دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
برهان و علیت در طبیعیات و علوم ریاضی: ارسطو،‌ ابن سینا،‌ ابن رشد، ابن هیثم
برهان و علیت در طبیعیات و علوم ریاضی: ارسطو،‌ ابن سینا،‌ ابن رشد، ابن هیثم

حسین معصومی همدانی

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 3-34

چکیده
  هدف این مقاله بررسی نسبت مفهومی و تاریخی میان طبیعیات (فیزیک) ارسطویی و دسته‌ای از دانش‌هاست که از دیرباز به علوم ریاضی معروف بوده‌اند. از دیدگاه متعارف ارسطویی، تبیین‌های علوم ریاضی تنها ناظر بر «چگونگی» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
علّیت هیومی
علّیت هیومی

امیراحسان کرباسی‌زاده

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 35-44

چکیده
  زبان عادی و علمی آکنده از واژه‌هایی است که بار علّی دارند. بسیاری از توضیحات و تبیین‌های ما علّی هستند. اما هنگامی که سعی در تحلیل مفهومی علّیت می‌کنیم دچار مشکل می‌شویم. اولین تحلیل جدی در باب علّیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
علّیت تاریخی و تاریخ مجازی
علّیت تاریخی و تاریخ مجازی

حسین شیخ‌رضایی

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 45-66

چکیده
  هدف اصلى این نوشته واکاوى مفهوم علّیت تاریخى (علّیت میان رویدادهاى تاریخى) است. از میان سه نظریة علّیتى که به اختصار بررسى مى‌شوند، نظریة شرطى‌هاى خلاف واقع مناسبت بیشترى براى کاربرد در حوزة تاریخ دارد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل محتوای قضایای موجهه بر مبنای نظریة اصالت وجود
تحلیل محتوای قضایای موجهه بر مبنای نظریة اصالت وجود

مهدی گل‌پرور روزبهانی؛ سید محمود یوسف ثانی

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 67-78

چکیده
  در این مقاله، ابتدا به بررسی مدلول قضیة حملیه مطابق رویکرد رایج میان منطق‌دانان مسلمان پرداخته و سپس با تمییز میان حیثیت‌های وجودی و ماهوی موضوع قضیه، دیدگاه دقیق‌تری را در این خصوص بدست خواهیم داد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مرکزیت اصل بافت فرگه در فهم رسالة منطقی - فلسفی
مرکزیت اصل بافت فرگه در فهم رسالة منطقی - فلسفی

رضا مثمر

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 79-102

چکیده
  ویتگنشتاین در مقدمة رسالة منطقی‌ - فلسفی  به صراحت از گوتلوب فرگه یاد می‌کند و از وام خویش به وی سخن می‌گوید. در هشت دهة گذشته سنتی در تفسیر رساله شکل گرفته است که به خوانش مابعدالطبیعی رساله همت گمارده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
صلب بودن و واژه‌های انواع طبیعی
صلب بودن و واژه‌های انواع طبیعی

کیوان الستی

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 103-114

چکیده
  واژه‌های انواع طبیعی، گروهی از واژه‌های عام هستند که انواع طبیعی موجود در طبیعت را مورد اشاره قرار می‌دهند. اینکه چگونه ممکن است واژه های عام - و تنها گروهی از این واژه‌ها مثل واژه‌های انواع طبیعی - ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقدمه‌ای بر مبحث روش در فلسفة‌ دکارت
مقدمه‌ای بر مبحث روش در فلسفة‌ دکارت

سیدمصطفی شهرآیینی

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 115-130

چکیده
  مقالة کنونی گزارشی است مقدماتی دربارة روش در فلسفة دکارت که نگارنده می‌کوشد با کاوش در نظام فکری و آثار دکارت و با استفاده از تازه‌ترین آثار دکارت‌شناسان انگلیسی ‌زبان، محوریت روش را در نظام فکری دکارت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زبان در «وجود و زمان»
زبان در «وجود و زمان»

محمدجواد صافیان؛ مرضیه پیراوی‌ونک

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 131-143

چکیده
  زبان در «وجود و زمان» به عنوان یکی از ساحات سه‌گانه وجود آدمی، در کنار «یافت حال» و «تفهم»، مطرح می‌شود. لذا هایدگر برای زبان، شأنی هستی شناختی قائل می‌شود و از آنجا که هستی آدمی هستی ...  بیشتر