نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

2 استاد یار دانشگاه قم

چکیده

در فلسفة نظری کانت که شامل حسیات، تحلیل و جدل استعلایی است، مبحث تحلیل استعلایی مهمترین نقش را از طریق مبنا قرار گرفتن مقولات بعهده دارد. مقولات که اساس صور احکامند, کمیت، کیفیت، نسبت و جهات حکم را تبیین می­کنند. میان مقولات, جهت امکان, به لحاظ آن که در  جدل استعلایی و الهیات نیز مورد توجه کانت است, اهمیت اساسی دارد. نحوه معرفی این مقوله از سوی کانت, تمایز آن از مقولات همگن خود و سایر مقولات و سنجش آن با تلقی کانت از امکان در مبحث جدل, به اختصار در این نوشته پی گیری و بررسی شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Brief Study of “Possibility” in Kant’s Philosophy

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadi 1
  • Askar Dirbāz 2

1 Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran

2 Assistant Professor of Qom University

چکیده [English]

 In the theoretical philosophy of Kant, which includes such notions as sensations, transcendent dialectic and the like, the discussion on Transcendental Analytic plays the most important role in close relationship with the categories. Categories like quality, quantity, relation and modality are of great significance in his philosophy. Among these categories or concepts, possibility, as a concept under modality, is very important in transcendental theology and dialectic.
The way Kant introduces this concept, its distinction from other concepts and his view of possibility in the dialectic are among the issues in this article with which the winter is concorned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possibility
  • Identity
  • Category
  • Transcendental
 
منابع
1_ ابن سینا، الشفاء، المنطق، ‌مطبعه‏‎ الامیریه، قاهره، 1952.
2_ صدر المتألهین, صدر الدین محمد الشیرازی، الاسفار الاربعه، شرکة دارالمعارف الاسلامیه، 1379.
3_ مجله دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، ش 16 و 17 بهار و تابستان 78، مقاله «علم تصور است یا تصدیق» استاد دکتر احمد احمدی، ص 50 – 37.
4_  شهاب الدین سهروردی، شرح حکمة الاشراق، قطب الدین الرازی، انتشارات بیدار قم 1314 هـ.
5_ ارسطو، منطق ارسطو، عبد الرحمن بدوی, دارالقم, بیروت, 1980، جلد 1.
6_ برتراند راسل، مسائل فلسفه ، منوچهر بزرگمهر، تهران، چاپ سوم خوارزمی، 1367.
7_ ایمانوئل کانت، تمهیدات، دکتر غلامعلی حداد عادل، مرکز نشر تهران, چاپ دوم،‌1370.
 8_ راجر اسکروتن، کانت، علی پایا، طرح نو، تهران، 1357.
9_ آ. ماکرولوفسکی، تاریخ منطق، فریدون شایان، نشر خامه، تهران ،‌1366.
10_ مجله مدرس (دانشگاه تربیت مدرس)، مقاله « تایمز Dere و De dicto در منطق سینوی و تصویر آن در معناشناسی کریپکی، دکتر لطف الله نبوی.
 
1_ The Encyclopedia of philosophy, editor: paul Edwards Macmillan publishing Co. London, 1972, V.6.7.
2_ Routledge, History of philosophy, the Age of German Idealism, Edited by Robert C.Solomon and Kathleen M.Higgins, reprinted in 2000, by Routledge.
3_ Immanual Kant’s Cfitique of pure Reason trans. By Norman Kemp Smith, Macmillan 1993.
4_ Immanual Kant’s Cfitique of pure Reason trans. Paul Guyer, Cambrige, 1998, Introduction.
5_ A Commentary to Kant’s Critique of pure Reason, Norman Kemp Smith Humanities press, 1995.
6_ Sebastian Gardner, Kant, Rouledge, 1999, New York.
7_ Immanual Kant, Lectures on Philosophical Theology trans. Allen W. Wood, … ClarkCornellUniversity Press London, 1994.
8_ A. C. Ewing, A Short Commentary on Kant’s Critique of pure Reason the University of Chicago Press, Chicago, 1967.
 
CAPTCHA Image