نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

از نظر هایدگر، فلسفه افلاطون متضمن تلقی خاصی از حقیقت است. این تلقی که به نظر هایدگر در بیان افلاطون از تمثیل غار به نحو مستتر آمده، نوعی عدول از تلقی یونانیان باستان بوده و تأسیس متافیزیک ودر نهایت سوبژکتیویسم و اومانیسم را به همراه داشته است. «حقیقت» که نزد یونانیان باستان به معنای خود- آشکارسازی وجود بوده، در فلسفه افلاطون و به تبع او در کل تاریخ فلسفه به «تصدیق» و «گزارة صادق» تبدیل شده است. این تغییر متضمن نشستن «صدق» به جای «حقیقت»، و به تعبیر دیگر، تقدم یافتنِ حیث معرفت شناسانة حقیقت به جای حیث وجودشناسانة آن است. مقالة حاضر پس از ارائة گزارشی تحلیلی از تفسیر هایدگر از تمثیل غار، انتقادات یکی از افلاطون شناسان معاصر او، پل فریدلندر، را بر این تفسیر می­آورد. نگارنده در پایان با ارزیابی این انتقادات و به جا دانستن آنها کوشیده است معنای قابل قبول­تری از رأی هایدگر به دست دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Plato and Heidegger’s Doctrine of Truth

نویسنده [English]

  • Babak Abbasi

PhD student in Western Philosophy, Iranian Institute of Philosophy and Research

چکیده [English]

According to Heidegger, an unsaid transformation about the essence of truth took place in Plato’s philosophy; in terms of which the Greek  aletheia (i.e.Truth = unhiddenness) replaced by Plato’s definition of truth as correspondence (correctness of representation). In this essay, after explaining Heidegger’s interpretation of the “allegory of the cave”, I will give an account of Friedlander’s criticism on that interpretation. Finally, I will try to give a sound meaning of Heidegger’s original idea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Friedlander
  • Truth
  • Unhidenness
  • Subjectivism
منابع
1- Friedlander, P. Plato: An Introduction, tr.H.Meyerhoff 2ndedition, Princeton University Press, ­1969.
2- Heidegger, M. Being and Time, tr.Joan Stambaugh, state university of New York press, 1996.
3- ______ Plato's Doctrine of Truth, tr.T.Sheehan in Pathm­­arks, ed.William
4- McNeill, Cambridge University Press, ­1998.
5- Liddell, H.G. and Scott, R. A Greek-English Lexicon, rev.H.S.Jones and R.McKenzie, Oxford, 1968.
6- Mulhall, S. Heidegger and Being and Time, London, 1996.
CAPTCHA Image