نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارعلوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مفهوم «خود» سنگ زیرین هویت (شخصی و اجتماعی) است. برای فهم هویت می‌بایست مفهوم «خود» را فهم نمود. یکی از متون اصیلی که مفهوم «خود» در آن برجستگی آشکاری می‌یابد، اعترافات سنت آگوستین است. اعترافات سنت آگوستین اولین اتوبیوگرافی[1] ادبیات مغرب زمین است. این متن روایت احوال آگوستین از زبان خود اوست و چنین روایتی بهترین محل کشف «خود» دانسته می‌شود. به عبارت دیگر در درون روایت «خود» به عنوان سنگ زیرین هویت شکل می‌گیرد. در این مقاله نگارنده فرایند شکل‌گیری مفهوم «خود» در اعترافات سنت آگوستین را از منظری ادبی ـ فلسفی مورد تأمل قرار می‌دهد.[1]. خود زندگی نوشت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Process Formation Narrative of the Self in the Confession of St.Augustine

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Beheshti 1
  • Mohammad Ali Tavana 2

1 Assistant Professor of Political Science, Tarbiat Modares University

2 PhD Student in Political Science, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The conception of the self is underpin of the identity (personal and social).The understand of the identity is requirement understand of the self. One of the sources of the conception of the self is Confession of St.Augustine. Confession of St.Augustine is the first autobiography in the western history. It is personal narrative of St.Augustine by himself. The narrative is better of place for funded self. The article in the perspective literature-philosophy research of roots the conception of the self in the Confession of St.Augustine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Confession of St.Augustine
  • Self
  • Identity
  • Narrative
  • Inner Reflexivity
منابع
الف- فارسی
1 -     آگوستین، اعترافات، سایه میثمی، تهران، سهروردی، 1381.
2 -     احمدی، بابک، ساختار و تاویل متن، تهران، نشر مرکز، 1375.
3 -     اسکفلر، اسرائیل، چهار پراگماتیست، محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز، 1366
4 -     بارت، رولان، لذت متن، پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز، 1382.
5 -     جنکینز، ریچارد، هویت اجتماعی، تورج یاراحمدی، تهران، نشر شیرازه، 1381.
6 -     دیرکس،‌ هانس، انسان شناسی فلسفی، محمدرضا بهشتی، تهران، هرمس، 1381.
7 -     ریکور، پل، حکایت و زمان، مهشید نونهالی، تهران، گام نو، 1383.
8 -     ژیلسون، اتین، روح فلسفه در قرون وسطی، داوودی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1379.
9 -     سولومون. رابرت، فلسفه اروپایی طلوع و افول خود، حنایی کاشانی، تهران، قصیده، 1379.
10 -  فی، برایان، پارادایم شناسی در علوم انسانی، مرتضی مردمیها، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.
11 -  گیدنز، آنتونی، تجدد و تشخص، ناصر موفقیان، تهران، نشر فی، 1378.
12 -  میر صادقی، جمال، عناصر داستان، تهران، انتشارات سخن، 1380.
13 -  یاسپرس، کارل, آگوستین، محمد حسن لطفی، تهران، خوارزمی، 1363.
ب-لاتین
14 -   Augustine, The Confessions, edited: Philip burton. London: Every man's Liberty, 2001.
15 -  Baker , Mona, Transltion and conflict, London: Routledge, 2006.
16 -  Berry, chistopher, Muman Hature, Atlantic highlands: Humanities, 1986.
17 -  Breakwell , Glynis, Social psychology of identity and the self concept, Londan: Surrey, 1992.
18 -  Brockmeier, J. Corbaugh, D. Narrative and Idenntity, Amsterdam: John Benjamins, 2001.
19 -  Carver , T. Hyvarinen , M. Interpreting The political, Londan: Routlegde, 1997.
20 -  Connolly, W, The Augustinain Imperative, Newbury park: Sage, 1993.
21 -  Craib, Ian, Experiencing Identity, Londan: Sage, 1998.
22 -  Langenhove, luk van and Harre,Rom, "Positioning and Autobiography", Coupland, Nikolas. Nussb Aum, Jon f. Discourse lifespan identity. Newbury park: Sage, 1993.
23 -  Daiute, C. Lightfoot , C, Narrative Analysis. Thosand Oaks, Calif: Sage, 2004.
24 -  De fina, A, Identity in Narrative, Amsterdam: John Benjamins, 2003.
25 -   De Fina , A. Schifrin , D. Discourse and Identity, Edinburgh: University Press, 2006.
26 -  Garratt, B, Personal Identity and self-conscicusnees, Londan: Routledge, 1998.
27 -  Liblich. Mashiash, Zilber, Narrative Resarch, Thosand Oaks, Calif: Sage, 1998.
28 -  Misch, G, A History of Autobiograhy, London: Routledge, 1998.
29 -  proudfoot, W, God and the self, Lewisburg: Bucknell, 1976.
30 -  Stocj, Brain, Augustine. The Reader, Harvard: HarvardUniversity, 1998.
31 -  Taylor, C, Sources of the self, Cambridge: CambridgeUniversity, 1989.
32 -   Toulmin , Stephan, Self , knowledge and knowledge of self, New York: Oxford, 1977.
33 -  Whitebrook, Maureen, Identity Narrative and Politics, London: Routedlge, 2001.
 
 
CAPTCHA Image