نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیّات و معارف اسلامى دانشگاه امام صادق علیه‏السلام

چکیده

مبناگروى سنّتى، یکى از نظریّه‏هاى ارائه شده در باب توجیه معرفت شناختى مى‏باشد. این نظریّه که نخستین بار از سوى ارسطو ارائه شده و طرفداران فراوانى را در طول تاریخ فلسفه، خصوصا در میان اندیشمندان مسلمان به خود جذب کرده است، در صدد است که به مسأله شکّاکیّت در ناحیه توجیه پاسخ گوید. این نظریّه با پذیرش باورهایى که آن را موجّه بِنَفسِه تلقّى مى‏کند و اصل قرار دادن روش قیاسى، ساختار باورهاى انسان را متشکّل از باورهاى موجّه بنفسه و موجّه بغیره مى‏کند. امّا اینکه نظریّه فوق تا چه اندازه مى‏تواند بر مشکل شکّاکیّت در ناحیه توجیه فائق آید بحثى است که بعد از توصیف و تبیین نظریّه به آن پرداخته خواهد شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

CLASSICAL FOUNDATIONALISM FROM ANOTHER POIT OF VIEW

نویسنده [English]

  • Reza Akbari

Assistant Professor, Department of Philosophy and Theology, Faculty of Theology and Islamic Studies, Imam Sadegh University

چکیده [English]

Classical foundationalism is the most important theory about epistemic justification. Aristotle is the founder of this theory. Many philosophers accepted this theory. Avicenna, Aquinas, Descartes, Luck, Chisholm are among them. This theory is an attempt for solving the problem of skepticism, especially justification skepticism. This theory divides the noetic structure of human beings into basic beliefs and inferential beliefs and accepts deduction as the only way of justifying our beliefs. So the theory rejects induction and analogy. After introducing the theory I will go showing that this theory is not successful in solving the problem of skepticism.

منابع

الف- منابع فارسى

1ـ ارسطو: منطق ارسطو (اُرگانون)، ترجمه دکتر میرشمس الدّین ادیب سلطانى، مؤسّسه انتشارات نگاه، تهران.
2ـ ارسطو: متافیزیک،، ترجمه: دکتر شرف الدّین خراسانى، نشر گفتار، تهران.
3ـ طوسى، خواجه نصیرالدّین، اساس الاقتباس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چ 4.
 

ب- منابع عربى

4ـ ابن سینا، حسین بن عبدالله: الشّفاء، الالهیّات، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ اوّل.
5ـ الحلّى، الحسن بن یوسف، کشف المراد فى شَرْح تجرید الاعتقاد، مؤسسه النّشر الاسلامى، قم.
6ـ الطوسى، نصیرالدّین محمّدبن محمّد بن الحسن، شرح الاشارات و التّنبیهات، فى الاشارات و التّنبیهات للشّیخ الرّئیس ابى على حسین بن عبدالله بن سینا، دفتر نشر الکتاب، بى جا.
7ـ الکاتبى، نجم الدّین عمر بن على القزوینى، الرّساله الشمسیّه، فى شروح الشمسیّه، مجموعه حواشٍ و تعلیقات، شرکه شمس المشرق للخَدمات الثّقافیّه، بى جا.
8ـ المظفّر، الشّیخ محمّدرضا، المنطق، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، الطبعة الثّانیه.
 

ج) منابع انگلیسى

9- Audi, Robertin (1993), "Fallibilist Foundationalism and Holistic Coherentism", in The Theory of Knowledge, Classic and Contemporary Reading, ed. By Louis P. Pojman (Belmont, California, Wadsworth Publishing Company).
10- Ayer, A. J. (1956) The Problem of Knowledge (London: Macmillan)
11- Chisholm, Roderick M. (1966) Theory of Knowledge (Englewood Cliffs, NJ (Prentice-Hall).
12- Chisholm, Roderick M. (1957) Perceiving: A Philosophical Study (Ithaca, New York Cornell University Press).
13- Gettier, Edmond L. (1963), "Is Justified True Belief Knowledge", Analysis, Vol.23. No. 6.
14- Goldman, Alvin I. (1967). "A Causal Theory of Knowing", The Journal of Phlisophy, Vol. 64, No. 12.
15- Harman, Gilbert (1973), Thought (Princeton, NJ: Princeton University Press).
16- Lehrer, Keith and Paxon, Thomas D. (1969), "Knowledge: Undefeated Justified True Belief", The Journal of Philosophy, Vol. 66, No. 8.
17- Pojman, Louis P. (1993), "The Analysis of Knowledge", in The Theory of Knowledge, Classic and Contemporary Reading, ed. by Louis P. Pojman (Belmont, California: Wadsworth Publishing Co).
18- Rozeboom, William (1967), "Why I Know So Much More Than You do", American Philosophical Quarterly, 4.
19- Williams, Micheal (2001), "Contextualism, Externalism and Epistemic Standards", Philosophical Studies, Vol. 103, No. 1.
CAPTCHA Image