نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مخابرات

2 استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

در این مقاله، ابتدا به بررسی مدلول قضیة حملیه مطابق رویکرد رایج میان منطق‌دانان مسلمان پرداخته و سپس با تمییز میان حیثیت‌های وجودی و ماهوی موضوع قضیه، دیدگاه دقیق‌تری را در این خصوص بدست خواهیم داد. آنگاه با معرفی قضایای موجهه و تقسیم‌بندی آن‌ها در ساختاری منظم بر اساس آنچه موجب اقتضای جهت مربوطه است، به ارائة تحلیلی نوین از محتوای قضایای موجهه بر مبنای نظریة اصالت وجود در قالب دسته‌های همگون معنایی می‌پردازیم. در پایان، به عنوان نمونه‌ای از نحوة اثرگذاری اعمال تحلیل ارائه شده، آراء شیخ اشراق را در خصوص بعضی از موجهات طرح کرده و بر مبنای تبیین پیشنهادی از مفاد قضایای موجهه به نقد آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Contents of Modal Propositions Based on the Theory of Primacy of Existence (Asālat al-Wujūd)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Golparvar Roozbahani 1
  • Seyyed Mahmood Yousefsani 2

1 Master of Telecommunication Research Center

2 Assistant Professor of Iranian Research Institute of Wisdom and Philosophy

چکیده [English]

Abstract. In this paper, we will first consider the contents of predicative propositions from the common viewpoint of Muslim logicians and then, with distinguishing between essential and existential aspects of proposition's subject, we propose a more precise view in this regard. After introducing modal propositions and categorizing them in a unified framework based on the origins of the related mode, we will propose a novel analysis of the contents of modal propositions based on the theory of primacy of existence (Asālat al-Wujūd). At the end, Suhrawardi's certain view of modal propositions are presented and then criticized on the basis of our proposed analysis of the contents of modal propositions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proposition
  • Mode of Proposition
  • Modal Propositions
  • Primacy of Existence (Asālat al-Wujūd)
  • Transcendent Philosophy (al-Hikmat al-Muta’āliyah)

منابع

الف- فارسی

1-       ابراهیمی دینانی، غلامحسین, قواعد کلی فلسفی در فلسفة اسلامی، ج 1, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1380.
2-       ابن سینا، حسین بن عبدالله، رسالة منطق دانشنامة علایی، مقدمه و حواشی و تصحیح: محمد معین و سید محمد مشکوه، همدان، دانشگاه بوعلی ‌سینا، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، 1383.
3-       طوسی، خواجه نصیر الدین، أساس الإقتباس (جلد اول از مجموعة دو جلدی «تعلیقه بر أساس الإقتباس خواجه نصیر طوسی»)، تحقیق: سید عبدالله انوار، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1375.
4-       کُردفیروزجایی، یارعلی، مقایسه مبنای منطق سنتی و منطق فرگه در تحلیل قضیه،معارف عقلی، بهار 1385، ش ۱.
5-       مطهری، مرتضی، پاورقی‌های «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، ج 2، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پانزدهم، 1386.

ب- عربی

6-       ابن سینا، حسین بن عبدالله,الإشارات و التنبیهات، ج 1, تحقیق: سلیمان دنیا، مصر، دار المعارف، 1960 م.
7-       سهروردی، شهاب الدین، المشارع والمطارحات، تصحیح: مقصود محمدی و اشرف عالی پور، نشر حق یاوران، چاپ اول، 1385.
8-      طوسی، خواجه نصیر الدین, شرح الإشاراتوالتنبیهات (ضمن«الإشارات والتنبیهات») ، ج 1, تحقیق: سلیماندنیا، مصر، دار المعارف، 1960 م.

ج- لاتین

9-       Aristotle, (Apr.), Prior Analytics, Edition: Ross, Translated by: A. J. Jenkinson, 19th printing, 1971.
10-    _____ , (Int.), On Interpretation, Edition: Ross, Translated by: E. M. Edghill, 19th printing, 1971.
11-    Frege, Gottlob, The Frege Reader, ed: Michael Beany, Ist. Pub, Oxford: Black Well, 1997.
 
 
CAPTCHA Image