نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با افزایش روز افزون تنوع فرهنگی در جامعه­های غربی، بسیاری از فیلسوفان سیاسی به بررسی اهمیت فرهنگ و تفاوت‏های فرهنگی در عرصه سیاست پرداخته­اند. از این جمله است: چارلز تیلور فیلسوف جامعه­گرای کانادایی، که مقاله "سیاست به رسمیت شناختن ]تفاوت‏های فرهنگی[" (Taylor, 1992) و دفاع فلسفی وی از به رسمیت شناختنتفاوت‏های فرهنگی در عرصه سیاست توجه بیشتر صاحب­نظران این مبحث را برانگیخته است. با این حال، دیدگاه تیلور به سبب سیاسی کردن تمامی تفاوت‏های فرهنگی و القای این­که ضرورت اخلاقی به رسمیت شناختن فرهنگ­های متفاوت ناشی از ارزشمند تلقی شدن آن­هاست، قابل نقد است. دلیل­های او برای اثبات و نیز محدود ساختن ضرورت به رسمیت شناختن تفاوت‏های فرهنگی قابل خدشه است. افزون بر این، نظریه وی محدود به آن دسته از اقلیت­های فرهنگی است که از تمرکز جغرافیایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of cultural differences in the social public sphere: (A critique of Charles Taylor’s Politics of Recognition)

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Ali Taghavi

Assistant Professor of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Given the increasing cultural diversity in the Western societies, many political philosophers have tried to study culture and cultural differences in the political arena. One example is Charles Taylor, the Canadian socialist philosopher, whose “Politics of Recognition” and philosophical argument for the recognition of cultural differences in the political arena attracted the attention of many commentators. However, Taylor can be criticized not only for politicizing all cultural differences but also for assuming that the moral necessity of recognizing different cultures arises from their being considered worthy. His argument to prove and limit the necessity of recognizing cultural differences are also untenable. Moreover, his account is confined to geographically concentrated cultural minorities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taylor
  • culture
  • identity
  • recognition and cultural differences
منابع:
1_ Appiah, K. Anthony, “Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction,” Multiculturalism and “The Politics of Recognition”, in Amy Gutmann (ed.), 2nd ed., (Princeton: Princeton University Press, 1994).
2_ Connolly, William, “Pluralism, Multiculturalism and the Nation_State: Rethinking the Connections,” Journal of Political Ideologies, vol. 1, no. 1, (1996), Journal of Political Ideologies, 1996,1(1).
3_ Taylor, Charles, Hegel, (Cambridge: CambridgeUniversity Press,1975.
4_ _________, “The Politics of Recognition,” Multiculturalism and “The Politics of Recognition,” Amy Gutmann (ed.),Princeton, PrincetonUniversity Press:.
5_ _________, Sources of the Self,Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1989.
6_ _________, The Ethics of Authenticity, (Cambridge: HarvardUniversity Press, 1991.
7_ _________, Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers 2, Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1995.
8_ ___________, Philosophical Arguments Cambridge Massachusetts,HarvardUniversity Press, 1997.
9_ Wolf, Susan, “Comment,” Multiculturalism and “The Politics of Recognition”, Amy Gutmann (ed.), Princeton: PrincetonUniversity Press, 1992.
 
10_ حسینی بهشتی، سید علیرضا،  بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، تهران, بقعه_ گفتمان 1381
CAPTCHA Image