نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شالوده و اساس نظام سیاسی افلاطون، فضیلت است، به طوری که فضیلت هم غایت و هم وسیله شکل­گیری شهر را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر روح مدینه فاضله افلاطون فضیلت می‌باشد. افلاطون با تعریف فضیلت با عنوان «شناخت و معرفت به خیر و عمل بر طبق آن» اگرچه آموزش فضیلت را از طریق سوفسطائیان غیرممکن می‌داند، ولی آموزش آن را از طریق معلّمان حقیقیِ فضیلت، مایة استواری مدینه و سعادتمند شدن آن معرفی می­کند. بسیاری از ویژگی­های خاص فلسفه سیاسی افلاطون، تحت تأثیر فضیلت محور بودنِ این فلسفه می‌باشد. آموزه‌هایی سیاسی مانند فیلسوف شاه، تعریف عدالت به اینکه هر کسی کار خودش را انجام دهد، جامعه طبقاتی بودن مدینه فاضله، تساوی مردان و زنان در ورود به کارهای سیاسی، مخالفت با حکومت دموکراسی و دیگر حکومت­های منحط، از لوازم و نتایج فضیلت محور بودن نظام سیاسی افلاطون می‌باشد. بررسی و تحلیل فلسفه سیاسی افلاطون در پرتو فضیلت محور بودن آن، راه را برای ارزیابی انتقادات وارد شده بر فلسفه سیاسی او هموار می‌کند. بر این اساس موضع برخی از منتقدین از جمله کارل پوپر قابل مناقشه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arête as the Foundation of Plato’s Designed Political System

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kadivar 1
  • Abdolrasool Hasanifar 2

1 Assistant Professor of Philosophy, Tarbiat Modares University

2 Graduated from Tarbiat Modares University with a master's degree in philosophy

چکیده [English]

Arête is the foundation of Plato’s political system, so that it is both the end and the means to the end of the formation of the polis. In other words, arête is the spirit of Plato’s utopia. Although, by defining arête as “knowledge of the good and practice according to it” Plato considers as impossible the teaching of arête by sophists, but evaluates it’s teaching by true teachers of arête as the essence of firmness of polis and its happiness.
Most of the specific characteristics of Plato’s political philosophy are influenced by his philosophy’s political arête-based character. The political teaching like philosopher-king, the definition of justice as “ the 
state in which every body do it his/her own task” ,the leveld/casted nature of utopia, the equity between men and women in entering political arena, opposing democracy and other deteriorated forms of government are among the  consequences of arête based character of Plato’s political system.
The investigation and analysis of Plato’s political system in the light of its arête-based spirit, paves the way for the evaluation of criticisms to his political philosophy. On the basis, the position of some of his critiques e.g. popper is disputable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plato
  • Arête
  • Political Philosophy
  • Karl Popper
منابع
1- افلاطون، دوره آثارافلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، ج 4، تهران، انتشارات خوارزمی،1380 .
2- ____، جمهور، ترجمه فواد روحانی، تهران، انتشارات علمی‌و فرهنگی، چاپ هشتم، 1381.
3- ارسطو، متافیزیک(مابعدالطبیعه)، ترجمه شرف الدین خراسانی، تهران، نشر گفتار،1366.
4- پوپر،کارل، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، 1380.
5- عنایت،حمید، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، با مقدمه و به اهتمام حمید مصدق، تهران، انتشارات زمستان، چاپ سوم،1381 .
6- فاستر،مایکل، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، ج 1، تهران، انتشارات علمی‌و فرهنگی، چاپ دوم،1377.
7- کویره، الکساندر، سیاست از نظر افلاطون، ترجمه امیر حسین جهانبگلو، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول،1360.
8- گادامر،هانس گئورگ، مثال خیر در فلسفه افلاطونی _ ارسطویی، ترجمه حسن فتحی، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول، 1382.
9- گمپرتس،تئودور، متفکران یونانی، ترجمه محمد حسن لطفی، ج1و2 ، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 1375.
10- یگر،ورنر، پایدیا، ترجمه محمد حسن لطفی، ج1-3، تهران، انتشارات خوارزمی،1376.
 
11- Edwards, Paul(Ed); the encyclopedia of philosophy; New York London: Macmillan pub, 1967.
12- Gadamer, Hans- George; Dialogue and Dialectic: Eight hermeneutical studies on Plato; Translated and with an introduction by P.Christopher smith; New Haven and London: Yale university press, 1980.
13- Mayer, F; A history of ancient and medival philosophy; New York: American book, 1966.
14- Pappas, Nicolas; Plato and Republic; London and New York: Rout ledge Press, 1996.
15- Plato; The Republic; Translation of Benjamin Jowett; Edited with an introduction by Scott Bucharvan; Penguin books, 1977.
16- Smith, Nicholas.D. (Ed); Plato critical assessment; London and New York: Rutledge, 1998.
17- Stock hammer, Morris; Plato dictionary; Litt, efield, Adems Co, 1965.
CAPTCHA Image