نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

تقلید از هوش انسانی با استفاده از علوم رایانه­ای و فیزیکی هوش مصنوعی نام گرفته است. از میانة قرن بیستم که رایانه­ها قابلیت­های خود را به نمایش گذاردند برخی از دانشمندان درصدد برآمدند تا هوش و ذهن انسانی را با استفاده از ماشین تقلید نمایند. پشت چنین تلاش­هایی دیدگاهی خاص در باب ذهن انسان نهفته است. در واقع هوش مصنوعی ریشه در فلسفة دوران مدرن داشته و بر بستر کلی تفکر در غرب اتکاء دارد. هدف این مقاله آن است که نشان دهد اولاً، هوش مصنوعی در بنیاد خود  بر فلسفة مدرن که کوژیتو در بن آن قرار دارد متکی است. ثانیاً، امکان و یا امتناع دستیابی به قرائت افراطی از هوش مصنوعی بر اساس دستاوردهای اندیشة میشل فوکو و دیدگاه وی در باب کوژیتوی دوران مدرن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence: a Revised Evaluation

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Tahmasebi

Master student of philosophy, University of Tehran

چکیده [English]

When computers expressed their abilities for calculating and data processing, many scientists reached to the conclusion that, these machines can imitate the human mind, and they devoted their efforts to improve computers for achieving the human mind artificially. Behind this effort, there is a fundamental philosophical attitude. To revise this approach, I will argue in this paper that: 1) modern philosophy and the most important notion of it, cogito, are foundations of this project which is named Artificial Intelligence; and 2) I will show that, based on a Foucaultian vision, the hyperbolic version of Artificial Intelligence is impossible

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Cogito
  • Unthought
  • Transcendental ego
  • Phenomenology
منابع
1- دکارت، رنه، تأملات درفلسفة اولی، احمد احمدی، تهران،  سازمان  مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ­ها (سمت)،1381.
2- دکارت، رنه، اصول فلسفه، منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، انتشارات بین­المللی هدی،1376.
3- کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، غلامرضا اعوانی، جلد چهارم، تهران، انتشارات سروش و انتشارات علمی و فرهنگی, 1380.
4- دریفوس، هیوبرت و رابینو، پل، میشل فوکو فراسوی ساخت­گرایی و هرمنیوتیک، حسین بشیریه، تهران، نشرنی،1382.
5- بل، دیوید، اندیشه­های هوسرل، فریدون فاطمی، تهران، نشرمرکز،1376.
6- دارتیگ آندره، پدیدارشناسی چیست؟، محمود نوالی، تهران ، سمت، 1376.
7- هوسرل ادموند، تأملات دکارتی مقدمه­ای بر پدیده شناسی، عبدالکریم رشیدیان، نشرنی، تهران، چاپ دوم 1384.
8- ضیمران، محمد، میشل فوکو دانش و قدرت، تهران، انتشارات هرمس،1381.
 
9- Born, Rainer, Artificial Intelligence: The Case Against, London & Newyork, Routledge, 1988.
10- Dreyfus, Hubert L.and Dreyfus Stuart E., Making a Mind versus Modeling the Brain: Artificial Intelligence Back At a Branch-Point, the Philosophy of Artificial Intelligence, ed. Margaret A. Boden, Oxford, OxfordUniversity Press, 1992.
11-Foucault, Michel, the Order of Things an Archaelogy of Human Sciences, London, Routledge, 1997.
12-Husserl, Edmund, Cartesian Meditations; An introduction to phenomenology, translated by Dorion Cairns, Third Impression, Netherlands, Martinus Nijhoff The Hague,1969.
13-__________,The crisis of European Sciences and Tanscendental Phenomenology, translated by David Carr.Evanston,Northwestern University Press,1970.
14- Lycan, William G., Mind and Cognition an Anthology, UK and USA, Blackwell, 1999.
15-Moran, Dermont, Introduction to Phenomenology, London and Newyork, Routledge, 2000.
 
 
CAPTCHA Image