نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

حکیمان مسلمان هرچند درمواضع مختلفی دیدگاه­های خود را بر پیش فرض امکان شناخت حقیقت اشیاء, استوار نموده­اند وقوف برحقیقت اشیاء و شناخت فصول حقیقی آنها را از حوزه توانایی انسان خارج دانسته­اند. این مطلب موجب گردیده تا برخی تصور­نمایند, فیلسوفان مسلمان در این مسئله که از مسایل اساسی شناخت محسوب می­شود دردام تناقض گرفتارآمده­اند. در این مقاله ضمن بررسی این موضوع و رفع تعارض به نفع  محدودیت توانائی انسان در وقوف بر حقیقت اشیاء، با عنایت به میزان توفیق فیلسوفان مسلمان در حل مسئله اساسی امکان شناخت, بر این نکته تأکید شده است که غالب فیلسوفان مسلمان نه چندان در بند استدلال­های شکاکانه بوده­اند تا قبول اصل محدودیت توانائی انسان در نیل به حقایق اشیاء را مستلزم سرگردان شدن در وادی هولناک شک تلقی نمایند, و نه خود را در تنگنای حصار قطع و جزم بی­اساس زندانی می­دیدند, تا بدون دلیل بر اعتبار فرض تطابق ماهوی بین ادراک و شیء ادراک شده اصرار ورزند.به علاوه پندار تناقض مولود باور به اصل طرد شق ثالث و منطق دو ارزشی، که در آن ارزش معرفت به یکی از دو حد صادق یا کاذب محدود می­شود و از شأن فاعل شناسائی در مسئله شناخت و ارزش­های میانی آن دو, که تابع میزان علم یا جهل فاعل شناسائی است غفلت می­گردد، تلقی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Theoretical Background of "Possibility of Knowledge" in Islamic Philosophy

نویسنده [English]

  • Esmaeil Noshad Morteza Hajhosseini

چکیده [English]

Though presupposed the possibility of the knowledge of realities of things in their different doctrines, Muslim philosophers considered man unable to know realities of things and their true differentiae. This led some to think that in this issue, which is one of the main issues of epistemology, Muslim philosophers contradicted themselves. In this article, I study this issue and show Muslim philosophers' success in solving the fundamental problem of knowledge. Meanwhile, I insist that most Muslim philosophers neither considered acceptance of limitation of man's ability in knowing ends skepticism, nor did they see themselves imprisoned in groundless dogmas so that they might stress on validity of the assumption of quiddal correspondence between perceptions and perceived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • possibility of knowledge
  • knowledge of realities of things
  • absolute ability
  • quiddal correspondence
  • knowledge by presence
  • knowledge by acquisition
  • correspondence theory of truth
منابع:
1-    ابراهیمی دینانی, غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج سوم، تهران، انجمن حکمت اسلامی حکمت و فلسفه ایران، 1360.
2-    ابن سینا، التعلیقات، با تحقیق و مقدمه عبدالرحمن بدوی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، بی تا.
3-    _____، الشفاء(الالهیات) با مقدمه دکتر ابراهیم مدکور، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1363.
4-    حاج حسینی، مرتضی، ابتکارات صدرالمتألهین و برخی فیلسوفان متأخر در حل معمای شناخت، فصلنامه پژوهش های فلسفی ­_ کلامی، قم، دانشگاه قم، سال سوم، صص 4 تا 18,  شماره اول و دوم، 1380.
5-    _____، بررسی و تحلیل آراء فیلسوفان مسلمان درمورد تعریف علم از ابن سینا تا صدرالمتألهین » مجله علمی­ _ پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، صص 79تا 98, دوره 52 ، شماره 164، 1381.
6-    _____، بررسی و تحلیل نظریه مطابقت صدق در فلسفه اسلامی، فصلنامه علمی –پژوهشی مفید، قم، دانشگاه مفید، صص 109 تا122. شماره 41، 1383.
7-    حائری یزدی، مهدی، آگاهی و گواهی ترجمه و شرح انتقادی رساله تصور و تصدیق ملاصدرا، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367.
8-    حلی، جمال الدین ابومنصور حسن بن یوسف بن علی بن مطهر، ایضاح المقاصد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1327.
9-    رازی، فخر الدین محمدبن عمر، المباحث المشرقیه، قم، مکتبه بیدار، 1411.
10-   سبزواری، حاج ملاهادی، حاشیه بر صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، جلد اول، بیروت، داراحیاء التراث العربی,1981.
11-   سهروردی، شهاب الدین یحیی، المشارع والمطارحات در مجموعه مصفات شیخ اشراق، ج 1با نقد و تصحیح هنری کربن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، چاپ دوم،1372.
12-   صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیه فی الاسفارالاربعه، بیروت، دار­­ ­احیاء، التراث العربی، ج اول, 1981.
13-   طباطبائی، سیدمحمدحسین، حاشیه بر صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، ج اول، بیروت،
14-   دار ­احیاء التراث العربی.
15-   طوسی، خواجه نصیرالدین، تجریدالاعتقاد، با شرح و تحقیق علامه حلی، قم، مؤسسه مطبوعات دینی، 1366.
16-   کاتبی قزوینی، دبیران، حکمه عین القواعد در کتاب علامه حلی، ایضاح المقاصد فی شرح حکمه عین القواعد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1327.
 
CAPTCHA Image