نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار آموزش سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی

چکیده

دیدگاهِ ملاصدرا و هگل نسبت به این دو مقوله اساسی، متأثر از سنت فلسفی است که به آن تعلق دارند. در سنت غربی هگل با دوگانگی عین و ذهن مواجه است و درسنت اسلامی ملاصدرا با دوگانگی وجود وماهیت. هگل برای رفع آن، با قول به نظریه مطلق، همه چیز را درونی فاعل شناسا ‌(مطلق) می­داند؛ دیگرعین امری در برابر مطلق نیست. ملاصدرا هم با قول به اصالت وجود،  هستی را عین تحقق می­داند. از نظر او هر امری به اندازه برخورداریش از وجود حقیقی است، اعم از اینکه آن امرعینی باشد یا ذهنی. ولی برای هگل چون از موضع مطلق بحث می­کند دیگر عین مطرح نیست. لذا بحث هستی­شناسی و منطق به هم نزدیک یا حتی یکی می­شود. در نتیجه هگل در کتاب منطق بحث از وجود می­نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On Being and Nothing in the Views of Hegel and Mullasadra

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosein Kamali Nezhad

Assistant Professor of Education, Agricultural Education and Research Organization

چکیده [English]

Their opinions on this issue are affected by the philosophical tradition to which they belong. In western tradition Hegel is confronted with Cartesian duality, which is   the opposition of subject and object. Hegel to remove this duality rendered the theory of absolute. In his theory absolute is regarded as subject. It follows from this theory that all the things are subjective. Then for Hegel metaphysics and logics became one and the same. While in Islamic tradition Mullasadra’s concerns is duality of   being and nature. He declared that being is the only truth and nature doesn’t have any reality. It means that being is authenticity and nature isn’t

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute
  • Becoming
  • Nothing
  • Being
 منابع
1- ابراهیمی دینانی غلا محسین، وجود رابط و مستقل،  تهران،  شرکت سهامی انتشار،چاپ اول ،1357.
2- ایزوتسو توشی هیکو، بنیاد حکمت سبزواری، مجتبوی سید جلال الدین، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1368.
3- ابن­سینا ابوعلی ، الاشارات والتنبیهات ، ج 1و2، قم، دفتر نشر، چاپ دوم .
4- تیلور چارلز، هگل و جامعه مدرن،  منوچهر حقیقی راد، تهران ، نشرمرکز،چاپ دوم،1382.
5-  دکارت رنه ، تاملات در فلسفه اولی، احمد احمدی ، تهران ، مرکزنشردانشگاهی، 1361.
6- سهروردی شهاب­الدین یحیی، مجموعه مصنفات، تصحیح و مقدمه هنری کربن، ج1، تهران، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، 1373.
7- صدرالدین (ملاصدرا) محمد الشیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج 9-1، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه الثالثه، 1981.
8-  کانت ایمانوئل، تمهیدات،  غلا­معلی حدادعادل، تهران، مرکزنشردانشگاهی،چاپ اول ، 1367.
9- لاهیجی ملا محمد جعفر،  شرح رساله مشاعرملاصدرا، تصحیح و تعلیق و مقدمه آشتیانی سید جلال الدین، دانشگاه مشهد ،چاپ اول ، 1343.
10- ملا­صدرا ، الشواهد الربوبیه، مصلح جواد ، تهران ، سروش ، 1361.
11- وال ژان ، بحث در مابعدالطبیعه، یحیی مهدوی و همکاران، تهران، خوارزمی، چاپ اول، 1375.
12- هگل گوتفرید ویلهلم،  عقل در تاریخ، حمید عنایت، تهران، شفیعی، چاپ اول، 1379.
13-Beiser Fredrickc, The companion to HEGELCAMBRIDGEUniversity, 3, 1995.
14-HEGEL G.W, Science of logic, Tran, By A.V. Miller USA Humanities paperbook library, 6, 1995.
15-HEGEL G.W, the Phenomenology of Mind, Trans, By J.B, Baillie http://www.class.uidaho.edu/mickelsen/ToC/Hegel%20Phen%20ToC.htm    
16-Kojev Alexandre, Introduction to reading of Hegel, Trans, by James H. Nicols JR.
CAPTCHA Image