نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

سمانتیک اسامی خاص، یکی از موضوعات مهم فلسفه منطق است. این مقاله به بررسی و نقد بعضی از مشهور ترین نظریه ها در این باب می پردازد و مزایا و معایب آرای میل، فرگه، راسل و کریپکی را ارزیابی خواهد کرد. در این میان اگر چه تا حدی از نظریه کریپکی جانبداری شده، اما آن را در تبیین و توضیح عملکرد منطقی اسم خاص کافی ندانسته و با تجدید نظر در آن و انضمام بعضی شرایط از این دیدگاه دفاع شده که در دلالت اسم خاص بر مدلولش به ناچار باید از بعضی اوصاف استفاده کرد. این اوصاف، درست یا غلط، به کمک عقیده کار بر اسم خاص مدلول را معین می سازد، اگر چه ارائه دهنده معنای آن اسم نمی باشد. البته این تحلیل یک تحلیل سمانتیکی محض نیست و مولفه های پراگماتیکی هم در آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantic of Proper Names

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Ali Hojatti

Associate Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The semantic of proper names is one of irnprtant issues in philosophy of logic.In this article I have examined some most famous theories on this subject and evaluvated Mill's, Frege's , Russell's and Kripke's theory.Although I have almost favoured Kripke's opinion, but I think it is insufficient for making clear logical role of proper name.So by revising it and adding some condition,I have tried to defend the view that when proper name designates its referent some descriptions should be considered; those descriptions don't give the sense of proper name, but user thinks , rightly or wrongly, that they fix its referent. This analysis,of course,contains some pragmatical ingredient and is not purely semantical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantic
  • proper name
  • sense
  • referent
منابع
1_ Donnellan, K.,1966, "reference and definite descriptions" Philosophical Review, LXXV, pp.281_304; Reprinted in: Semantics An Interdisciplinary Reader in Philosophy Linguistics and Psychology,ed. Danny D. Steinberg & Leon A. Jakobovits, CUP,1971, pp.100_114.
 2_ Frege, G.,1892, "On Sense and Reference", in: Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, ed. Peter Geach & Max Black, Basil Blackwell, Oxford,1952, pp.56_78
3 Haack, Susan,1978, Philosophy of Logics, 6th. pit., US., CUP.
4_ Kripke, Saul A.,1972, Naming and Necessity, 2nd.ed., UK: Basil Blackwell.
5 -Kripke, Saul A., 1977, "Speaker's Reference and Semantic Reference", in: The Philosophy of Language, ed.A.P.Martinich,OUP.,1990, pp.248_267.
6_ McCulloch, Gregory,1989, The Game of the Name, 2nd.prt.,Oxford: Clarendon Press.
7_ Mill, John 5.,1900, A System of Logic , Longmans.
8- Russell, Bertrand,1905, "On Denoting", in: Logic and Knowledge, 4th. prt.ed. Marsh R. C.,Routledge,UK.,1956, pp.41_56.
9_ Russell, Bertrand,1919, "Descriptions", in: Introduction to Mathematical Philosophy, pp.168_180. George Allen & Unwin Ltd.,London,
10- Searle, John 8.,1967, "Proper names", in: Philosophical Logic, 61, prt.,ed. Strawson P.F., Oxford: OUP., pp.89_96
11- Sluga, Flans D.,1980, Gottlob Frege,lstpub,,U1C., Routledge & Kegan Paul Ltd,
12- Strawson, P.T.,1950, "On Referring" , Mind, Vol.59, pp.320 344. y 04
CAPTCHA Image