نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هابز و لاک دو تن از مؤسسان فلسفه مدرن هستند. البته این دو بیشتر به عنوان فیلسوف سیاسی نامبردارند، اما هم کتاب «لویاتان» هابز و هم کتاب «رساله درباره فهم بشری» لاک از مهم‏ترین کتاب­های شناخت­شناسی در قرن هفدهم و آغاز عصر مدرن محسوب می‏شوند. روسو البته شناخت‏شناس نبود، اما متأثر از فلسفه شناخت لاک، انسان‏شناسی خاصی تدوین کرد که فلسفه سیاسی قرارداد اجتماعی را در سیطره خود گرفت. چه رابطه‏ای میان شناخت‏شناسی، انسان‏شناسی و  فلسفه سیاسی این فیلسوفان وجود دارد؟ مقاله حاضر در پی جستجوی پاسخ این پرسش و تقویت این فرضیه است که شناخت­شناسی لاک  انسان‏شناسی روسو را زمینه‏سازی کرد و این دو، یکی با صراحت کمتر و دیگری با صراحت بیشتر، تفکری را تقویت کردند که می‏توان از آن به عنوان آنارشیسم پنهان تعبیر کرد. این تفکر به دست مارکس به اوج خود رسید و به جزء مشترک فلسفه‏های سیاسی رقیب هم­چون لیبرالیسم و سوسیالیسم بدل شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The philosophical foundations of anarchism (The anarchism concealed in competing schools)

نویسنده [English]

  • Morteza Mardiha

Assistant Professor Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Hobbs and Locke are two of the founders of modern philosophy. Though both are widely known as political philosophers, Hobbs' "Leviathan" and Locke's "An essay concerning human understanding" are among the most important epistemological works in the 17th century and the beginning of the modern era. Rousseau was not an epistemologist, but, under the influence of Locke's epistemological philosophy, founded a specific type of anthropology that dominated the social contract political philosophy. What kind of relationship can be established among epistemology, anthropology, and political philosophy in these scholars? The present paper is to answer the question based on the hypothesis that Locke's epistemology prepared the grounds for Rousseau's anthropology and that both of them, though with deferent degrees of clarity, strengthened a thesis that may be called concealed anarchism. Later, Marx reinforced the idea and, thus, it turned into an integrated part of competing philosophies such liberalism and socialism

کلیدواژه‌ها [English]

  • anarchism
  • epistemology
  • anthropology
  • political philosophy
  • Tabula Rasa
منابع فارسی
1_ احمدی, بابک، مارکس و سیاست مدرن، تهران, نشر مرکز، 1379.
2_ ارول, جرج، قلعه حیوانات، ترجمه: سعید کوشا، تهران, نشر نقش و نگار، 1379.
3_ بوردیو, پی‌یر، نظریه کنش، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران, نشر نقش و نگار، 1380.
4_ پولادی, کمال، از دولت اقتدار تا دولت عقل، تهران, نشر مرکز،1380.
5_ پولانزاس, نیکولاس، «مسئله دولت سرمایه‏داری»، اندرو وینسنت نظریه‏های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران, نشر نی، 1369.
6_ تورن, الن, نقد مدرنیته, ترجمه: مرتضی مردیها, تهران, نشر گام‌ نو, 1380.
7_ جانسون, چالمرز، تحول انقلابی، ترجمه حمید الیاسی، تهران, نشر امیرکبیر، 1363.
8_ جونز, و. ت. ، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران, نشر امیرکبیر، جلد دوم، قسمت اول, 1362.
9_ دان, جان، «سیاست اعتماد»، برایان ردهد، اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه: مرتضی کاخی،  تهران, نشر آگاه، 1373.
10_ ژرار, شومین, ژان_ژاک روسو. قرارداد اجتماعی، تهران, نشر آگاه، 1379.
11_ شریعت, فرشاد، جان لاک و اندیشه آزادی، تهران, نشر آگاه، 1380.
12_ فولکیه,  پل, اگزیستانسیالیسم, ترجمه: ایرج باقرپور, بی­جا, نشر تأیید, 1343.
13_ کاسیرر, ارنست، اسطورة دولت، ترجمه: یدالله‏ موقن، تهران, نشر هرمس، 1378.
14_ کرنستن, موریس, ژان پل سارتر, ترجمه: منوچهر بزرگمهر, تهران, نشر خوارزمی, 1350.
15_ لاک, جان, تحقیق دربارة فهم بشر, ترجمه: رضا زاده شفق, تهران, نشر دهخدا, 1349.
16_ لانسون, گوستاو, «تاریخ ادبیات», مقدمه بر:  امیل, ترجمة غلامحسین زیرک‌زاده, تهران, نشر ناهید, 1380.
17_ لووان بوهر, فرانکلین، جریان‏های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی، ترجمه حسین بشریه، نشر مرکز بازشناسی ایران و اسلام، تهران، 1380.
18_ مارکس, کارل؛ انگلس, فردریش، مانیفست, ترجمه: حسن مرتضوی, تهران, نشر آگاه, 1380.
19_ مارکس, کارل، سرمایه، ترجمه ایرج اسکندری، تهران, نشر فردوس، 1379.
20_ هابز, توماس، لویاتان، ترجمه حسین بشریه، تهران, نشر نی، 1380.
21_ هی‌وود, آندره، درآمدی بر ایدئولوژی­های سیاسی، ترجمه: محمد رفیعی مهرآبادی، تهران, نشر دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه، تهران، 1379
22_ والرشتین, ایما نوئل, سرمایه­داری تاریخی, ترجمه یوسف نراقی, تهران, نشر قطره, 1381.
 23_ وودکاک, جورج، آنارشیسم، ترجمه هرمز عبداللهی، تهران, نشر معین، 1368.
24_ وینسنت, اندرو, نظریه‏های دولت, ترجمه: حسین بشیریه, تهران, نشر نی, 1371.
منابع لاتین
25_ Locke, John, Two Treatises of Government,London, Hafner, 1947.
26_ Rousseau, jean _ Jacques, Discours sur les sciences et les arts, New York, Haven, 1946.
27_ Rousseau, jean_ Jacques, Oeures completes,Paris, Galimard, 1959.
28_ Rousseau, jean_ Jacques, Confessions,New York, Douton, 1931.
29_ Sartre, jean_paul, Critique de la raison dialectique, Paris, New Left, 1976
30_ Kropotkin, Petter, Mutual Aid, Boston, Mass, 1914.
31_ Bakunin, Michael, Statism and Anarchy, London, Fontana, 1961.
32_ Marx, Karl, First Writings, Oxford, McLuhan, 1971.
CAPTCHA Image