نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ممتاز دانشگاه هاروارد آمریکا- نویسنده

2 دانشجوى دکترى فلسفه دانشگاه تهران- مترجم

چکیده

کواین حوزه پیش بینى و آزمون را براى تحقیق برمى‏گزیند. در بحث شواهد (Evidence) مى‏گوید: که تشکیل نظامهاى نظرى از تحریک حواس شروع مى‏شود که آن، جملات مشاهده‏اى (observation sentences) را به ما القا مى‏کند. از آنها گزارهاى مطلقه مشاهده‏اى (observation categoricals) استنتاج مى‏شود. آزمون بر اساس این گزاره‏هاست.
او مى‏گوید که معتقد به یقین علمى دکارتى (Cartesian sceintific certainty) نیست، و بعد به نظریه معرفت‏شناسى با قرائت طبیعى (naturalized epistemology) خودش به عنوان راه جایگزین اشاره‏اى مى‏کند.

عنوان مقاله [English]

Epistemological Evidences

نویسندگان [English]

  • Willard Var Orman Quine 1
  • mohammad Ali Esghaee 2

1 Distinguished Professor, Harvard University, USA - Author

2 PhD student in Philosophy, University of Tehran-Translator

چکیده [English]

Quine selects the scope of prediction and test of research in. In evidence ' chapter he says that the forming of the critical systems starts with the stimulus of the senses, which gives us, the observation sentences. The observation categoricals are deduced from them. Tests are on the basis of these categoricals. He says he does not believe in the Cartesian scientific certainty, and then mentions his ' theory of naturalized Epistemology ' as an alternative way

منابع

1- Duhem, Pierre. La theorie physique: son objet et sa structure.
2- Paris, 1906.
3- Firth, Roderick. "Reply to Sellars." Monist 64 (1981), PP. 91-101.
4- Lewis, C. I. An Analysis of Knowledge and Valuation. La Salle: Open Court, 1946.
5- Popper, Sir Karl. The logic of Scientific Discovery. New York: Basic Books, 1959.
6- ----- Wird and Object. Cambridge: MIT Press, 1960.
7- Quine, W. V., and J. S. Ullian. The Web of Belief. New York: Random House, 1970. Rev. ed., 1978.
8- Russell, Bertrand. "On Denoting." Mind 14 (1905), PP. 47-493.
9- Yosida, Natuhiko. "Scientific Laws and Tools for Taxonomy." Annals of the Japanese Association for the Philosophy of Science 6 (1984), PP. 207-218.
CAPTCHA Image