نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى رشته فلسفه غرب، دانشگاه تهران

چکیده

 
 
سارتر خود را نه رئالیست مى‏داند و نه ایدئالیست. او، به عنوان یک پدیدار شناس، از سویى معتقد است که واقعیتى به نام نومن در پس فنومنها یا پدیدارها قرار ندارد و از سوى دیگر پدیدارها را متکى به آگاهى یا فاعل شناسا نیز نمى‏داند. پدیدارها خود تکیه‏گاه خود هستند. بدین ترتیب، ما با دو نوع وجود مواجه مى‏شویم که یکى آگاهى و دیگرى متعلقات آگاهى یا پدیدارهاست. سارتر نوع اول را «وجود لنفسه» و نوع دوم را وجود «فى نفسه» مى‏نامد. از نظر او، وجود فى نفسه سه ویژگى اصلى دارد: 1- هست 2- در خودش است 3- هست آنچه هست. در این مقاله ابتدا رهیافت پدیدار شناسانه سارتر - که بر اساس آن وجود را به دو نوع بنیادى تقسیم مى‏کند- و بعد سه ویژگى اصلى وجود فى نفسه توضیح داده مى‏شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Being-in-itself' in the philosophy of Sartre

نویسنده [English]

  • Hedayat Alavi Tabar

PhD student in Western Philosophy, University of Tehran

چکیده [English]

Jean-Paul Sanrc (1905.80) considers himself not a realist nor an idealist. As a phcnotuanalist, he believes that there is no reality like a nomen beyond the realm of phenomena (appearances) on the one hand, and holds that phenomena do not rely upon consciousness or the knowing subject on the other. Phenomena are self-subsistent. Thus, one faces two modes of being: consciousness and objects of consciousness. The former is referred to as "being - for - itself' and the latter as "being - in - itself'. For him, "being - in - itself' has three characteristics: I) it is. 2) it is in itself and, 3) it is what it is. This article first seeks to study the phenomenological approach to the distinction Sartre makes between the two fundamental modes of being and then casts light on the three characteristics of "being - in - itself' 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • eclecticism
  • nomen
  • phenomen
  • being-in-itself

منابع

1- catalano, Joseph, A commentary on Jean - Paul Sartre's "Being and Nothingness", Chicago: The University of Chicago Press, 1980.
2- Cochrane, Arthur, The Existentialists and God, Philadelphia: The Westminster Press, 1956.
3- Collins, James, The Existentialists, A Critical Study, Chicago: Regnery, 1952.
4- Edwards, Paul, Encyclopeian of Philosophy, vol. 7, New York: Macmillan, 1972.
5- Hartmann, Klaus, Sartre's Ontology, Evanston: Northwestern University Press, 1973.
6- King, Thomas, Sartre and the Sacred, Chicago: University of Chicago Press, 1974.
7- Laycock, Steven, "Nothingness and emptiness: Exorcising the shadow of God in Sartre", Man and World, 1991.
8- McLachlan, James, "The Theological character of Sartre's Atheology in "Being and Nothingness", Epoche, 1997, 5(1-2).
9- Roberts, David, Existentialism and Religious Belief, New York: Oxford University Press, 1960.
10- Sartre, Jean-Paul, Situations I, tr.Annette Michelson, New York: Collier Books, 1962.
11- Warnock, Mary, Ethicsl Since 1900, Oxford: Oxford University Press, 1990.
12- سارتر، ژان پل، تهوع، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تهران، نیلوفر، 1371.
CAPTCHA Image