نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه مفید

چکیده

تفکیک قلمرو جوهر از صفات (و حالات) در «اخلاق» اسپینوزا به روشى بازنمایى شده است که در منطق پژوهش به دیالکتیک معروف است. صفت بارز این روش آن است که جنبه‏هاى متضاد موضوع در ارتباط با یکدیگر درک و پژوهیده مى‏شود. بنابراین، در «اخلاق» ضرورت به تبع مناسبتش با آزادى بررسى مى‏شود. با آن که موضوع این نوشته رابطه ضرورت و آزادى است، گفتنى است که اسپینوزا متناهى و نامتناهى، فرد و جامعه، و جزء و کل را نیز به همین شیوه بررسى مى‏کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DETERMINISM AND FREEDOM IN SPINOZA'S SYSTEM OF THOUGHT

نویسنده [English]

  • Mahmud Ebadiyan

Assistant Professor of Philosophy, Mofid University

چکیده [English]

The distinction between the realm of substance and that of attributes is represented in Spinoza's ethics by means of a method known as dialectic. The most outstanding characteristic of this method is that it investigates various opposing aspects of an issue in relation to each other. Therefore, in a ethics, determinism is studied in terms of its relation to freedom. Although the subject of this article revolves around the relationship between determinism and freedom, it goes without saying that Spinoza studies such concepts as infinity, finitude, individual, society, part and whole in the same way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DETERMINISM AND FREEDOM
  • EMOTIONS (ACTIVE AND POSSIVE)
  • SUBSTANCE
  • ATTRIBUTE
  • REASON

منابع

1 - باروخ اسپینوزا، اخلاق، ترجمه دکتر محسن جهانگیرى، نشر دانشگاهى، 1364.
2 - تمام اصطلاح‏ها و نقل‏هاى یونانى و لاتین از دایره المعارف بزرگ آلمانى زیر گرفته شده است، مدخل Freiheit (آزادى):
Historisches Woerterbuch der Philosophie. Joachim Ritter, Schwabe Verlag. Basel/Stuttgart 1972, Vol.2.
Spinosa. B. Ethik. Roederberg, Frankfurt am Main. 1972.
Speculum Spinosum 1677-1977. Routledge Kegan Pual. 1977. Ed. Siegfried Hessing.
DK = H. Dirls/ W. Kranz, Tragmente Vorsolratiker I (1960) 89: B, 1.
پاره - نوشته‏هاى پیش - سقراطى
Hippokrates, Opera. (1823), Ed. Keuhn, 19.17.بقراط، آثار، به ویراست کوهن (3281) 91، 71.
3- Speculum Spinozanum 1677-1977.
Ed. Siegfried Hessing.
4- Hegel, G.W.F., Vorlesungen ueber die Geschichte der philosophie Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. 1993.
5- Spinoza, B., Theologico-political Treatisa,. Elwes. New York 1955.
CAPTCHA Image