نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

10.22096/ek.2003.239933

چکیده

در این نوشتار، تبیین توماس آکوئیناس از معناى اراده و توانایى این تبیین در توجیه برخى مسائل مربوط به اراده بررسى مى‏شود. آکوئیناس نفس را جوهرى واحد مى‏داند که قواى بسیارى متمایز از آن و عارض برآنند. او نظر ارسطو را مبنى بر وجود قوه شوقیه به عنوان قوه‏اى جدا از سایر قوا در نفس مى‏پذیرد و در تقسیم بندى شوق، قائل به دو نوع شوق است: شوق حسى و شوق عقلى، که اوّلى وابسته به احساس و دومى وابسته به فهم عقلانى است.
شوق عقلى، اراده نامیده مى‏شود. آکوئیناس همچنین قائل به آزادى اراده است که علامت مشخصه این امر، انتخاب است. در این صورت باید پذیرفت که اراده همان گونه که از عقل تأثیر مى‏پذیرد، از شوق حسى هم اثرپذیر است و خود آکوئیناس نیز اذعان به این امر دارد. اما با توجه به عقلانى بودن اراده، پذیرفتن این مطلب دشوار است و از این رو آزادى اراده به خوبى قابل تبیین نیست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

AN INVESTIGATION ON AQUINA'S VIEW POINT ABOUT WILL AND FREE WILL

نویسنده [English]

  • Gita Moghimi

PhD student of Tarbiat Modares University

چکیده [English]

In this article, article I intend to consider the explanation of the will and the ability of this explanation to answer the difficulties concerning this issue in Aquinas philosophy. He believed that the soul is a substance and its powers are described as accidents for it, namely they don't follow necessarily from the soul's nature. Aquinas accepted Aristotle's idea about the appetitive power as a distinct power of the soul. In this Philosophical system intellectual appetite is distinguished from sensitive appetite, The former is depending on understanding and the latter is related to sensation. The intellectual appetite is named Will. On the other hand Aquinas believed in free will Whose specific sign is choice. Therefore we ought to accept that the will is affected not only by intellect but also by sensation, and Aquinas believed it too. But if one describes the will as a intellectual appetite he will not be able to believe in the free will.

منابع و مآخذ:

1- AQUINAS THOMAS - SUMMA THEOLOGIAE- VOL: 11- English translation: TIMOTHY SUTTOR- BLACK FRIARS- 1970
2-Ibid - vOL:17- English traslation: THOMAS GILBY O.P. BLACK FRIARS-1970
3- AQUINAS THOMAS- ARISTOTLES DE ANIMA- BOOK(2) - English translation:KELEN FOSTER and SILVESTER HUMPHRIES- First published- ROUTIEDGDE and KEGAN PAUL LTD -1951
4- Ibid - 1954
5- Ibid- U.S.A - DOMB O× BOOK-1994
6- ARISTOTLE- THE NICOMACHIAN ETHICS OF ARISTOTLE-English traslatin:SIR SAVID ROSS- LONDON- O×FORD UNIVERSITY PRESS-9 th published-1972
7- DAVIS BRIAN-THE THOUGHT OF THOMAS AQUINAS- first published U.S.A- O×FORD UNIVERSITY PRESS Inc., New York-1992
8- HUGHES CHRISTOPHER- MEDIEVAL PHILOSOPHY in PHILOSOPHY(2) - Editor: GRAYLING - O×FORD UNIVERSITY PRESS Inc., NEW YORK- Second published-1999
9- L.Reese William - DICTIONARY of PHILOSOPHY and RELIGION Humanities Press - Newjersy - Second Printing - 1983
10ـ ارسطو - درباره نفس - علیمراد داوودى (مترجم) - چاپ چهارم - انتشارات حکمت - تهران - 1378
11ـ افلاطون - مجموعه آثار افلاطون - محمد حسن لطفى (مترجم) - جلد دوم - انتشارات ابن سینا - تهران - 1350
12ـ ژیلسون اتین - روح فلسفه قرون وسطى - علیمراد داوودى (مترجم) - انتشارات علمى و فرهنگى - چاپ دوم - 
CAPTCHA Image