نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم تحقیقات

چکیده

 
اندیشه فلسفى هندى با سابقه‏اى بیش از دو هزار سال در دو شاخه مکاتب آستیکه (سنتى و یاراست کیش) و ناستیکه (غیر سنتى و یا ناراست کیش) ادامه یافته است. از میان مکاتب ششگانه سنتى، مهمترین آنها مکتب ودانته است. الهام بخش اصلى فیلسوفان ودانته متون اپنیشدى و دغدغه عمده آنها فهم ماهیت خدا، انسان، جهان مادى و ارتباط این سه با یکدیگر است. حکیمان اصلى ودانته در تفسیر این رابطه با هم وحدت نظر ندارند و همین امر، موجب پیدایش سه جریان فرعى در درون این مکتب شده است.
مکتب ادوایته ودانته به رهبرى شنکره، وحدت گراى تمام عیار و پرطرفدارترین مکتب فلسفى هند است. مکتب ویسیش ادوایته، راه میانه را برگزیده و رامانوجه شخصیت برجسته آن است و مکتب دوایته به رهبرى مدهوه، که از آن دو متأخرتر و کاملاً کثرت گرا است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A GLANCE AT THE PHILOSOPHY OF "VEDANTE" FROM ITS BEGINNING TO THE TIMES OF INDIAN PHILOSOPHER "RAMANUJA"

نویسنده [English]

  • Abolfazl Mahmoodi

PhD Student in Comparative Religion and Mysticism, Tehran Azad University, Research Sciences Branch

چکیده [English]

Indian philosophical system of thought dates back from two thousand years and continues to manifest itself in two systems known as "Astika" (i.e. traditional or orthodox) and "Nastika" (meaning "non-traditional" or heteredox). Among the six traditional or orthodox schools of thought, "Vedante" is considered to be of the most significance. Throughout the Indian history, Vedantan philosophers have been greatly inspired or influenced by Upanishads" and they have expressed concern over the understanding of the nature of God, man, the material world and the relationship between them.
The chief Vedantan philosophers are not unanimous as to the interpretation of the relationship in question as a result of which three subsidiary movements launched within this school of thought. The school of Indian thought known as "Advaite Vedante" whose chief representative is Shankara ("Sankara") has gained wide acceptance among Indian philosophical schools of thought.
The Advaite has taken a moderate route and its chief representative is Rama. The school of thought known as "Advaite" whose chief representative is "Madhva" is said to be more recent than the other two schools of thought and fully pluralistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ATMAN
  • BRAHMAN
  • VEDANTE
  • UPANISAD
  • SANKARA

منابع

فارسى

1 - داریوش شایگان، ادیان و مکتبهاى فلسفى هند (2 جلد)، انتشارات امیر کبیر، تهران.
2 - رادها کریشنان سروپالى، تاریخ فلسفه شرق و غرب، ترجمه: خسرو جهاندارى، ج 1، انتشارات انقلاب اسلامى
 

منابع انگلیسى:

3- Radhakrishnan, Indian philosophy, George Allen & unwin ltd, london, 1958 (2.v)
4- Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass publishers, Delhi (5V)
5- Heinrich Zimmer, Philosophies of India (trans by Cample), Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1990
6- Hiriyanna, Outlines of Indian philosophy, Motilal, Delhi, 1993.
7- Ninian Smart, World Philosophy, Routledge, 1999.
8- Oliver Leaman Key Concepts in Eastern Philosophy, Routledge, 1999
9- Gavin Flood, An Introduction to Hinduism, cambridge
10- Mircea Eliade, Yoga, Routledge and kegan Paul, London, 1969.
11- Ninian Smart, "Indian philosophy" in encyclopedia of philosophy, edited by paul edward.
12- R.N. Dandekar, "vedante" in The Encyclopedia of Religion, edited by mircea Eliade
13- R. Garbe, "VEDANTE" in Encyclopedia of Religion and Ethics, edited by James Hastings.
 
CAPTCHA Image