نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

مفاهیم جدید کلامی که از غرب نشأت می­گرفت, تقریباً از دورة امیرکبیر و سپهسالار, توسط منورالفکران در ایران مطرح شد و رفته­رفته واکنش متکلمان را برانگیخت.
نخستین مباحث, در حوزة علوم اجتماعی و سیاسی مطرح شد, که عبارت بود از آزادی, مساوات, قانون عرفی و منشأ مردمی حکومت. این مفاهیم از دورة مشروطه به بعد مورد دفاع متکلمان قرار گرفت.
پس از مشروطه نیز مباحثی چون علم و دین, ماتریالیسم دیالکتیکی و مارکسیسم به مسائل جدید کلامی افزوده شد.
بررسی آسیب­شناسانه مواضع متکلمان نشان می­دهد که غالب آنها به مسائل جدید آشنایی زیادی ندارند و به ندرت متکلمی در یک مسأله مورد بحث تخصص دارد. آنها با همان ابزار و معارف سنتی به نقد مسائل جدید می­پردازند به کارکردهای مثبت این مسائل توجه نداشته, در برخی موارد به دلیل نا آشنایی با مسأله کلامی, مواضع متناقضی اتخاذ می­کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Historical and Pathological Look at the Modern Theological Issues in the Iranian literature

نویسنده [English]

  • Muhammad Mashhadi Nushabadi

Instructor of Azerbaijan Teacher Training University

چکیده [English]

Modern theological concepts, having their roots in the West, appeared in Persian literature when Mirza Taqi Farahani, entitiled Amir Kabir (the Great Prince) and Mirza Sepahsalar came to power, and the way was paved for the intellectuals to express their own ideas openly. Since then, these theological concepts have become controversial issues among the traditional theologians.
In the realm of social sciences and politics, the first issues of major concern were ‘freedom’, ‘equality’, common law and democracy (the republican aspect of government) which were strongly supported by theologians since Constitutionalism. Certain issues like the relationship between science and religion, dialectic materialism and Marxism were added to the theological issues after Constitutionalism.
The pathological study of the theologians’ position shows that most traditional theologians were not well-acquinted with the new theological issues which found their way into the traditional theological subjects and one could hardly find among them a theologian who had authority in the new theological issues put forward by the western thinkers. They attempted to deal with these new theological issues through the traditional modes of thinking and did not pay attention to the positive functions of the issues in question and even in some cases they took a contradictory position towards them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dialectic
  • materialism
  • Darwinism
  • science and religion
  • equality
  • freedom
  • theology
منابع  
1_آدمیت، فریدون، امیر کبیر و ایران، تهران، خوارزمى، چ ششم, 1361
2_ ____،اندیشه‏ترقی ‏وحکومت‏قانون(عصر سپهسالار)،تهران، خوارزمى، چ اول, 1351
3_ ____، اندیشه‏های طالبوف تبریزی، تهران، دماوند، چ دوم, 1363
4_ ____، اندیشه‏های میرزا آقا خان کرمانی، تهران، پیام، چ دوم, 1355
5_ ____، اندیشه‏های میرزا فتحعلی آخوندزاده، تهران، پیام، چ دوم, 1349
6_ اسدآبادی، سید جمال­الدین، نیچریه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، (بی تا)
7_ الگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمة ابوالقاسم سری، تهران، توس، چ دوم، 1369
8_ بازرگان، مهدی، بعثت و ایدئولوژی، مشهد، انتشارات طلوع، 1345
9_ ترکمان، محمد، مدرس‏درپنج‏دوره‏تقنینیه(جلداول)تهران، دفتر نشر فرهنگ‏ اسلامی، چ‏دوم، 1374
10_ حائری، عبدالهادی، نخستین رویاروئیهای اندیشه گران ایران با دورویة تمدن بورژوازی غرب، تهران، امیرکبیر, چ اول، 1367.
11_ حجتی کرمانی, علی, متد دیالکتیک مارکسیستی, تهران, مشعل دانش, چ پنجم, 1366
12_ زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، کویر، 1374
13_ سروش, عبد الکریم, نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی, تهران, حکمت, ج 1, 1357
14_ ____, گفتمان روشنگر مناظره تلویزیونی با مارکسیستها, 1358
15_ شریعتی, علی, جهان بینی و ایدوئولوژی, تهران شرکت سهامی انتشار, چ سوم, 1374
16_ صدر، محمدباقر، اقتصاد ما،( 2جلد)، ج اول، ترجمه محمد کاظم موسوی، تهران انتشارات برهان و مؤسسه انتشارات اسلامی، 1348
17_ طالقانی، محمود، اسلام و مالکیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ دهم، 1344
18_ ____, پرتوی از قرآن, ج 5, تهران, شرکت سهامی انتشار,1360
19_ طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، (20جلد)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، (بی تا(
20_ ____، «ولایت و زعامت»، در کتاب درباره مرجعت و روحانیت, نوشتة جمعی از دانشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1341.
21_ ____، اسلام و اجتماع، قم، جهان‏آرا، (بی‏تا)
22_ ____, اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقی مطهری، مرتضی، تهران، انتشارات صدرا، چ سوم، 1372
23_ ____، مطهری،مرتضی،درسایه‏اسلام، قم، انتشارات‏ اهلبیت، چ‏اول، 1369
24_ قراملکی، احد فرامرز، موضع علم ودین در خلقت انسان، تهران، آرایه، چ اول، 1372
25_ کافی، عبدالحسین, شناخت علمی ماتریالیسم،مارکسیسمواسلام، قم، مرکز بررسیهای اسلامی، چ دوم، 1355
26_ مدنی، عبدالرسول، رساله انصافیه، کاشان، مرسل، چ اول، 1378
27 _ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ( 2جلد)، تهران، صدرا، چ اول، 1362
28_ ____، پیرامون انقلاب اسلام، تهران، صدرا، چ سیزدهم، 1376
29_ ____, پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، صدرا، چ ششم، 1370
30_ ____، علل گرایش به مادیگرى، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1357
31_ ____، قیام وانقلاب مهدی ازدیدگاه فلسفه تاریخ، قم، دفترانتشارات‌ اسلامی، (بی­تا)
32_ ____، مبانى اقتصاد اسلامى، تهران، حکمت، چ اول، 1367
33_ ____، مقدمه­ای ‏برجهان‏بینی اسلامی، شماره 5 «جامعه و تاریخ»، تهران، صدرا، (بی‏تا)
34_ نائینی، محمدحسین، «تنبیه‏الامةو تنزیه الملة یا حکومت از نظر اسلام»، تهران, شرکت سهامی انتشار، چ هشتم، 1361
35_ نوری، شیخ فضل الله، رسائل، اعلامیه­ها، مکتوبات،... گردآورنده: محمد ترکمان، مؤسسة فرهنگی رسا، 1362، ج اول
CAPTCHA Image