دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
شرح و نقد آراء «لایب نیتس» درباره رابطه نفس و بدن
شرح و نقد آراء «لایب نیتس» درباره رابطه نفس و بدن

علی ارشد ریاحی

دوره 0، شماره 4 ، تیر 1382، صفحه 5-26

چکیده
      در این مقاله این مسأله مورد بحث قرار گرفته است که نفس و بدن در فلسفه لایب نیتس از یک جنسند یا نه؟ و آیا در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند و انطباق آنها چگونه تبیین مى‏شود؟ به بیان دیگر، آراء لایب نیتس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارتباط جهان با مبدأ در مکتب ودانتا و مکتب عرفانى ابن عربى
ارتباط جهان با مبدأ در مکتب ودانتا و مکتب عرفانى ابن عربى

سعید رحیمیان

دوره 0، شماره 4 ، تیر 1382، صفحه 27-48

چکیده
  ارتباط جهان با مبدأ مسأله‏اى است که در هر نظام فلسفى و عرفانى از اهمیت خاصى برخوردار است و مى‏توان آن را از وجوه مشخص این گونه نظامها دانست. در این بین در عرفان اسلامى و بیش از همه در مکتب وحدت وجودى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جبر و اختیار در اندیشه اسپینوزا
جبر و اختیار در اندیشه اسپینوزا

محمود عبادیان

دوره 0، شماره 4 ، تیر 1382، صفحه 49-56

چکیده
  تفکیک قلمرو جوهر از صفات (و حالات) در «اخلاق» اسپینوزا به روشى بازنمایى شده است که در منطق پژوهش به دیالکتیک معروف است. صفت بارز این روش آن است که جنبه‏هاى متضاد موضوع در ارتباط با یکدیگر درک و پژوهیده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسى تحلیل اراده و آزادى اراده از دیدگاه توماس آکوئیناس
بررسى تحلیل اراده و آزادى اراده از دیدگاه توماس آکوئیناس

گیتا مقیمی

دوره 0، شماره 4 ، تیر 1382، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22096/ek.2003.239933

چکیده
  در این نوشتار، تبیین توماس آکوئیناس از معناى اراده و توانایى این تبیین در توجیه برخى مسائل مربوط به اراده بررسى مى‏شود. آکوئیناس نفس را جوهرى واحد مى‏داند که قواى بسیارى متمایز از آن و عارض برآنند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جهان ـ تصویر بررسى اجمالى ساختار مبانى معرفت از دید ویتگنشتاین
جهان ـ تصویر بررسى اجمالى ساختار مبانى معرفت از دید ویتگنشتاین

مینو حجت

دوره 0، شماره 4 ، تیر 1382، صفحه 71-94

چکیده
  در نظر ویتگنشتاین امکان معرفت و خطا هر دو تنها به وجود زمینه‏اى غیرقابل تردید وابسته است و این زمینه را نحوه معیشت انسان و بازیهاى زبانى‏اى که در آنها شرکت مى‏جوید فراهم مى‏آورند. ساختار این زمینه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
وجود فى نفسه در فلسفه سارتر
وجود فى نفسه در فلسفه سارتر

هدایت علوی تبار

دوره 0، شماره 4 ، تیر 1382، صفحه 77-96

چکیده
      سارتر خود را نه رئالیست مى‏داند و نه ایدئالیست. او، به عنوان یک پدیدار شناس، از سویى معتقد است که واقعیتى به نام نومن در پس فنومنها یا پدیدارها قرار ندارد و از سوى دیگر پدیدارها را متکى به آگاهى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین و نقد تطبیقى قرابتها و پارادکسهاى ممکن بین آموزه‏هاى تربیتى مولوى و پست مدرنیسم
تبیین و نقد تطبیقى قرابتها و پارادکسهاى ممکن بین آموزه‏هاى تربیتى مولوى و پست مدرنیسم

سید مهدی سجادی

دوره 0، شماره 4 ، تیر 1382، صفحه 107-130

چکیده
      چنانکه مى‏دانیم امروزه نظامهاى تربیتى جوامع اسلامى با چالشهاى فراوانى مواجه‏اند و عبور از بحرانهاى ناشى از چالشهاى پیش روى یکى از جدى‏ترین موضوعات در عرصه برنامه ریزى‏هاى آموزشى و تربیتى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شواهد معرفت شناختى
شواهد معرفت شناختى

ویلاردوار اورمن کواین؛ محمد علی اسقایی

دوره 0، شماره 4 ، تیر 1382، صفحه 131-150

چکیده
  کواین حوزه پیش بینى و آزمون را براى تحقیق برمى‏گزیند. در بحث شواهد (Evidence) مى‏گوید: که تشکیل نظامهاى نظرى از تحریک حواس شروع مى‏شود که آن، جملات مشاهده‏اى (observation sentences) را به ما القا مى‏کند. از آنها ...  بیشتر