نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) - قم

چکیده

یکی از مباحث اندیشه سیاسی معاصر، نگرش­های موجود به هویت سیاسی است. هویت سیاسی حاکی از چگونگی ارتباط و تعامل افراد و گروه­های سیاسی با دیگران و نیز جایگاه افراد در درون نظام­های سیاسی است. در چند سده گذشته، مدرنیتة غربی بر اندیشه سیاسی غرب غالب بوده است. شاخصه اصلی هویت سیاسی مدرن را می­توان غلبه فردگرایی دانست. در مقابل، جریانات منتقد مدرنیسم غربی از نیمه قرن بیستم چنین نگرشی را به نقد کشیده­اند. محور این نظریه­ها در غرب که در مکاتب سنت­گرایی، جامعه گرایی و پسامدرنیسم تبلور یافته است، نقد فردگرایی مدرن و تأکید بر ابعاد هویت جمعی و نیز تأثیرگذاری عوامل فراتر از اراده فردی و مقید بودن فرد به آنها دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Identity in Theories Criticizing Modernism

نویسندگان [English]

  • Abolfazl shakoori 1
  • Gholamreza Behroozlak 2

1 Assistant Professor of Political Science, Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor of Baqer Al-Uloom University (AS) - Qom

چکیده [English]

One of the contemporary political thought topics is different outlooks to political identity. Political identity denotes the relationship of individuals and political groups and from another aspect the place of individual in the political systems. In last centuries, western modernism was dominant in the political thought of west. The main criterion of modern political thought was the superiority of individualism. In contrast, criticizing trends to western modernity, from the middles of 20th century, have criticized the modernity because of individualism. The core of this trend, exemplified in traditionalism, communitarianism and post modernism, was criticizing of modern individualism and emphasis upon collective identity and accepting the effects of factors other than individual’s desire, and so their restricting effects upon individual

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political identity
  • Western political thought
  • Modernism
  • Traditionalism
  • Communitarians
  • Postmodernism
منابع
1- احمدی، بابک، معمای مدرنیته، تهران، نشر مرکز. 1377.
2- باربیه، موریس، مدرنیته سیاسی، عبدالوهاب احمدی، تهران، نشر آگه. 1383.
3- براتعلی پور، مهدی، شهروندی و سیاست نوفضیلت گرا، تهران، مرکز مطالعات ملی. 1384.
4- بروجردى، مهرزاد، روشنفکران ایرانى و غرب، ترجمه جمشید شیرازى، تهران، فرزان، چاپ دوم، 1377.
5- بلوم، ویلیام، نظریه‏هاى نظام سیاسى، احمد تدین، ج 1، تهران، آران، 1373.
6- بهشتی حسینی، علی رضا، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، تهران، انتشارات بقعه ،1380. 
7- ______، تجدگرایی و پساتجددگرایی، تهران، 1382.
8- تاجیک، محمدرضا، گفتمان، پاد گفتمان و سیاست، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1383.
9- تولی، جیمز، «روش شناسی اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسی»غلامرضا بهروزلک، فصلنامه علوم سیاسی، ش  بهار، 1384.
10- خالقی، احمد، قدرت، زبان، زندگی روزمره، تهران، گام نو،1382.
11- دوران، بهزاد و محسنی، منوچهر، «هویت؛ رویکردها و نظریه­ها» در کتاب، مبانی نظری هویت و بحران هویت در ایران (علی اکبر علیخانی)، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، 1383.
12- سولومون، رابرت، فلسفة اروپایی: طلوع و افول خود، محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، قصیده، 1379.
13- شایگان، داریوش، افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار، فاطمه ولیانی، تهران، نشر فرزان، چاپ سوم،1381.
14- احمدی، بابک، تردید، تهران، نشر مرکز،صص(167-192)،1374.
15- کاستلز، استفان و دیویدسون، آلیستر، مهاجرت و شهروندی، فرامرز تقی­لو، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی. 1382.
16- کاستلز، مانوئل. عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، حسن چاوشیان و همکاران، ج 2، تهران، طرح نو، 1380.
17- فالکس، کیت، شهروندی، محمد تقی دلفروز، تهران، کویر،1381.
18- گنون، رنه، بحران دنیای متجدد، ضیاءالدین دهشیری، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، 1378.
19- لیوتار، فرانسوا، وضعیت پست مدرن، 1380.
20- نش، کیت، جامعه شناسی سیاسی معاصر، محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر،1380.
21- نصر، سید حسین، اسلام و تنگناهای انسان متجدد، انشاءالله رحمتی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1383.
22- نوریس، کریستوفر، شالوده شکنی، پیام یزدانجو، تهران، نشر شیرازه،1380.
23- هال، استوارت، 1383.
24- یتمن، آن، تجدید نظرهای فرامدرنی در سیاست، مریم وتر، تهران، انتشارات کویر،1381.
 
25- Henry, Barbara, "The Role of Symbols for European Political Identity", in F. Cerutti, E. Rudolph (eds.), A Soul for Europe,  Vol. 2 An Essay Collection, pp. 49-70, 2002.
26- Jorgensen, Marianne & Philips, Louise, Discourse Analysis As theory & method, London, Sage Publications , 2002.
27- Kuper, Adam, and Kuper, The Social Science Encyclopedia, Jessica (edits.),  London and NewYork: Routhedge, 1996.
28- Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, Hegemony & Socialist Strategy, London: Verso, 2nd Ed , 2001.
29- MacIntyre, A., 1981, After Virtue: A Study in Moral Theory, London: Duckworth.
30- MacIntyre, 1985.
31- Meister, Robert, Political Identity: Thinking Through Marx, Oxford, BasilBlackwell, 1990.
32- Moon, J. D., “Communitarianism” in Ruth Chadwick (ed.) Encyclopedia of applied ethics,Vol. 2, US: Academic Press, 1998.
33- Mouffe, Chantal, “Democratic Politics and the Question of Identity”, in: John Rajchman (ed.), The Identity in Question,New York, Routledge, 1995.
34- _______, "Democratic identity and pluralist politics", in: Justice and Democracy, Hawaii: Honolulu University Press,1997.
35- Mulhall, Stephan, and Swift, Adam, Liberals and Communitarians, Oxford,Blackwell Publishers, 2nd Ed, 1996.
36- Raphael, D, Problems of Political Philosophy, London: Macmillan , 1975.
37- Rawls, John, Political Liberalism, New York: ColumbiaUniversity Press, 1993.
38- Rorty, Richard, Contingency, Solidarity, & Irony,Cambridge: CambridgeUniversity press, 1989.
39- Sandel, M., Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1982.
40- Sardar, Ziaoddin, 2003.
41- Schwarzmantel, John, Citizenship and Identity, London: Routledge , 2003.
42- Taylor, Charles, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1989.
43- Whitebrook, Maureen, Identity, Narrative and Politics, London, Routledge , 2001.
CAPTCHA Image