نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات و معارف اسلامى دانشگاه شیراز

چکیده

ارتباط جهان با مبدأ مسأله‏اى است که در هر نظام فلسفى و عرفانى از اهمیت خاصى برخوردار است و مى‏توان آن را از وجوه مشخص این گونه نظامها دانست. در این بین در عرفان اسلامى و بیش از همه در مکتب وحدت وجودى ابن عربى با طرح مسأله تجلى، نفس رحمانى، عماء و عشق ازلى در این بحث موشکافى به عمل آمده. در عرفان هند نیز در آیین برهما، مکتب شانکارا یعنى ادویتا ودانتا (ودانتاى وحدت گرا) با دقت خاصى به مسأله مایا و توابع آن پرداخته شده که بررسى تطبیقى در این باب مى‏تواند گشایشگر راهى در «عرفان تطبیقى» در بحث مورد نظر باشد. نوشتار حاضر تلاشى است در این راستا

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE UNIVERSE (COSMOS) AND THE ORIGIN IN VEDANTA AND IBN 'ARABI'S' GNOSTIC SCHOOL OF THOUGHT

نویسنده [English]

  • Saeed Rahimiyan

Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Shiraz University

چکیده [English]

The relationship between the universe and the Origin is considered as a crucial issue in every philosophical and Gnostic (mystical) systems. This issue has come under close scrutiny in Islamic gnosticism especially in Ibn 'Arabi's' pantheistic. school of thought in dealing with the problem of God's self - disclosure, heavenly soul (nafs-e rahmani), 'Ama' (Deviation, Blindness), and eternal love likewise, the term (maya) and its connotations is studied precisely in the Indian gnosticism, especially in the doctrine of Brahma, Sankaya's school, i.e., Advaita Vedanta (non-dualist Vedanta).
A contrastive analysis of such a term can open up new vistas for the study of the issue in question in comparative gnosticism, towards which the present article takes steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MAYA
  • ILLUSION
  • SELF - DISCLOUSURE
  • HEAVENLY SOUL - DEVIATION (BLINDNESS)
  • UNITY
  • MULTIPLICITY

منابع:

1- آشتیانى، سیدجلال الدین، شرح مقدمات فصوص الحکم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم، 1364.
2- ابن عربى، محى الدین محمد، الفتوحات المکیه، تصحیح عثمان یحیى، (14 جلد)، قاهره (افست بیروت)، از 1985 تا 1994.
3- ابن عربى، محى الدین محمد، الفتوحات المکیه، (4 جلد)، قاهره (افست بیروت)، [بى تا].
4- ابن عربى، محى الدین محمد، فصوص الحکم، تصحیح ابوالعلاء عفیفى، تهران، انتشارات الزهرا، 1366.
5- ابن عربى، محى الدین محمد، مجموعه رسائل ابن العربى، طبع دهلى نو، (افست بیروت)، بى تا.
6- ابن فنارى، حمزه، مصباح الانس، انتشارات فجر، 1362.
7- ایزوتسو، توشیهیکو، صوفیسم و تائوئیسم، ترجمه دکتر گوهرى، تهران، انتشارات روزنه، 1378.
8- بورکهارت، تیتوس، تصوف اسلامى، ترجمه دکتر آژند، انتشارت مولى، تهران 1370.
9- بورکهارت، تیتوس، هنر مقدس، ترجمه جلال ستارى، تهران: انتشارات سروش، 1369.
10- داراشکوه، محمد، مجمع البحرین، تصحیح و تحقیق جلالى نایینى، تهران: نشر نقره، 1365.
11- رحیمیان، سعید، تجلى و ظهور در عرفان نظرى، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم، 1376.
12- اوپانیشادها (متن انگلیسى گزیده ارنست هیوم) ترجمه صادق رضازاده شفق، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى، [بى‏تا].
13- فیض کاشانى، محسن، کلیات مکنونة، تهران، [بى‏نا]، 1316.
14- شایگان، داریوش، ادیان و مکتبهاى فلسفى هند، 2 جلد، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1356.
15- شایگان، داریوش، بتهاى ذهنى و خاطره ازلى، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1371.
16- شایگان، داریوش، معاد و قیامت در عرفان اسلامى و هندو، تهران: مجله الفبا، 1357.
17- شلبى، احمد، مقارنه الادیان، ج 4، طبع مصر، الازهر، (بى تا).
18- غراب، محمود، شرح فصوص الحکم، من کلام الشیخ الاکبر، قاهره، مطبعه زید بن ثابت: 1405.
19- قیصرى، محمود، شرح فصوص الحکم، قم: انتشارات بیدار، 1363.
20- کاشانى، محمود، اصطلاحات الصوفیه، قم: انتشارات بیدار، 1370.
21- کاشانى، محمود، شرح فصوص الحکم، قم: انتشارات بیدار، 1370.
22- رادا کریشنان، سروپالى، ادیان شرق و فکر غرب، [بى نا]، 1357.
23- رادا کریشنان، سروپالى، تاریخ فلسفه شرق و غرب، ترجمه خسرو جهاندارى، جواد یوسفیان، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1368.
 
منابع انگلیسى
24- Billington, Roy, Eastern Philosophy, London, Routledge, 1997.
25- Edwards, Paul, The Encyclopedia of Philosophy, New york, 1967.
26- Eliade, Mircia, The encyclopedia of Religion, New york, Macmillan, 1987.
27- Izotso, Toshihiko, An analyse on wahdat al-wojud. in The concept and Realitv of Existence, Tokyo, The kio Institute, 1971.
28- Radha Krishnan, Sarvepalli, Indian Philosophy, vol.ll. london, 1966.
29- Leaman, Oliver, Key Concepts in Eastern philosophy, London, Routledge, 1999.
30- Smart , Ninian, World Philosophy, London, Routledge, 1999.
31- Yandell, Keith, Philosophy of Religion, london, Routledge, 1999.
CAPTCHA Image