نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بنا به تصریح ابن‌‌عربی، همة­ تلاش او درآثارش در جهت تبیین وجود انسان است. از این‌رو می‌توان گفت عرفان ابن‌عربی، انسان‌شناسی است. در ساحت هستی، جز خدا هیچ چیز وجود ندارد، امّا در ساحت معرفت، با کثرت مظاهر سروکار داریم و انسان، کامل­ترین مظاهر حق و کون جامع است. ابن عربی انسان را مطابق منطق ارسطوئی قابل تعریف نمی‌داند و در آغاز سلوک برای شناخت آدمی، او را «کلمة جامعة فاصله» معرّفی می‌کند. از نظر او تمام حقایق کونی و الهی در وجود انسان خلاصه شده است. هر یک از افراد انسان به لحاظ تکوینی و در قوس نزول «کامل» است و قابلیت کمال معرفتی در او وجود دارد امّا به لحاظ قوس صعود و سیر تکاملی است که تفاوت مراتب آشکار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Important Points of Ibn-Arabi’s Anthropology

نویسنده [English]

  • Nasrollah Hekmat

Associate Professor of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

As Ibn-Arabi states, in his works he attempts to explicate human existence. Consequently, we can say that Ibn-Arabi’s agnosticism is anthropology. In the sphere of existence there is nothing except God, but in the sphere of knowledge we deal with the plurality of manifestations and man is the fulfillment of the manifestation of the Truth and complete creation. Ibn-Arabi does not believe that man that man can be defined according to Aristotelian logic. At the beginning of quest to know man he presents him as “the complete word of distance.” In his opinion, all of the created and divine truths are summarized in human existence. According to his engenderment, each person is perfect in the descending course and is capable of cognitive perfection. However, the difference in grades is revealed in the ascending course and itinerary of evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Man
  • Existential Perfection
  • Cognitive Perfection
  • Perfect Man
منابع
1- ابن عربی، محیی‌الدین، التجلیات اللالهیة، همراه با تعلیقات ابن سودکین، به کوشش عثمان یحیی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1367.
2- _______، رسائل، به تحقیق سعید عبدالفتاح، ج 1 و 2، بیروت، مؤسسة الانتشار العربی، چاپ اول، 2001.
3- _______، رسائل (ده رسالة فارسی شده)، به کوشش مایل هروی، نجیب تهران، مولی، چاپ اول، 1367.
4- _______، الفتوحات المکیة،به تصحیح احمد شمس الدین، ج 1، 2، 3، 5، 6 و7، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1999.
5- _______، فصوص الحکم، همراه با تعلیقات عفیفی، ابوالعلاء، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، 1980 م.
6- _______، کتاب المعرفة، به تحقیق ابوجوهر، محمدامین، دمشق، دارالتکوین للنشر و التوزیع، چاپ اول، 2003 م.
7- _______، مجموعة رسائل، ج 1 و 3، بیروت، دارالمحجة البیضاء، چاپ اول، 2000 م.
8- ابوزید، نصر حامد، فلسفة التأویل، بیروت، المرکز الثقافی العربی، چاپ چهارم، 1998م.
9- ایلخانی، محمد، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران، سمت، چاپ اول، 1382.
10- جامی، عبدالرحمن، نقدالنصوص، به تصحیح ویلیام چیتیک، تهران، انجمن حکمت و فلسفه، سال 1356.
11- جندی، مؤیدالدین، شرح فصوص الحکم، به تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، 1381.
12- جهامی، جیرار، موسوعة مصطلحات الفلسفة عندالعرب، بیروت، مکتبة لبنان، چاپ اول، 1998م.
13- جهانگیری، محسن، محیی‌الدین ابن عربی چهرة برجستة عرفان اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1361.
14- جیلی، عبدالکریم، الانسان الکامل فی معرفة الاواخر و الاوائل، به تحقیق محمد عزّت، بی جا، المکتبة التوفیقیة، 2000 م.
15- حکمت، نصرالله، تأمّلی در فلسفة تاریخ عقل، تهران، الهام، چاپ اوّل، 1376.
16- صائن الدین ترکه، علی بن محمد، شرح فصوص الحکم، به تحقیق محسن بیدارفر، جلد 1 و 2، قم، بیدار، چاپ اول، 1378.
17- عفیفی، ابوالعلاء، شرحی بر فصوص الحکم، ترجمة حکمت، نصرالله، تهران، الهام، چاپ اول، 1380.
18- قیصری، داود، شرح فصوص الحکم، به تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانی، تهران، علمی فرهنگی، چاپ اول، 1375.
19- کاشانی، عبدالرزاق، شرح فصوص الحکم، قم، بیدار، 1370.
20- نصر، سیدحسین، سه حکیم مسلمان، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ سوم، 1354.
CAPTCHA Image