى انتظارات بشر این عصر از دین باشند. از این رو گفتگوى آنها براى رسیدن به مواضعى واحد اجتناب‏ناپذیر مى‏نماید. ...  بیشتر