نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

زایش تراژدی[1] به عنوان کتابی دربارة تراژدی ریشه در آن سنت فکری و فلسفی­ای‌ دارد که از هردر[2] و لسینگ[3] در سدة هیجدهم در آلمان آغاز می‌شود و تا شلینگ[4] ، هگل و در نهایت خود نیچه ادامه می‌یابد. تعلق خاطر جملة این اندیشمندان به شاهکارهای عصر طلایی یونان و آغاز نظریه‌پردازی دربارة تراژدی با بحث و پرسش در باب نظریة کلاسیک تراژدی که ارسطو در فن شعر[5] و دربارة همین شاهکارها ساخته و پرداخته بود، دو خصلت بارز این سنت فکری و فلسفی است.
بر این اساس بررسی وجوه شباهت و افتراق میان فن شعر و زایش تراژدی می‌تواند خواننده را در فهم بنیادهای زایش تراژدی یاری رساند. جستار کنونی ابتدا به بررسی پاره‌ای شباهت‌های بنیادی میان این دو اثر می‌پردازد و سپس برخی از تفاوت‌های محتوایی میان آنها را به اختصار توضیح می‌دهد. در پایان نیز نگارنده در قالب نقدی بر فن شعر از موضع زایش تراژدی، تفاوت مبنایی را که به نظر او میان نگرش هستی‌شناسانة نویسندگان این دو اثر وجود دارد، بیان می‌کند.[1]. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (The Birth of Tragedy out of The Spirit of Music), (1871-2)


[2] .Herder


[3] .Lessing


[4] .Shelling


[5]. Poetics

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nietzsche’s the Birth of Tragedy and Aristotle’s Poetics

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Mahboobi Arani

PhD student in Philosophy, University of Tehran

چکیده [English]

The Birth of Tragedy as a book on tragedy has shaped in that intellectual tradition within German thought which enquires into the nature of tragedy - Greek tragedy, above all. This tradition goes back at least to herder and Lessing in the eighteenth century, and it continues to Schelling, Hegel and Nietzsche. Common to all contributors, up to and including Nietzsche, is their profound interest in the literature of ancient Greece. They all take issue, in a variety of different ways, with the classic theory of tragedy propounded in Aristotle’s Poetics. Therefore, examining similarities and differences between Poetics and The Birth of Tragedy can help the reader to understand the foundation of The Birth of Tragedy. In this essay, I first explicate some of these similarities, such as a belief in genres as entities with specifiable property and peculiarities. Then I try to explicate some of the differences between these two theories, as briefly as possible. And finally I conclude this essay with what seems to me as a criticism of Aristotle’s Poetics from the standpoint of The Birth of Tragedy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • Tragedy
  • Plot
  • Katharsis
  • Apolline
  • Dionysiac
منابع
الف) فارسی
1 -     ارسطو، فن شعر، فتح‌الله مجتبایی، انتشارات اندیشه، 1337.
2 -     نوسبام، مارتا، ارسطو، عزت الله فولادوند، انتشارات طرح نو،1380.
3 -     نیچه، فردریش، غروب‌ بت‌ها، داریوش آشوری، نشر آگه، 1381.
ب) لاتین
4 -     Aristotle, Poetics, The Complete Works of Aristotle, The Revised Oxford Translation, 2 vols, Princeton University Press,1984.
5 -     Barnes, Jonathan, Rhetoric and Poetics, in Jonathan Barnes (ed.), the Cambridge Companion to Aristotle, CambridgeUniversity Press, 1995.
6 -     Behler, Ernst, Nietzsche’s Challenge to Romantic Humanism, in Daniel W. Conway with Peter S. Groff (ed.), Nietzsche’s Critical assessment, Routledge,Volume 1, 1998.
7 -     Berrios, Ruben & Ridley, Aaron, Nietzsche, in Berys Gaut &, Bominic McIver Lopes (ed.), the Routledge Companion to Aesthetics, Routledge, 2001.
8 -     Heidegger, Martin, Nietzsche, translated by David Farrell Krell, Volume I: The Will to Power as art, Harper San Francisco, 1991.
9 -     Nietzsche, Friedrich, The Birth of Tragedy and Other Writings, edited by Raymond Geuss & Ronald Speirs, translated by Ronald Speirs, with an introduction by Raymond Geuss, Cambridge University Press, 1999.
10 -  Nietzsche, Friedrich, Human All Too Human, translated by R. J. Hollingdal, Cambridge University Press, 1996.
11 -  Nietzsche, Friedrich, The Gay Science, translated with commentary by Walter Kaufmann, Vintage Books, 1974.
12 -  Nietzsche, Friedrich, Will to Power, translated by Walter Kaufmann & R. G. Hollingdale, New York: Vintage, 1968.
13 -  Nietzsche, Friedrich, Twilight of the Idols, translated by Walter Kaufmann, in The Portable Nietzsche, New York: Viking Press, 1954.
14 -  Plato, Republics, translated by H. D. P. Lee, Penguin books, 1995.
15 -  Schacht, Richard, Nietzsche, Routledge, 1983.
16 -   Silk, M. S. & Stern, J. P., Nietzsche on Tragedy, CambridgeUniversity Press, 1981.
17 -  Soll, Ivan, Schopenhauer, Nietzsche, and the Redemption of Life through Art, in Christopher Janaway (ed.), Willing and Nothingness, Schopenhauer as Nietzsche's Educator, Clarendon Press Oxford, 1998.
18 -  Young, Julian, Nietzsche’s Philosophy of Art, first published by Cambridge University Press, 1992.
CAPTCHA Image