نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه وحکمت دانشگاه شیراز

چکیده

ادیان بزرگ ابراهیمى امروز در برابر هجوم اندیشه‏هاى الحادى قرار گرفته‏اند و باید پاسخگوى انتظارات بشر این عصر از دین باشند. از این رو گفتگوى آنها براى رسیدن به مواضعى واحد اجتناب‏ناپذیر مى‏نماید. این مقاله بر آن است که راه گفتگو را باید در باطن دین جستجو کرد و در این میان عرفا بیشترین سهم را مى‏توانند، داشته باشند. نگارنده در راستاى گفتگوى بین اسلام و مسیحیت، ابن عربى و اکهارت را که بزرگترین عرفاى نظریه پرداز اسلام و مسیحیت اند برگزیده و از دیدگاه آنان بحث را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. تسامح دینى و فرق آن با پلورالیسم، وحدت ادیان و اختلاف شرایع و نیز موانع کلامى گفتگوى بین اسلام و مسیحیت و راههاى رفع آنها از دیدگاه این دو عارف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DIALOGUE BETWEEN ISLAM AND CHRISTIANITY FROM THE POINTS OF VIEW OF IBN 'ARABI AND ECKHART

نویسنده [English]

  • Qasem Kakaee

Assistant Professor of Philosophy and Wisdom, Shiraz University

چکیده [English]

Great Abrahamic religions today are being attacked by atheistic beliefs and are said to be responsible for meeting the various expectations human beings demand from religion in this modem age.
In order to reach a single unified position, the interreligious dialogues seem to be inevitable. This article seeks to propose that the way in which the dialogue takes form can be traced in the core of religions themselves and the mystics in various religious traditions can play a great role in paving the way for carrying out such dialogues Seeking to explain the dialogue between Islam and Christianity, the writer has selected Ibn Arabi and Meister Eckhart, the two distinguished mystics, to discuss on the subject in question from their points of view. In addition, he tries to cast light on religious tolerance and study the difference between religious tolerance and religious pluralism, the unity of religions, the differences claimed to exist among the laws (Shari’ has)and the theological obstacles or restrictions facing the dialougues and the way in which they can be removed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISLAM
  • CHRISTIANITY
  • MONOTHEISM
  • TRINITY
  • TOLERANCE
  • IBN 'ARABI ECKHARD

منابع

1- ابن عربى، ابو عبداللّه محمد بن على، ترجمان الاشواق، بیروت: 1381 ق.
2- ـــــــ، فصوص الحکم، تصحیح ابوالعلاء عفیفى، انشارات الزهرا، 1366.
3- ـــــــ، رحمة من الرحمن فى تفسیر و اشارات القرآن، جمع و تألیف محمود محمود الغراب، مطبعة نضر، 1410 ق.
4- ـــــــ، الفتوحات المکیة، بیروت، دار صادر، بى‏تا.
5- ـــــــ، العبادلة، مکتبة القاهرة، 1369 ق.
6- مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، دار احیاء التراث العربى، 1403 ق.
7- کاکایى، قاسم، توحید افعالى در قرآن و کتاب مقدس، کیهان اندیشه، ش: 58، 1373.
8- Ancelet - Hustache, Jeanne, Master Eckhart and the Rhineland Mystics, Translated by Hilda Graef, London, Longmans, Green and o.Ltd, 1957.
9- Austin, R. W. J. Translation and Introduction on Ibn alArabi, The Bezels of Wisdom, Lahore, Suheil Academy, 1988.
10- Caputo, John, "Fundamental Themes in Meister Eckhart's Mysticism" in The Thomist, Vol. 42, No. 2, 1978.
11- Chittick, William. C. The Sufi Path of Knowledge, New York, State University of New York Press, 1989.
12- College, Edmund and Bernard McGinn Editors, Meister Eckhart, The Essential Sermons, Commentaries and Defence, Paulise Press, New York, 1981.
13- Davis, Oliver, God within, the Mystical Tradition of Northern Europe, New York,PaulistPress, 1988.
14- Davis, Oliver, Meister Eckhart, Selecting Writings, Penguin Books, 1994.
15- Eckhart, Meister, Breakthroug, Meister Eckhart's Creation Spirituality in New Translation, Introduction and Commentaries by Mattew Fox. New York, Image Books, 1991.
16- Eckhart, Meister, Meister Eckhart, A Modern Translation, Translated by Reymand Bernard Blakney, New York, Harper and Brothers Publishers, 1941.
17- Eckhart, Meister, Meister Eckhart, Teacher and preacher, Edited by Bernard McGinn, New York, Paulist Press, 1986.
18- Eckhart, Meister, The Essential Sermons, Commentaries and Defence, Edited by Edmund College and Bernard McGinn, New York, Paulist press, 1981.
19- Forman, Robert K.C. "Eckhart, Gezuchen and the Ground of the Soul" in the Problem of pure Conciousness, Mysticism and Philiosopy, Edited by Robert K.C. Forman, New York, Oxford University Press, 1990.
20- Fox, Mattew, Introduction and Translation on Breakthrough, Meister Eckhart's Creation Spirituality in New Translation, New York, Image Books, 1991.
21- Izutso, Toshihiko, Sufism and Taoism, Berkeley, University of California Press, 1983.
22- McGinn, Bernard, "Love, Knowledge and Unio Mystica in the Western christian Tradition" in Mystical Union in Judaism, Christianity and Islam, Moshe Idel and Bernard McGinn Editors, New York, Continuum, 1996.
23- O'Meara, Thomas, "The Presence of Meister Eckhart", in The Thomist, 42, 1978.
24- Otto, Rodulf, Mysticism, East and West, A Comparative Study of the Nature of Mysticism, Translated by Bertha L.Bracy and Richena C. Pane, New York, Macmillan Publishing Co; 1976.
25- Sells. Michael, Mystical Languages of Unsaying, Chicago, The University of Chicago Press, 1994.
26- Steindle - Rast, David, Foreward on Meister Eckhart from Whom God Hid Nothing, Edited by David O'Neal, Boston and London, shambhala, 1996.
CAPTCHA Image