نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

در این مقاله نخست منطق اینهمانی را معرفی می­کنیم, سپس ضمن تقریر مشکلی درتعبیر اینهمانی, راه حل گوتلوب فرگه را در حل آن از طریق تمایز معنی و مصداق در اسامی شرح می­دهیم، آنگاه با بیان تفاوت اسم خاص و وصف خاص به مسئلة اینهمانی­های ضروری پرداخته, و آراء کریپکی را در وجود جمله­ها­ی تجربی ضروری بررسی می­کنیم. درپایان, با ذکر اشتباه متداولی در فهم نکته­ای منطقی, راه رفع آن را نشان می­دهیم. در این مقاله برای نخستین بار به سابقة برخی از این مسائل در آثار فیلسوفان ایران نیز به اجمال اشاره می­کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sense and Reference in Names and Identity and Necessity

نویسنده [English]

  • Zia Movahed

Professor of Logic, Research Institute of Iranian Wisdom and Philosophy

چکیده [English]

In this paper, I first briefly introduce the logic of identity and then explain the Frege's way out of a puzzle in identity through his famous sense-reference distinction. Secondly, by discussing the difference between proper names and definite descriptions, I argue for the existence of necessary a posteriori sentences. Thirdly, I mention a widely misunderstood view of Kripke and show the right way of approaching it. Also in this paper, for the first time, I document our Persian philosophers' awareness of some of the most important theses of Kripke on these subjects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Proper Name
  • Definite Description
  • Modality
  • Natural Kind
منابع
1- ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی در فلسفة اسلامی،ج3 ، تهران ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370 .
2- ______، قواعد کلی در فلسفة اسلامی،ج1، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، 1370.
3- موحد، ضیاء ، منطق موجهات، تهران، انتشارات هرمس، 1381.
 
4- Saul Kipke, "Naming and Necessity" in Semantics of Natural Language, ed. Davidson and Harman, Dordrecht: R. Reidel, 1972.
5- _______, "Identity and Necessity" in Philosophy As It Is, ed. T. Honderich and M. Burnyeat, Penguin Books, 1979.
6- Tyler Burge, Truth, Thought, Reason: Essays on Frege, Oxford, 2005.
 
CAPTCHA Image