نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزة مالکیت مشاع برای حل دشوارة مشروعیت و معضلات مربوط به رابطة فرد و دولت و در نهایت, توجیه مردم­سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراة مشروعیت اشاره شده و دو نظریة الهی و قرارداد اجتماعی،که این آموزه بر نقد و طرد آن­ها بنا شده،مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم­سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی­های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می‏برد, تحلیل و ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The joint ownership thesis and democracy

نویسنده [English]

  • Seyyed Ali Mir-Moosavi

Assistant Professor, Department of Political Science, Mofid University

چکیده [English]

The main goal of the paper is evaluating the capacity of the joint ownership thesis to solve the legitimacy problem and the difficulties related to the relationship between the individual and the state and finally to justify democracy. To do so, after elaborating on the legitimacy problem, the paper evaluates two theories, the divine theory and the social contract, which are criticized and opposed by the joint ownership thesis Then, the basic notions on the basis of which the doctrine is based are explained to evaluate its capacities for the justification of democracy and to analyze its internal logical discrepancies and theoretical problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • joint ownership
  • democracy
  • legitimacy
منابع :
1_ حائری, مهدی، حکمت و حکومت، لندن، شادی،1995م.
2_ حقیقت, سید صادق, توزیع قدرت در اندیشة سیاسی شیعه, تهران, هستی نما, 1381.
3_ دوبنوا, آلن، تأملی در مبانی دمکراسی، ترجمه: بزرگ نادر زاد، تهران، نشر چشمه، 1378.
4_ روسو, ژان ژاک، قرارداد اجتماعی (متن و در زمینه متن)، ترجمه: مرتضی کلانتریان، تهران، آگه،1380.
5_ شوالیه, ژان, ژاک, تاریخ الفکر السیاسی من المدینة لادولة الی الدولة القومیة, ترجمه: محمد عرب صاصیلا, بیروت مؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر, (1985/1406).
6_ کدیور, محسن، «اندیشة سیاسی آخوند خراسانی، ماهنامة آفتاب، ش 31، آذر 1382.
7_ کویینتن, آنتونی, (ویراسته)، فلسفة سیاسی، ترجمه: مرتضی اسعدی, تهران، الهدی،1371.
8_ لئو, اشتراوس، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه: باقر پرهام، تهران، آگه، 1373.
9_ لاریجانی, صادق, «دین و دنیا(2)», مجله حکومت اسلامی, ش6, زمستان 1376.
10_  لاک، جان, رسالة  دوم درباره حکومت، در: آزادی فردو قدرت دولت، ترجمه و تألیف: محمود صناعی، تهران، هرمس، 1378.
11_ مطهری, مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، صدرا، 1368.
12_ موسوی خمینی, روح ا...، کتاب المکاسب، قم،1381 ق.
13_ موسوی خمینی،کتاب البیع، قم، بی­تا.
14_ نجفی, محمدجعفر, (کاشف الغطاء)؛ کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، چاپ سنگی، اصفهان، مهدوی، بی­تا.
15_ هانتینگتون, ساموئل، موج سوم دمکراسی، ترجمه: احمد شهسا، تهران، روزنه، 1373.
16_ همپتن, جین، فلسفة سیاسی، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، 1380.
 
17_ Dahl, Robert, Contemporary political philosophy, Ed: by Robert E.Goodin and Philip Pettit, Oxford, Blackwell,1997.
 
CAPTCHA Image