نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه فلسفة دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده می شود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می­سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه  عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خودمردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمس­الدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهم­ترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم،مدلی را از دولت اسلامی ارائه کرده­اند که می­توان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت­گران و قانون­گرایی از مهم­ترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدل­های نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, می­باشد.
در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده می شود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می­سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه  عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خودمردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمس­الدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهم­ترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم،مدلی را از دولت اسلامی ارائه کرده­اند که می­توان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت­گران و قانون­گرایی از مهم­ترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدل­های نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

(Islamic) Democracy from the viewpoint of Sheikh Muhammad-Mahdi Shams-od-Din and Doctor Mahdi Ha'eri Yazdi in comparison with evolutionary democracy (Rousseau and Mill's viewpoints)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Kamali Ardakani 1
  • Mohsen Kadivar 2

1 PhD Student in Political Science, Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor of Philosophy, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

With regard to their political thoughts, contemporary Shiite thinkers are classified into three groups. The first group are thinkers who do not consider any specific duties for believers in the public sphere during the occultation period and limit the interference of ulama only to the hesbiyyeh affairs[1]. The second group refers to those who advocate the Wellayat-e Faghih thesis. And, the last group are thinkers who, denying any privileged rights for jurisprudents in the public sphere, believe that the responsibility of the public sphere is given to the people themselves under the condition that the basic regulations of the religion are observed. Sheikh Muhammad-Mahdi Shams-od-Din, the contemporary Lebanese jurisprudent, who put forward his innovative thesis, "the sovereignty of the people over themselves", and Dr. Mahdi Ha'eri Yazdi, who proposed the innovative thesis, "the agency of private joint owners", are among the prominent thinkers in the third group. Making over the right to sovereign entirely to people, they proposed a model of Islamic state that we may call "elected Islamic state". The most important basics of the model are the legal and political equality of human beings, denial of privileged rights for men, Muslims, Shiites, and jurisprudents in the public sphere, the principle of the responsibility of the governors, and legalism. The model is comparable to the evolutionary model of democracy (Rousseau and Mill), one of the nine models of democracy proposed by David Held.1_ In the Shiite jurisprudence, hesbiyyeh affairs are affairs in the public sphere, such as helping the orphans, which are important but nobody is directly responsible for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • (Islamic) democracy
  • Shiite political thought
  • Muhammad-Mahdi Shams-od-Din
  • Mahdi Ha'eri Yazdi
  • evolutionary democracy
منابع
1_ بلوم، ویلیام تی. نظریه­های نظام سیاسی ،ترجمه احمد تدین، تهران، آران، 1373.
2_ حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، 1995 م.
3_ حسینی، محمد، «کتابشناسی محمد مهدی شمس­الدین»، فصلنامه کتاب­های اسلامی، س 1، ش 1، پاییز 1379.
4_ دال، رابرت، درباره دمکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشن­گران، 1369.
5_ رجایی، فرهنگ، اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب، تهران، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1381.
6_ رضوی، مسعود،آفاق فلسفه از عقل ناب تا حکمت احکام: گفت وگوبا دکتر حائری یزدی، تهران، فرزان روز، 1379.
7_ روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، متن و در زمینه متن، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه، 1379.
8_ سیسک، تیموتی دی.، اسلام و دمکراسی، ترجمه شعبانعلی بهرامپور و حسن محدثی، تهران، نشر نی، 1380.
9_شمس­الدین، محمد مهدی، العلمانیه: تحلیل و نقد للعلمانیه محتوی و تاریخاً فی مواجه المسیحیه و هل تصلح لمشاکل لبنان، بیروت، مجد، الطبعه الثانیة 1982.]ترجمه فارسی: حکومت منهای دین:بررسی همه جانبه از مفهوم و تاریخ پیدایش علمانیت در رویارویی با اسلام و مسیحیت ترجمه حسن شمس گیلانی، تهران، بی جا، 1363.[
10_ _____ , مطارحات فی الفکر المادی و الفکر الدینی، بیروت، دارالتعارف، الطبعة الثانیه، 1416 هـ / 1986 م.
11_ _____ ، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، محاولة تأصیل فقهی و تاریخی، بیروت، الموسسه الدولیة للدراسات و النشر، 1412 ق / 1992 م. ]ترجمه فارسی: جامعه سیاسی اسلامی؛ مبانی فقهی و تاریخی، ترجمه مرتضی آیت الله زاده شیرازی، تهران، دانشگاه تهران، 1380.[
12_ _____ ، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت، الموسسه الدولیة للدراسات و النشر، الطبعة الرابعة، 1415 هـ / 1995 م. ]ترجمه فارسی: نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه مرتضی آیت الله زاده شیرازی، تهران، دانشگاه تهران، 1375.[
13_ _____ ، اهلیّة المرأة لتولّی السلطة، بیروت، الموسسه الدولیة للدراسات و النشر، 1416 هـ / 1996 م.
14_ _____ ، التطبیع بین ضرورات الانظمة و خیارات الامة، بیروت، الموسسه الدولیة للدراسات و النشر، الطبعة الثالثه، 1417 هـ 1997/م.
15_ _____ ، «ردود سماحة آیت الله الامام الشیخ محمد مهدی شمس­الدین علی اسئله الاستاذ فؤاد ابراهیم» (پاسخ های مکتوب شیخ شمس الدین به سؤالات استاد فؤاد ابراهیم در مورد ابعاد حکومت اسلامی از نظر شیعه که برای درج در کتاب الفقیه و الدولة در تاریخ 13 آوریل 1997م  نوشته است) موجود در سایت اینترنتی مجلس اعلای شیعیان لبنان: WWW.Shitte Councilgove. 1b.
16_ ______ ، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسه الدولیة للدراسات و النشر، الطبعة الاولی، 1419 هـ / 1999 م.
17_ کدیور، محسن، «تأملی در مساله ولایت فقیه» در کتاب دغدغه­های حکومت دینی، تهران، نشر نی، 1379.
18_  ______ ، نظریه­های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، 1376.
19_ گری، جان، فلسفه سیاسی استوارت میل، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، 1379.
20_ لاجوردی، حبیب، خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، تهران، کتاب نادر، 1380.
21_ موسی، فرح، الشیخ محمد مهدی شمس­الدین، بین وهج الاسلام و جلید المذاهب، بیروت، دارالهادی، 1412 ق / 1993م.
22_ میل، جان استوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی،  تهران، علمی و فرهنگی، 1363.
23_ ______ ، تأملاتی در حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران، نشر نی، 1369.
24_ ______ ، کنیزک کردن زنان، ترجمه خسرو ریگی، تهران، بانو، 1377.
25_ هلد، دیوید، مدل­های دمکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران، 1369.
26_ Esposito,John, The Islamic Threat , myth or Reality ? ,Second Ed. ,OxfordUniversity Press.
27_ Harrison, Ross, Democracy, New york, Routledge, 1993.
28_ Held, David, Models of Democracy, Second Ed., Polity and Stanford university press, 1996.
29_ Parry, Geriant, "Types of Democracy ", The EncyClopedia of Democracy, London, Routledge, 1995.
30_ Plamenats, John, Man and Society, New york, Longman, 1968.
CAPTCHA Image