نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی

چکیده

عقل فعال به عنوان مرتبه‌ای از نفس انسان برای اولین بار در آثار ارسطو مطرح شد. عقل در بین شارحان مشائی ارسطو, مانند: کندی و ابن رشد و توماس آکویناس, همان جایگاه ارسطویی را داشت. اسکندر افرودیسی از آن به عنوان موجود مجرد تام، مستقل از انسان (محرک نامتحرک ارسطویی) نام برد. برجسته‌ترین نظریة مشایی در مورد عقل فعال در فلسفة ابن‌سینا و فارابی به عنوان آخرین عقل از سلسلة عقول طولیه، ممکن‌الوجود، مجرد تام و مستقل از انسان ارائه شد.
عقل فعال سینوی کار کردی کانونی و گسترده در وجودشناسی مشایی دارد. این عقل به عنوان حلقة ارتباط بین مجردات (عقول طولیه) و مادیات، مبدأ صدور کثرات جهان مادی و کدخدای عالم تحت‌القمر است. ایجاد هیولی، عناصر اربعه، مرکبات و نفوس (غیرفلکی) وابسته به افاضة صور وجودی از عقل فعال با معاونت حرکات و اوضاع فلکی می‌باشد.
عقل فعال سینوی در حیطة معرفت‌شناسی نیز جایگاهی برجسته دارد. معرفت انسانی (ادراک حصولی) در تمام مراتب خود وابسته به افاضة صور کلی و معقولات توسط این عقل بر نفس ناطقه و خروج آن از قوه به فعلیت است. علم واجب الوجود به جزئیات متغیر نیز با کمک عقل فعال صورت می‌گیرد.
بدین ترتیب عقل فعال در تمام مراتب وجودی و معرفتی مشایی در حیطة مادیات, نقشی عالی و کارکردی گسترده دارد و از ارکان فلسفة مشایی به حساب می­آید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Ontological and Epistemological Rank of Active Intellect in Peripatetic Philosophy

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kadiwar 1
  • Narges Shakuri 2

1 Assistant Professor Tarbiat Modares University

2 Master of Philosophy and Islamic Theology

چکیده [English]

