نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفهدانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از نظر سارتر رابطه میان انسان ها خصمانه و عاری از هر گونه حسن نیت است. او در توصیف این رابطه از استعاره «نگاه» استفاده می کند و می گوید: «دیگری» با نگاه خود می کوشد آزادی مرا سلب کند و با سلطه پیدا کردن بر من مرا برده خود سازد. سارتر خدا را «دیگری مطلق» می داند و معتقد است که خصومت حاکم بر روابط انسان ها به شکلی حادتر بر رابطه میان خدا و انسان نیز حاکم است. زیرا خدا، به عنوان سوژه و نگاه مطلق، آزادی و در نتیجه هویت انسان را می رباید و او را به یک شی تبدیل می کند. در ادامه مقاله به نقد این دیدگاه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

God's Absolute look in sartr's Philosophy and Its Critique

نویسنده [English]

  • Heddyat Alavi Tabar

Assistant professor of philosophy Department of Allameh tabatabaei university Abstract

چکیده [English]

 In Sartr's viewpoint, the relationship between the human beings id is hostile and devoid of any good intentions. To describe this relationship, he uses metaphor of lIoolo and says: oAnothero tries to deprive me of my freedom by his look and make me his own slave by dominating me. Sartre calls God labsolute anotheru and believes that the hostility ruling on the relationships of human beings is more acutely ruling on the relationship between God and human being as well. Since God, as absolute subject and look, Seizes human being's freedom and consequently his identity, then he changes him into an object. The article continues to deal with the critique of this viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Another
  • Love
  • God
  • Absolute Look
  • Absolute Third Person
 
 
 
 
منابع
الف- فارسی
1-      پیر،‌هنری، ژان پل سارتر،‌ترجمه:  احمد میرعلایی،‌ابوالحسن نجفی،‌تهران، زمان،‌1356.
2-      سارتر،‌ ژان پل، گوشه نشینان آلتونا، ترجمه: ابوالحسن نجفی،‌تهران، نیل،1352.
3-      ---------، شیطان و خدا، ترجمه: ابوالحسن نجفی،‌تهران، زمان، 1357.
4-      ---------، تهوع، ترجمه:امیر جلالدین اعلم، تهران، نیلوفر، 1371.
5-      ورنو،‌روژه،‌وال،‌ژان، نگاهی به پدیدار شناسی و فلسفه هست بودن، ترجمه: یحیی مهدوی، تهران، خوارزمی،‌1372.
6-      هیوز، استیوارت، راه فروبسته، ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران، علمی و فرهنگی، 1373.
ب- انگلیسی
1- Aron, Raymond, Marxism and the Existentialists, tr. Helen Weaver, Robert Addis, John Weightman, New York: Harper and Row, 1969.
2- Barnes, Hazel, Humanistic Existentialism, The Literature of Possibility, Lincoln: University of Nebraska Press, 1967,
 3- Boudier, Struyker, "Sartre's Critique of Religion in His Callers Pour une Morale", International Philosophical Quarterly, 1985.
 4- Buber, Martin, Eclipse of God, Atlantic Highlands: Humanities Press International, 1993.
 5- Green, Norman, dean Paul Sartre, The Existentialist Ethics, Michigan, Ann Arbor, 1963.
6- King Thomas, Sartre and the Sacred, Chicago: University of Chicago Press, 1974.
7-Kingston, Frederick, French Existentialism: A Christian Critique, London: Oxford University Press, 1961.
 8- Luijpen, William, Existential Phenomenology, Pittsburgh: Duquesne University Press, 1960.
 9- Luijpen, William, Phenomenology and Atheism, Pittsburgh: Duquesne University Press, 1965.
 10- Luijpen, William, Koren, Maria, Religion and Atheism, Pittsburgh: Duquesne University Press, 1971.
11- Marcel, Gabriel, The Philosophy of Existence, tr. Manya Harari, New York: Philosophical Library, 1949.
12- Matczak, Sebastian, God in Contemporary Thought, New York; Learned Pub, 1977.
13- Miceli, Vincent, "Sartre's Rage against God",Wahrheit, Wert and Sein, Regensburg: Josef Habbel, 1970.
14- Neusch, Marcel, The Sources of Modern Atheism, tr. Matthew J. O'Connell, New York: Paulist Press, 1982.
15- Sartre, Jean_Paul, No Exit and Three Other Plays, tr. Stuart Gilbert, Lionel Abel, New York: Random House, 1955.
16- Sartre, Jean_Paul, Being and Nothingness; An Essay on Phenomenological Ontology, tr. Hazel Barnes, London: Methuen, 1957.
17- Sartre, Jean_Paul, The Devil and the Good Lord, tr. Kitty Black, New York: Vintage Books, 1960.
18- Sartre, Jean_Paul, Saint Genet, Actor and Martyr, tr. Bernard Frechtman, New York: The New American Library, 1971,
19- Warnock, Maly, Ethics Since 1900, Oxford: Oxford University Press, 1990.
 
 
CAPTCHA Image