نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نظریه­پردازان پست مدرنیسم معمولاً متهم می­شوند, که فاقد هر گونه اصول سیاسی می­باشند؛ و قادر به پیروی از هیچ عقیده سیاسی خاصی نیستند. به­ همین دلیل, اجازه رشد افکار غیر­دموکراتیک را می­دهند. از این رو، بسیاری از منتقدین آنها ­را هم­ ­دست تفکرات غیر­­دمکراتیک قلمداد می­کنند. اغلب علت بوجودآمدن این وضعیت را به بی­اعتنایی ­پست­مدرنیسم به شالوده­ها و نسبی­گرایی افراطی­اش نسبت می­دهند. در مقاله حاضر هر دو فرضیه فوق رد می­شود.
استدلال نویسنده مقاله این است که, اولاً: ضدیّت فلسفی پست­مدرنیستی با شالوده­انگاری به لاادری­گری سیاسی نمی­انجامد و پست­مدرنیست­ها در حیطه مسائل سیاسی افراد نسبی­گرای مطلق نیستند. ثانیاً: نه تنها جانبداری پست­مدرنیسم از دموکراسی غیر­قابل انکار است, بلکه این طرز تفکر به تدریج مبانی لازم را برای استقرار یک فرهنگ مدنی جدید پدید می­آورد. البته ریشه­های این فرهنگ مدنی جدید را باید در مدرنیته جستجو کرد. از این لحاظ، پست­مدرنیسم تداوم­بخش سنت­های دموکراتیک در تاریخ اندیشه سیاسی می­باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Thinking After Postmodernism

نویسنده [English]

  • Jahangeer Moeini

Assistant Professor of Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

Postmodern philosophers are usually accused of being indifferent to any political principle and that cannot advocate any particular political idea; therefore, their political position promotes undemocratic trends. Thus, they have been called as fellow travelers of non­-democratic political forces. For critics, anti-foundationalism and relativism are responsible for creating such a situation.I reject both of these theories by arguing that, first, philosophical opposition of postmodernism to foundationalism does not lead to political agnosticism, and for this matter, postmodernism is not politically relativist. Secondly, postmodernism not only advocates democracy, but also gradually prepares situation suitable for establishing a new civic culture. We must seek the traces of these new civic cultures in modernity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • Foundationalism
  • civic culture
  • anti- foundationalism
  • political philosophy
  • liberalism
منابع
1- ایگلتون، تری (1381). درآمدی بر ایدئولوی، اکبر معصوم بیگی، تهران، انتشارات آگاه.
2- رورتی، ریچارد (1382)، اولویت دموکراسی بر فلسفه، خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.
3- روسنائو، پائولین مری (1380). پست مدرنیسم و علوم اجتماعی، محمد حسین کاظم زاده، تهران نشر آتیه.
4- گیبنز، جان و ریمر، بو(1381) سیاست پست مدرن، منصور انصاری، تهران، نشر گام نو.
5- معینی علمداری، جهانگیر، (بهار 1383)، «دریدا و مسأله سیاست تحولی»، فصل­نامه تخصصی علوم سیاسی، سال نخست، شماره یکم.
6- Bridges, Thomas (1997). The Culture of Citizenship: Inventing Postmodern Civic Culture, Washington, D.C,the Council for Research in Values and Philosophy.
7- Caputo, John (1997). Introduction to Derrida's Deconstruction in Nutshell, New York, FordhamUniversity Press.
8- Crowther , Paul (2003). Philosophy after Postmodernism, London, Rutledge.
9- Derrida, Jacques (1997). ©Remarks on Deconstruction and Pragmatism, in Chantal Muff (ed.) Deconstruction, Pragmatism and the Politics of Democracy. London, Routledge.¨
10- Devaney, M.J. (1997). Since at least Plato ...and other Postmodernism myths, London, Routledge.
11- Fraser, Nancy (1913). ©The French Derrideans: Politicizing deconstruction or Deconstructing Politicizing¨? in Gray Madison (ed.), Working Through Derrida, Evanston, NorthWesternUniversity Press.
12- Fuller, Steve (1998). Social Epistemology, Bloomigton, Indiana University Press.
13- Gamble, Andrew (2000) . Politics and Fate, Cambridge, Polity Press.
14- Gray, John (2000) ©Where Pluralists and Liberals part company ¨, in Maria Bayhrawian (ed.), Pluralism,London, Routledge.
15- Jacobson, Norman (1978). Pride and Solace: the Foundations and Limits of Political Theory, New York, Methuen.
16- Jans (2003). African Philosophy Reader, Oxford, Blackwell.
17- Lacoue - Labarth, Philippe and Nancy, Jean Luc (1997). Retreating the Political, London, Routledge.
18- Newey, Glen (2001). After Politics, New York, Pal grave.
19- Taylor, Victor and Winquist, Charles (2001), Encyclopedia of Postmodernism, London, Routledge.
 
CAPTCHA Image