نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ما اشیاء را در قالب انواع عام و شامل ادراک می­کنیم و در زبانمان از مفاهیم کلی استفاده می­نماییم; اما نحوة وجود کلی برای ما روشن نیست. واقع­گرایان معتقدند که کلی دارای وجود عینی است. مفهوم­گرایان آن را مفهومی ذهنی می­شمرند و نام­گرایان کلی را به صرف لفظ عام فرو می­کاهند. نظر هگل در این موضوع بدیع است. او تعریف جدیدی از کلی به دست می­دهد و آن را کلی انضمامی می­نامد. به نظر او, خطاست تصور کنیم که مصادیق مفاهیم ذهنی, نخست تحقق دارند و در مرحله بعد, تمثل ذهنی ما تحقق می­یابد و مفاهیم اشیاء از رهگذر عملیات انتزاع و ائتلاف وجوه اشتراک آنها شکل می­گیرد, بلکه مفهوم اصل است و چیزها اموری هستند که از طریق مفهومی که در آنها حضور دارد و خود را در آنها آشکار می­کند تحقق دارند. این مقاله به تعریف هگل از کلی، رهیافت او به آن، نسبت میان کلی و جزئی و وجود کلی  از دیدگاه وی می­پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of General Concept in Hegel’s Thought System

چکیده [English]

We comprehend things in the comprehensive kinds and we use universals in our language. However, the manner of their existence is unrevealed. Realism believes that they are objective; conceptualism counts them subjective and nominalism reduces universals to mere commone words. Hegel’s theory of universals is novel . He offers a new definition  to universal and calls this notion »concrete universal« . In his view it is a mistake to imagine that the objects which form the content of our mental ideas come first and that our subjective agency then by the operation of abstraction supervenes. Rather, the notion is the genuine first; and things are what they are through the action of the notion, immanent in them and revealing itself in them. This articl discusses about Hegel’s definition of universals , his process of approach to universal, the relation between universal and its individuals and existence of universal in Hegel’s view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • notion
 • dialectic
 • absolute idea
 • concrete universal
 • subject- object identity
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. ارسطو، متافیزیک، ترجمه: شرف الدین خراسانی، تهران، گفتار، چ اول، 1367.
  2. استیس، و.ت، فلسفه هگل، ترجمة: حمید عنایت، تهران، امیرکبیر، چ ششم، 1370.
  3. افلاطون، جمهوری، ترجمة: فؤاد روحانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چ هفتم،1379.
  4. بارکلی، جرج، «مبادی علم انسانی»، در کتاب فلسفه نظری، گردآوری و ترجمه: منوچهر بزرگمهر، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم،  1362.
  5. بزرگمهر، منوچهر، فلاسفه تجربی انگلستان، تهران، انجمن حکمت و فلسفه، 1398 ه.ق, ج اول.
  6. پلامتانز، جان. پتر دف، شرح و نقدی بر فلسفه سیاسی و اجتماعی هگل، ترجمة: حسین بشیریه، تهران، نشرنی، 1367.
  7. ژیلسون، اتین، نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمة: احمد احمدی، تهران، انتشارات سمت، 1380.
  8. گارودی، روژه، در شناخت اندیشه هگل، ترجمة: باقر پرهام، تهران، آگاه، 1362.
  9. مجتهدی، کریم، منطق از نظرگاه هگل، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1377.
  10. 10.  هاملین، دیوید، تاریخ معرفت­شناسی، ترجمة: شاپور اعتماد، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1374.
  11. 11.  هیوم، دیوید،  تحقیق درباره فهم انسانی، در کتاب فلسفه نظری، گردآوری و ترجمه: منوچهر بزرگمهر، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم، 1362.

  ب- عربی:

  1_ بدوی،عبدالرحمن، موسوعه الفلسفه، بیروت، المؤسسه العربیه للدراسات و النشر،1984،ج دوم.

  2_ سبزواری، ملا هادی، شرح المنظومه، قم، دارالعلم، چ پنجم، 1366، جزء اول.

  ج- انگلیسی:

  1- Beiser,Frederick.C, Introduction: Hegel and the problem of  metaphysics, in: the Cambridge companion to Hegel, edited by frederick.C.Beiser,Cambridge, Cambridge university press, 1993.

  2- Baillie, James.B, The Origin and significance of Hegel’s Logic, London and New Yourk, The macmillan Company, 1991.

  3- Burbidge, Jahn. W, on Hegel’s Logic, New jersey , Humanities press, 1995.

  4- Edward’s, paul, the Encyclopedia of philosophy, New Yourk , Macmillan publishing, Co and the free press, 1972. Vo  8.

  5- Hegel, G.W.F, Phenomenology of mind, thranslated by G.B.Baillie, New Yourk and Evanston, Harper torchbooks the Academy library harper and Row publishers, 1967.

  6- Hegel, G.W.F, Hegels’ Logic, translated by william wallace, Oxford and london, Oxford univerity press, 1975.

  7- Hegel, G.W.F,Hegel’s Philosophy of mind, Translated by william wallace, Oxford, Oxford university press, 1976.

  8- Hegel.G.W.F, Hegels’ philosophy of right, translated by T.M.Knox, London and Oxford and NewYourk, Oxford university press, 1967.

  9- Hegel, G.W.F, Hegel’s Science of logic, Translated by W.H. Johnston and L.G.Struthers.Vol 2, London: George Allen and Unwin L.t.d and New York: The macmillan Company , 1961.

  10-Inwood, M.J, Hegel, London and Boston and melborn and Henley, Routledge and Kengan paul, 1994.

  11- Rockmore , Tom, On Hegel’s epistemology and contemporary philosophy, New Jersey, Humanities press, 1996.

CAPTCHA Image