نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشتة فلسفه دانشگاه مفید

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

وقایعی که هم­زمان رخ می‎دهند، می‎توانند از منشأ و عاملی واحد برخوردار باشند. انقلاب عینی فرانسه و انقلاب ذهنی فلسفة کلاسیک آلمان, که دو رویداد مهم سیاسی و فلسفی غرب محسوب می‎شوند، با یکدیگر تداخل زمانی داشته‎اند. این مقاله, اصل  قانون­گذاری را که محصول جنبش روشنگری در فرانسه و آلمان بوده است، منشأ ظهور دو رویداد فوق می‎داند. سپس به تأثیرات  آن­دو بر یکدیگر می‎پردازد و در نهایت, سبب رخ ندادن انقلاب واقعی و عینی در آلمان را بررسی می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mutual impacts of the German classic philosophy and the French revolution

نویسندگان [English]

  • Majid Abolghasemzadeh 1
  • Muhammad-Reza Beheshti 2

1 Mofid University Philosophy Master's Degree

2 Assistant Professor of Philosophy, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Simultaneously occurring events may have a common origin and cause. The objective French revolution and the subjective revolution in the German classic philosophy, two important philosophical and political events in the West, chronologically overlapped each other. It is assumed in this paper that self-law-making principle, which resulted from the Enlightenment movement in France and Germany, was the starting point of the above events. The paper, finally, elaborates on the reason why a real objective revolution did not occur in Germany.

کلیدواژه‌ها [English]

  • German classic philosophy
  • French revolution
  • the image of the world
  • self-description
  • self-consciousness
  • self-law making
  • Enlightenment
  • bourgeoisie
منابع
     1ـ آشوری، داریوش، دانشنامة سیاسی (فرهنگ اصطلاحات ومکتب­های سیاسی)، تهران، انتشارات مروارید، چاپ چهارم،  1376.
     2ـ استیس، و. ت، فلسفة هگل، ترجمة حمید عنایت، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم،  1371.
     3ـ جهانبگلو، رامین، انقلاب فرانسه و جنگ از دیدگاه هگل، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1368.
     4ـ خراسانی (شرف)، شرف­الدین، از برونو تا کانت، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1376.
     5ـ دورانت، ویل، تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب خویی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوازدهم،  1374.
     6ـ دورانت، ویل و آریل، تاریخ تمدّن (عصر ناپلئون)، ترجمه اسماعیل دولتشاهی و علی اصغر بهرام­بیگی، تهران،  انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول (ویراستة دوم)، 1370.
     7ـ دونت، ژاک، درآمدی بر هگل (نگاهی به زندگی، آثار و فلسفة هگل)، ترجمة محمد جعفر پوینده،  تهران، انتشارات فکر روز، چاپ اول،  1377.
     8ـ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه (جلد چهارم: از دکارت تا لایب­نیتس)، ترجمة غلامرضا اعوانی، تهران، انتشارات سروش و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1380.
     9ـ ـــــــــــــــــــ ، تاریخ فلسفه (جلد هفتم: از فیخته تا نیچه)، ترجمة داریوش آشوری، تهران، انتشارات سروش و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1375.
     10ـ مجتهدی، کریم، فلسفه و غرب (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1380.
     11ـ ـــــــــــــــــــ ، پدیدارشناسی روح برحسب نظر هگل،  تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  چاپ اول، 1371.
     12ـ کورنر، اشتفان، فلسفة کانت، ترجمة عزت­الله فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول،  1367.
     13ـ گلدمن، لوسین، فلسفة روشنگری، ترجمة شیوا (منصوره) کاویانی، تهران، انتشارات فکر روز، چاپ اول، 1375.
     14ـ ـــــــــــــــــــ ،کانت و فلسفة معاصر، ترجمة پرویز بابایی، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، 1381.
     15ـ مارکس، کارل و فریدریش انگلس، مانیفست، تهران، انتشارات همراد، 1357.
     16ـ هگل، فریدریش، عناصر فلسفة حق، ترجمه مهبد ایرانی­طلب، تهران، انتشارات پروین، چاپ اول، 1378.
 17_ Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, translated by Norman Kemp Smith, New York, 1956.
18 _ Henrich, Dieter, Aesthetic Judgment and the Moral Image of the World,California, StanfordUniversity Press, 1992.
CAPTCHA Image