دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
جستاری در باب امکان در فلسفه کانت
جستاری در باب امکان در فلسفه کانت

احمد احمدی؛ عسکر دیرباز

دوره 0، شماره 5 ، مرداد 1382، صفحه 5-22

چکیده
  در فلسفة نظری کانت که شامل حسیات، تحلیل و جدل استعلایی است، مبحث تحلیل استعلایی مهمترین نقش را از طریق مبنا قرار گرفتن مقولات بعهده دارد. مقولات که اساس صور احکامند, کمیت، کیفیت، نسبت و جهات حکم را تبیین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فلسفة تاریخ هگل
فلسفة تاریخ هگل

امداد توران

دوره 0، شماره 5 ، مرداد 1382، صفحه 23-36

چکیده
   در برداشت هگل ازفلسفه,تاریخ امری محوری است. به نظر او, تاریخ را به سه شیوه می­توان نگاشت: 1- تاریخ دست اوّل,2- تاریخ اندیشه گرانه, 3- تاریخ فلسفی یا فلسفة تاریخ که روش برگزیدة هگل است. بر جهان عقل حاکم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حدوث‌ ذاتی‌ و نیازمندی‌ به‌ علت‌
حدوث‌ ذاتی‌ و نیازمندی‌ به‌ علت‌

محمد سعیدی‌مهر

دوره 0، شماره 5 ، مرداد 1382، صفحه 37-66

چکیده
  یکی‌ از مسائل‌ فلسفی مهم‌ ‌ مرتبط با قانون‌ علیت‌، که‌ افزون‌ بر جنبة ‌فلسفی‌ از بهرة‌ کلامی‌ نیز برخوردار است‌، مسأله‌ «مناط نیاز به‌ علت» است‌. در این‌ باب‌ تاکنون‌ چهار نظریه‌ عمده‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه مفهوم کلی در نظام اندیشه هگل
جایگاه مفهوم کلی در نظام اندیشه هگل
دوره 0، شماره 5 ، مرداد 1382، صفحه 67-86

چکیده
  ما اشیاء را در قالب انواع عام و شامل ادراک می­کنیم و در زبانمان از مفاهیم کلی استفاده می­نماییم; اما نحوة وجود کلی برای ما روشن نیست. واقع­گرایان معتقدند که کلی دارای وجود عینی است. مفهوم­گرایان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاهی آسیب شناسانه به پیشینة مباحث جدید کلامی در ایران
نگاهی آسیب شناسانه به پیشینة مباحث جدید کلامی در ایران

محمد مشهدی نوش‌آبادی

دوره 0، شماره 5 ، مرداد 1382، صفحه 87-100

چکیده
  مفاهیم جدید کلامی که از غرب نشأت می­گرفت, تقریباً از دورة امیرکبیر و سپهسالار, توسط منورالفکران در ایران مطرح شد و رفته­رفته واکنش متکلمان را برانگیخت. نخستین مباحث, در حوزة علوم اجتماعی و سیاسی مطرح ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل‌ و نقد نظریه‌ سعادت‌ فارابی‌
تحلیل‌ و نقد نظریه‌ سعادت‌ فارابی‌

محسن‌ جوادی‌

دوره 0، شماره 5 ، مرداد 1382، صفحه 101-120

چکیده
  این‌ مقاله‌ به‌ بررسی‌ نظریة فارابی‌ دربارة‌ سعادت‌ می‌پردازد. ابتدا مشخصه‌های‌ صوری ‌سعادت‌ بررسی‌ و نتیجه‌ گرفته‌ می‌شود که سعادت‌ برترین‌ خیر و بسنده‌ به‌ خود است‌. سپس‌مؤلفه‌های‌ اصلی‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مرگ‌ تراژدی‌ و تولد عقل‌گرایی‌
مرگ‌ تراژدی‌ و تولد عقل‌گرایی‌

ابوالقاسم ذاکر زاده؛ ماریا ناصر

دوره 0، شماره 5 ، مرداد 1382، صفحه 121-132

چکیده
  تعریفی‌ که‌ نیچه‌ از تراژدی‌ به‌ دست‌ می‌دهد، هیچ‌گونه‌ قرابتی‌ با معنای‌ متداول‌ آن‌ در تاریخ‌ و به­ویژه در عصر حاضر ندارد. درواقع‌ نیچه‌ تراژدی‌ را نگاهی‌ هستی‌شناسانه‌ به‌ حیات‌ انسانی‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقاله‌
مقاله‌ "بداهت‌" از کتاب‌ "تئوری‌ شناخت‌" برتراندراسل‌

اعظم ‌ پویا

دوره 0، شماره 5 ، مرداد 1382، صفحه 133-148

چکیده
  برتراند راسل معتقد است که در بحث از بداهت بهتر ایت از باورهای بدیهی سخن گفت نه قضایای بدیهی. زیرا بداهت را فقط از طریق مراجعه به فاعل شناسایی خاص یا رجوع به برخی وضعیت­های روانی و ذهنی می­توان تعریف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چهرة‌ فلسفی ابن عربی
چهرة‌ فلسفی ابن عربی

ویلیام‌ سی‌. چیتیک‌؛ مهدی‌ مطهری‌

دوره 0، شماره 5 ، مرداد 1382، صفحه 149-165

چکیده
  نویسنده‌، ویلیام‌ چیتیک‌، که‌ ابن ‌عربی‌ را اندیشمندی‌ پر نوشتار، سنت‌گرایی‌ نوآور و حکیمی‌ متنفذ می‌داند، در تلاش‌ است‌ تا نسبت‌ ابن‌ عربی‌ را با فلسفه‌، در قالب‌ سه‌ پرسش‌ مطرح‌ کند و جوابی‌ ...  بیشتر