نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی اندیشه‌های دیلتای در باب هرمنوتیک[1] هدف اصلی این مقاله است. منطق گزینش اندیشه‌های دیلتای از میان سایر اصحاب تأویل این‌است که وی با ارائه روش‌شناسی خاص علوم انسانی به تمییز روشمندکردن آن دسته از علوم با علوم طبیعی, هرمنوتیک را وارد عرصه جدیدی‌کرد. بدین ترتیب بحث دیلتای از پوزیتویسم فاصله می‌گیرد و حکم انکار جریان فکری نیرومندی است که پس از داروین, قوانین انسانی را همانند قوانین طبیعی می‌شناخت. در نتیجه در این مقاله ضمن بررسی مفهوم, خاستگاه و روند تحول در هرمنوتیک, به طرح دیلتای درباره این روش پرداخته می‌شود, آنگاه با نظر به مباحث مورد نظر اصول هرمنوتیک برای استفاده در پژوهش‌های علوم انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد[1]- hermeneutics

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hermeneutics as a Methodological Foundation for Human Sciences

نویسنده [English]

  • Bakhtiar Shabani Varaki

Professor of Philosophy of Education, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

This paper reflects on Wilhelm Dithey's theory on hermeneutics. Dilthey has had a significant and continuing influence on twentieth-century philosophy and in an extensive range of scholarly disciplines. In addition to his landmark works on the theories of history and human sciences, Dilthey made important contributions to hermeneutics and the methodology of the social sciences. Therefore, this paper begins with a reflection on the concept, fundamentals of hermeneutics and, in the light of the theory, makes the major principles of hermeneutical methodology in human sciences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodological Theory
  • Hermeneutics
  • Research Method
  • Human Sciences
منابع
1-    احمدی, بابک,  ساختار و تأویل متن, تهران, نشر مرکز, 1378.
2-    پالمر, ریچارد,  علم هرمنوتیک, محمد سعید حنایی کاشانی, تهران, انتشارات هرمس, 1377.
3-    خسرو پناه, عبدالحسین , نظریه تأویل و رویکرد‌های آن, فصلنامه کتاب نقد, تهران, موسسه فرهنگی اندیشه معاصر, زمستان 76 و بهار 77, شماره 5 و 6
4-    داوری, رضا,  هرمنوتیک و فلسفه معاصر, نامه فرهنگ, سال پنجم, 1374, شماره 2, 55-61
5-    دیانی, محمد حسین,  گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی, مشهد, انتشارات کتابخانه رایانه‌ای, 1382.
6-    ساروخانی, باقر , روش تأویل و کاربرد آن در علوم انسانی, نشریه علوم تربیتی, دوره 13, شماره 1 تا 4, تهران, دانشگاه تهران,1369, دوره 13, شماره 1تا4.
7-    ساروخانی, باقر , روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: بینش‌ها و فنون, تهران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, 1377.
8-    فروند, ژولین, نظریه‌های مربوط به علوم انسانی, علی‌محمد کاردان, تهران, مرکز نشر دانشگاهی, 1372.
9-    لتیل, دانیل,  تبیین در علوم اجتماعی, ترجمه عبدالکریم سروش, تهران, نشر صراط, 1372.
 
10-  Bonteloe, Ronald, Dimentions of the hermeneutics circle, Newjersey, Humannities press, p. 28, 1996.
11-  Bramall, Steve, It's Good to Talk: Education and Hermeneutics in Conversation, Journal of , Philosophy of Education, Institute of Education, University of London, London,1999, 33, 3, pp. 463-472
12-  Esser-hall, Gabriele,  Perpetual Beginnings: The Role of Phenomenological Hermeneutics in Art Education, Journal of Art and Design Education,2000, 19, 3, pp. 288-296
13-  Gadamer, H.G. Classical and philosophical hermeneutics, theory, culture and society, London,2006, 23(1), p.29.
14-  Georgia cullition, w. Herneneutics and the critique of positivism: Gadamer's contribution to the philosophy of the human sciences, Boston university Gardnate school, Dissartation, 1982.
15-  Habermas, Jurgen  Knowledge and human interest, trans , Jeremy Shapiro, London, Heinemann Press, 1973.
16-  Habermas, Jurgen  On the logic sciences, trans, Nicholson and Jerry Stark, Polity Press, 1988.
17-  Keeves, John, Educational research methodology and measurement, Oxford, Pergamon Press,1990.
18-  Kerdeman, D. and Odeman, P.J. Hermeneutics, international encyclopedia of education, Husen Torsten (ed.), Oxford, Elsevier science LTD,1994, pp. 2579-2585.
19-  Teevan, Donna, Philosophical Hermeneutics and Theological Education, Teaching Theology and Religion, 2000, 3,2, pp. 62-70
20-  Wilhelm Dilthey, Introduction to the Human Sciences, Princeton University Press [on line] http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/dilthey.htm,2005.
 
CAPTCHA Image