نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران ‌ـ شمال

چکیده

 این مقاله در صدد است تا به شرح تفسیر هایدگر از منطق استعلایی کانت بپردازد. برخلاف غالب تفسیرهای رایج، از نظر هایدگر منطق استعلایی کانت را به هیچ­­وجه نمی­توان «منطق»، در معنای رایج و متداول لفظ، یعنی پژوهش در باب فاهمه و اصول و قواعد صوری تفکر دانست، بلکه این بخش از کتاب نقد عقل محض کانت، یعنی منطق استعلایی، را بیشتر باید نوعی وجودشناسی و پژوهشی در ساختارهای وجودی (اگزیستانسیل) و وجودشناختی آدمی، به اعتبار امکان مواجهه با وجود اشیاء یا، به تعبیر ساده­تر، کوششی در جهت گذر از سوبژکتیویسم دکارتی و اثبات امکان استعلاء دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Heidegger’s Interpretation of Kant’s Transcendental Logic

نویسنده [English]

 • Bijan Abdolkarimi

Assistant Professor Islamic Azad University, Tehran Branch 1- North

چکیده [English]

The article seeks to deliver a short comment of Heidegger’s interpretation of Kant’s “Transcendental Logic”. Unlike most of current interpretations, Heidegger holds that Kant’s transcendental logic is by no means “logic” in ordinary sense, i.e., an inquiry into understanding and the formal rules of thinking; rather it must be conceived as a kind of ontology and an investigation on the existential-ontological structures of human being in respect to the possibility of his confrontation to the being of entities or, more simply, as an effort in order to pass beyond Cartesian subjectivism and demonstration of the possibility of transcendence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Logic
 • Transcendental Logic
 • Pure Concepts of Understanding
 • Understanding
 • Categories
 • Logical Aspect of Logic
 • Ontological Aspect of Logic
 • Pure Knowledge
 • Ontological Knowledge
 1. منابع
  1. Heidegger, Martin, Being and Time, Translated from German to English by John Macuarrie & Edward Robinson, Oxford, USA, 1978.
  2. Heidegger, Martin, Kant and the Problem of Metaphysics, Translated from German to English by J. S. Churchill, Bloomingtoon: IndianaUniversity Press, 1962.
  3. Heidegger, Martin, Phenomenological Interpretation of Kant’s Critique of Pure Reason, Translated from German to English by Parvis Emad and Kenneth Maly, Bloomington: Bloomingtoon: Indiana Unive Indiana Unive rsity Press, 1997,
  4. Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, (The First and Second Edition) Translated from German to English by Norman Kemp Smith, ST martin Press (INC) New York, 1961.
  5. Kant, Immanuel, Prolegomena to Any Future Metaphysics, Translated from German to English by Peter G. Lucas, ManchesterUniversity Press, Second Imperssion, 1959.

   

   

CAPTCHA Image