نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این سخنرانی سعی می کنم موضوع بحث انگیزی را که غالبا به عنوان (بحران اروپایی) مطرح می شود. با بسط نظریه فلسفی- تاریخی انسان اروپایی به شکل جدیدی مورد توجه قرار دهم. جهت بسط این موضوع می خواهم کارکردی ذاتی که فلسفه و انشعابات آن در علوم باید در این فرایند به کارگیرد را نمایان سازم، تا موضوع بحران اروپایی وضوح بیشتری پیدا کند.

عنوان مقاله [English]

Philosophy and the Crisis of European Man (Lecture by Edmund Husserl)

نویسنده [English]

  • Maryam Taheri

Master of Philosophy, Tarbiat Modares University

منابع
1- Philosophy and the Crisis of European Man. Public Lecture in Vienn before the Kulturbund. May 7th & 10th, 1935.
2- Published in: Phenomenology and the Crisis of Philosophy. Translated by Quentin Lauer. New York, NY: Harper Torchbooks, 1965, 149-192.
 
CAPTCHA Image