دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
نظریه علّى عمل دیویدسن
نظریه علّى عمل دیویدسن

مهدى ذاکرى

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، صفحه 3-20

چکیده
  بر اساس دیدگاه پوزیتیویست‏هاى منطقى، دلیل عامل براى عملش علت آن عمل است و تبیین عمل با دلیل، تبیین على و قانون‏مند است. از سوى دیگر، ویتگنشتاین و فیلسوفان هم‏مسلک او منکر علیت دلیل براى عمل هستند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ناسازگاری‌های خدا از دیدگاه مرلو-پونتی و نقد آن
ناسازگاری‌های خدا از دیدگاه مرلو-پونتی و نقد آن

هدایت علوی تبار

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، صفحه 21-42

چکیده
  مرلو-پونتی مفهوم خدا را، به عنوان واجب‌الوجود، با مبانی فلسفی خویش ناسازگار می‌داند. از نظر او هیچ چیز در این عالم واجب و ضروری نیست و همین عدم‌ضرورت باعث می‌شود تا همه چیز تبیین‌نشده، مبهم و، در نتیجه، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأملی در فلسفه هم‌سخنی مارتین بوبر
تأملی در فلسفه هم‌سخنی مارتین بوبر

سید مسعود سیف

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، صفحه 43-58

چکیده
  فلسفه هم­سخنی[1] مارتین بوبر شامل بحث در باب دو نسبت اساسی انسان با جهان است: یکی نسبت «من - آن» که جهان تجربه را بنا می­کند و دیگری نسبت «من - تو» که جهانی را بنا می­کند که بوبر آن را جهان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ذات حقیقت در اندیشة مارتین هایدگر
ذات حقیقت در اندیشة مارتین هایدگر

داود صلاحی

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، صفحه 59-80

چکیده
  حقیقت، همگام با وجود، محور اصلی فلسفة هایدگر است. او در این مبحث ابتدا به نقد دیدگاه سنتی و مابعدالطبیعی حقیقت، یعنی مطابقت معرفت و گفتار با واقعیت، اقدام می­نماید و آن را برای توجیه معرفت انسان نسبت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روایت افراطی از هوش مصنوعی و مسئلة وضوح ‌ناپذیری ذهن
روایت افراطی از هوش مصنوعی و مسئلة وضوح ‌ناپذیری ذهن

محمدرضا طهماسبی

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، صفحه 81-94

چکیده
  تقلید از هوش انسانی با استفاده از علوم رایانه­ای و فیزیکی هوش مصنوعی نام گرفته است. از میانة قرن بیستم که رایانه­ها قابلیت­های خود را به نمایش گذاردند برخی از دانشمندان درصدد برآمدند تا هوش و ذهن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فلسفه و بحران انسان اروپایی (سخنرانی ادموند هوسرل)
فلسفه و بحران انسان اروپایی (سخنرانی ادموند هوسرل)

مریم طاهری

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، صفحه 95-114

چکیده
  در این سخنرانی سعی می کنم موضوع بحث انگیزی را که غالبا به عنوان (بحران اروپایی) مطرح می شود. با بسط نظریه فلسفی- تاریخی انسان اروپایی به شکل جدیدی مورد توجه قرار دهم. جهت بسط این موضوع می خواهم کارکردی ذاتی ...  بیشتر