نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه غرب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حقیقت، همگام با وجود، محور اصلی فلسفة هایدگر است. او در این مبحث ابتدا به نقد دیدگاه سنتی و مابعدالطبیعی حقیقت، یعنی مطابقت معرفت و گفتار با واقعیت، اقدام می­نماید و آن را برای توجیه معرفت انسان نسبت به اشیاء و انتساب آن به واقعیت ناکافی می­شمارد. سپس با ارائة تفسیری جدید از حقیقت، آن را ناپوشیدگی، ظهور و آشکاری معنا می­کند. این تفسیر ریشه در برداشت یونانیان باستان از حقیقت دارد که با عبارت «الثیا» بیان می­شده است. در این تفسیر، حقیقت با اموری چون دازاین، آزادی، ناحقیقت، پوشیدگی، خطا، ذات و وجود ارتباط می­یابد که در این تحقیق به ترتیب از آنها بحث شده است. دازاین گشوده به عالم است و موجودات برای او ناپوشیده­اند و این ارتباط در قلمروی گشوده که همان حقیقت است صورت می­پذیرد. ذات حقیقت همان آزادی است که به معنای رها بودن موجود در قلمرو باز و آزاد بودن او برای نمایاندن خویش است. آزادی انسانی نیز به این معناست که انسان بگذارد موجودات باشند و آن گونه که هستند خود را نمایان کنند. ذات حقیقت همان ناحقیقت است. ناحقیقت هم به معنای پوشیدگیِ خودِ ناپوشیدگی یا خودپوشانی آن و هم به معنای پوشیدگی موجودات از دسترس انسان است. این پوشیدگی و ناحقیقت منشأ خطاهای انسانی است. سرانجام، ذات حقیقت همان حقیقت ذات است که با وجود موجودات و تحقق آنها پیوند درونی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Essence of Truth In Martin Heidegger's Philosophy

نویسنده [English]

  • Davood Salahi

Master of Western Philosophy, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Truth is the most significant aspect of Martin Heidegger. On this matter, first of all, Heidegger criticizes the traditional and metaphysical view about truth according to which truth is the correspondence of knowledge and assertion with reality; he think that this is inadequate for the explanation of human knowledge and its attribution to reality and the things.
Furthermore, Heidegger gives a new interpretation about truth and describes it as unconcealed, emergence and uncoveredness. This interpretation based on the ancient Greeks understanding of truth that has been expressed by the term "Aletheia". In Heideggerian interpretation, truth relates to Dasein, freedom, untruth, concealment, and essence. This relationship will be considered in order in this research.
Dasein is disclosed toward the world and the beings are uncovered in front of him. This relation accomplished in an open region that is truth itself. The essence of truth is freedom, that is to say, being delivered of a thing in the open region and its freedom to reveal itself. Human freedom then means that man let the things be and reveal themselves as they are. The essence of truth is untruth. Untruth means the concealment of unconcealed itself or it’s self-concealing and also coveredness of the things from the access of man too. This concealment and untruth are the origin of human errancy. Finally the essence of truth is the truth of essence that has inner connection with "Being" of beings and their determination and fulfillment
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truth
  • Being
  • Aletheia
  • Essence
  • Freedom
  • Untruth
  • Dasein
 
منابع
1- دکارت, رنه, تأملات در فلسفة أولی، احمد احمدی, تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت), چاپ سوم, 1381.
2- هایدگر، مارتین، مابعدالطبیعه چیست؟، محمد جواد صافیان، اصفهان، نشر پرسش، 1373.
3- هایدگر، مارتین، سرآغاز کار هنری، پرویز ضیاء شهابی، تهران، هرمس، چاپ دوم، 1382.
4- هایدگر، مارتین، « چیز»، در شعر، زبان و اندیشة رهایی، عباس منوچهری، تهران: انتشارات مولی، چاپ اول، 1381.
منابع انگلیسی
1-Heidegger, Martin, "On the Essence of Truth", in Existence and Being,  Translated by R. F. C. Hull and Alan Crick, London, Vision Press Ltd, Third Edition, 1968.
2-Heidegger, Martin, Being and Time, Translated by John Macquarrie & Edward  Robinson, Southampton, the Camelot Press Ltd, 1988.
3-Heidegger, Martin, the Basic Problems of Phenomenology, Translation, Introduction & Lexion by Albert Hofstadter, Bloomington, Indiana University Press, 1982.
4-Heidegger, Martin, "The Question Concerning Technology", in the Question Concerning Technology and Other Essays, Translated and with an Introduction by William Lovitt, New York, Harper & Row Publishers, 1977.
5-Heidegger, Martin, What is a Thing?, Translated by W. B. Barton, Jr. and Vera Deutsch, Indiana, Regnery/Gateway, Inc, 1967.
منابع آلمانی
1-Heidegger, Martin, "Platons Lehre von der Wahrheit", in Wegmarken, Gesamtausgabe, Vol. 9, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1976.
2-Heidegger, Martin, "Seminar in Zähringen: Die Herkunft des Denkens", inSeminare, Gesamtausgabe, Vol. 15, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1986.
3-Heidegger, Martin, "Das Wesen der Sprache", in Unterwegs zur sprache, Pfullingen, Günther Neske, Third Edition, 1965.
4-Heidegger, Martin, Grundfragen der Philosophie, Gesamtausgabe, Vol. 45, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1984.
5-Heidegger, Martin, Vom Wesen des Grundes, Frankfurt, Vittorio Klostermann, Third Edition, 1955.
منابع اینترنتی
A: Heidegger, Martin, Hegel and the Greeks, Translated by Robert Metcalf,
1-http://www.morec.com/hegelgre.htm;
2-http://evans-experientialism.freewebspace.com/heidegger9a.htm;
3-http://uncouplingthecopula.freewebspace.com/heidegger9a.htm
B: Heidegger, Martin, the End of Philosophy and the Task of Thinking, Translated by John Stambaugh,
1-http://www.msu.org/e&r/content_e&r/texts/heidegger/heidegger_endphil.html;
2-http://www.sicetnon.com/matts_courses/heidegger_the_end_of_philosophy-3.htm;
3-http://foucault.info/links/related-heidegger/heidegger.endOfPhilosophy.en.html;
4-http://evans-experientialism.freewebspace.com/heidegger8a.htm;
5-http://www.hudsoncress.org/html/library/western-philosophy/Heideger
%20-%20 the %20 End %20 of %20 Philosophy.pdf;
6-http://uncouplingthecopula.freewebspace.com/heidegger8a.htm.
C: Heidegger, Martin, On the Essence of Truth, Translation by John Sallis,
1-http://foucault.info/links/related-heidegger/heidegger.essenceOfTruth.en.html;
2-http://www.sicetnon.com/matts_courses/essence_of_truth.htm;
3-http://uncouplingthecopula.freewebspace.com/heidegger6a.htm;
4-http://www.msu.org/e&r/content_e&r/texts/heidegger/heidegger_et.html;
5- http://evans-experientialism.freewebspace.com/heidegger6a.htm.
 
CAPTCHA Image