دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
گونه‌شناسی ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه
گونه‌شناسی ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه

سید صادق حقیقت

دوره 0، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 5-32

چکیده
  هدف مقاله حاضر دو امر است: طبقه بندی نظریه­های مربوط به ارتباط دین و سیاست (و هم­چنین نهادهای آن دو) و تبیین چرایی هر نظریه با رجوع به مبانی نظری آنها. این مقاله بر اساس گونه­شناسی خاصی  بین ارتباط ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مردم سالاری در آرای شیخ محمد مهدی شمس الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسة آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)
مردم سالاری در آرای شیخ محمد مهدی شمس الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسة آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)

علی اکبر کمالی اردکانی؛ محسن کدیور

دوره 0، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 5-32

چکیده
  در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده می شود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی نسبت عرفان و سیاست (مورد پژوهشی اندیشة سیاسی امام ‌خمینی)
بررسی تحلیلی نسبت عرفان و سیاست (مورد پژوهشی اندیشة سیاسی امام ‌خمینی)

محمد مهدی مجاهدی

دوره 0، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 33-60

چکیده
  در این مقاله, که با رویکردی تحلیلی (analytic)  نوشته شده است، نسبت منطقی ـ تحلیلی معرفت عرفانی و معرفت سیاسی بررسی گردیده و از همین منظر مدعای پاره‌ای از نویسندگان دربارة نسبت مستقیم آرای عرفانی امام‌خمینی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ریشه‏های فلسفی آنارشیسم آنارشیسم پنهان در مکتب‌های رقیب
ریشه‏های فلسفی آنارشیسم آنارشیسم پنهان در مکتب‌های رقیب

مرتضی مردیها

دوره 0، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 83-106

چکیده
  هابز و لاک دو تن از مؤسسان فلسفه مدرن هستند. البته این دو بیشتر به عنوان فیلسوف سیاسی نامبردارند، اما هم کتاب «لویاتان» هابز و هم کتاب «رساله درباره فهم بشری» لاک از مهم‏ترین کتاب­های شناخت­شناسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیرات فلسفة کلاسیک آلمان و انقلاب فرانسه بر یکدیگر
تأثیرات فلسفة کلاسیک آلمان و انقلاب فرانسه بر یکدیگر

مجید ابوالقاسم‌زاده؛ محمد رضا بهشتی

دوره 0، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 107-126

چکیده
  وقایعی که هم­زمان رخ می‎دهند، می‎توانند از منشأ و عاملی واحد برخوردار باشند. انقلاب عینی فرانسه و انقلاب ذهنی فلسفة کلاسیک آلمان, که دو رویداد مهم سیاسی و فلسفی غرب محسوب می‎شوند، با یکدیگر تداخل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
به رسمیت شناختن تفاوت‏های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلور
به رسمیت شناختن تفاوت‏های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلور

سید محمدعلی تقوی

دوره 0، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 127-152

چکیده
  با افزایش روز افزون تنوع فرهنگی در جامعه­های غربی، بسیاری از فیلسوفان سیاسی به بررسی اهمیت فرهنگ و تفاوت‏های فرهنگی در عرصه سیاست پرداخته­اند. از این جمله است: چارلز تیلور فیلسوف جامعه­گرای کانادایی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آموزة مالکیت مشاع و مردم‌سالاری
آموزة مالکیت مشاع و مردم‌سالاری

سید علی میرموسوی

دوره 0، شماره 7 ، دی 1383، صفحه 153-178

چکیده
  بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزة مالکیت مشاع برای حل دشوارة مشروعیت و معضلات مربوط به رابطة فرد و دولت و در نهایت, توجیه مردم­سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراة مشروعیت اشاره ...  بیشتر