The concept of ‘active intellect’ as a stage of the human soul first appeared in the writing of Aristotle. To peripatetic exponents or commentator of Aristotle’s works, philosophers like Ibn Rushd (Averroes), Al – Kindi and St.  Thomas Aquinas, this type of intellect is that of Aristotle. Alexandeer of Aphrodisias referred to it as an absolute non – material existent independent of human beings (Aristotelian unmoved mover).
The most significant peripatetic view of the active intellect as the last divine intelligence in the chain of longitudinal intelligences, something contingent, non – material and independent of human beings can be found in the philosophy of Ibn Sina.
Avecinna’s active intellect is considered to have a wide central function in peripatetic ontology. This type of infellenct as a link between non – materials (longitudinal intelligences) and material existents is taken to be the source of multiplicities in the material world and responsible for administrating the sublunary world.
Its primary function is to give corporeal form to matter (the four elements) and intellecetual form to the rational (non – celestial) souls pertaining to the emanation of universal forms, composties and intelligibles through this intellect to the rational soul along with its passing from pure potency into actuality. The Necessary Being’s Knowledge of changing particulars is fulfilled through the agency of active intellect.
In this way, the active intellect plays a wide sublime functional role and is considered an element of peripatetic philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • active / agent intellect
  • longitudinal intelligences
  • emanation
  • unity
  • multiplicity
منابع
1ـ ابن سینا حسین بن‌ عبدالله، الاشارات و التنبیهات، ج 2-3، الطبعه الاولی، قم، نشر بلاغت، 1375 ش.
2_ _____,احوال النفس، تحقیق: احمد فواد الاهوانی، الطبعه الاولی، بیروت، داراحیاء الکتب العربیه، 1952 م.
3_ _____,التعلیقات، الطبعه الاولی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, 1379 ش.
4_ _____,الشفاء (الهیات)، ج 1-2، محقق: ابراهیم مدکور، قم، مکتبه آیه الله مرعثی نجفی، 1400 ق.
5_ _____,الشفاء (النفس محقق: ابراهیم مدکور، مصر، الهیئه المصریه، 1975 م.
6_ _____,المباحثات، محقق: محسن بیدارفر، الطبعه الاولی، قم، انتشارات بیدار، 1371 ش.
7_ _____,المبداء و المعاد، به اهتمام: عبدالله نورانی، تهران، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، 1363
8_ _____,النجاة، الطبعة الاولی، مصر، مطبعة السعادة، 1331 ق.
9_ _____,النجاة، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1364 ش.
10_ _____,رساله‌ینفس:تصحیح: موسی عمید, تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، 1331 ش.
11_ ابن رشد، ابوالولید، تفسیر ما بعدالطبیعه، ج 3، چاپ اول، انتشارات حکمت، تهران، 1377 ش.
12_ _____, تهافت التهافت، الطبعة الثانیه، بیروت، دارالمشرق، 1992 م.
13_ ارسطو، مابعدالطبیعه: مترجم: شرف‌الدین خراسانی، چاپ اول، تهران، نشر گفتار، 1366 ش.
14_ _____,متافیزیک، مترجم: حسن لطفی، چاپ اول، تهران, طرح نو، 1378 ش.
15_ اسکندر افرودیسی، مقالة فی‌العقل، شروح علی ارسطو مفقوده فی الیونانیه و رسائل اخری، عبدالرحمن بدوی، دارالمشرق، بیروت، 1986 م.
16_ بغدادی، ابوالبرکات، المعتبر فی الحکمه، ج 2-3، الطبعه الاولی، حیدر آباددکن، دائرة المعارف العثمانیه، 1375 ق.
17_ رازی، فخرالدین، شرح الاشارات و التنبیهات، ج 2، مصر، المطبعه الخیریه، 1325 ق.
18_ _____, شرح عیون الحکمه، ج 2، تحقیق: احمد حجازی، احمد السقا، قاهره، مکتبه الانجلو المصریه، بی‌تا.
19_ _____,المباحث المشرقیه فی علم الالهیات و الطبیعیات، قم انتشارات بیدار، 1411 ق.
20_ _____, المطالب العالیه من العلم الالهی، ج 4، مقدمه: عبدالسلام شاهین، الطبعه الاولی، بیروت، دارالکتاب العلمیه، 1999 م.
21_ سهروردی، شهاب‌الدین، سه رساله، تصحیح: نجفقلی حبیبی، تهران، انتشارات انجمن، فلسفه ایران، 1356 ش.
22_ _____, مجموعه مصنفات، ج 1-2، تصحیح: هانری کربن، تهران، انجمن فلسفه ایران، 1356 ش.
23_ طوسی، خواجه نصیرالدین، شرح الاشارات و التنبیهات، ج 3، چاپ اول، قم نشر بلاغت، 1375 ش.
24_ غزالی، محمد بن احمد، تهافت الفلاسفه، تحقیق: سلیمان دنیا، مصر، 1947 م.
25_ _____, تهافت الفلاسفه، الطبعه الرابعه، لبنان، دارالمشرق، 1990 م.
26_ کندی، رسائل الکندی الفلسفیه، ج 2، تحقیق: محمد عبدالهادی ابوریده، مصر، دارالفکر العربی، 1953 م.
27_ _____, رساله فلسفه الاولی، تحقیق: احمد فواد الاهوانی، قاهره، بی‌تا، 1948 م.
28_ _____, رساله فی العقل، رسائل فلسفیه (کندی، فارابی، ابن باجه و ابن‌عدی), الطبعه الثالثه، عبدالرحمن بدوی، دارالاندلس، بیروت، 1983 م.
29_ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه: یونان و روم، ج1، مترجم: جلال‌الدین مجتبوی، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1368 ش.
30_ گاتری، دبلیو. سی. کی. تاریخ فلسفة یونان، ج 8، مترجم: مهدی قوام صفری، چاپ اول، تهران، فکر روز، 1377 ش.
31_ Alexander of Aphrodisias, On the soul, trans: A.p. Foitinis, WashingtonD.c. university press of America.
32_ Aquinas, Thomas, summa Theologica, trans: Fathers of English Dominican Province, second edition, 1920, on line edition copy right c 2000, by kevin knight.
-On the uniqueeness of Intellect Against Averroists, internet medieval source book.
33_ Aristotle, on the soul, ed: R. D, kicks, Cambridge: Cambridge university press 1907.
CAPTCHA Image