نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ویتگنشتاین در مقدمة رسالة منطقی‌ - فلسفی  به صراحت از گوتلوب فرگه یاد می‌کند و از وام خویش به وی سخن می‌گوید. در هشت دهة گذشته سنتی در تفسیر رساله شکل گرفته است که به خوانش مابعدالطبیعی رساله همت گمارده است و از این اثر که به باور نویسندة آن اثری ضدمابعدالطبیعی می‌بوده تصویری یکسر متفاوت با رهیافت نویسنده‌اش ترسیم کرده‌اند و تفسیری هستی‌شناختی و بدینسان کژتاب به دست داده است. در دهه‌های اخیر موازی با این سنت، گزارش اقلیتی از رساله پا به میدان گذارده است که با پی‌جویی آرای فرگه در کتاب و بازکاوی تأثیر وی در شکل‌گیری ساختمان اثر در صدد بازیابی جوهر ضد هستی ‌شناختی آن برآمده است. این مقاله نیز در همین سمت و سوی با نگاه به «اصل بافت» فرگه، به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای فرگه برای فلسفة معاصر، به نشان دادن فضای غیرمابعدالطبیعی رساله و بدینسان کژروی تفسیر متعارف می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Centrality of Frege's Context Principle in Understanding the Tractatus Logico-Philosophicus

نویسنده [English]

  • Reza Mosmer

چکیده [English]

In his introduction to Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein acknowledges his debt to Frege. For eight decades commentators have interpreted this book from a metaphysical point of view contrary to its author's aim. In this way they have drawn a caricature of the book. Recently a few commentators have tried reading the book in the light of Frege's ideas. Focusing on Frege's ideas they have developed an anti-ontological account of the book and they have tried to explain the content and also the structure of the book according to its author's aim. In this paper I shall try to make a contribution towards the progress of this unorthodox new project of interpretation. Thus I shall show the importance of the first principle of three guiding principles mentioned by Frege in the introduction to The Foundation of Arithmetic, i.e. The Context Principle, reading the Tractatus anti-metaphysically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphysics
  • Context Principle
  • Word
  • Proposition
  • Psychologies
  • Idea
  • Meaning
  • Isomorphism

منابع

1-       مالکوم، نورمن (1382) "شرح آراء و احوال ویتگنشتاین" در جان پاسمور و دیگران، تشبیه نفس به چشم، ترجمة ناصر زعفرانچی، تهران، هرمس، صص42-1
2-       Black, Max, A Companion to Wittgenstein's 'Tractatus', 1st 1964 (Ithaca, New York: CornellUniversity Press), 1990.
3-       Diamond, Cora, The Realistic Spirit (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press), 1991.
4-       Frege, Gottlob, The Foundations of Arithmetic, trans. J. L. Austin, 2nd revised ed. 1st published in german 1884(Oxford: Basil Blackwell), 1989.
5-       Glock, Hans Johann, A Wittgenstein Dictionary, (Oxford: Blackwell Publishers), 1996.
6-       Hacker, P.M.S, "Semantic Holism: Frege and Wittgestein" in C. G. Luckhardt (ed.) Wittgenstein; Sources and Perspectives, (Sussex: The Harvester Press), 1979.
7-        _____ , P.M.S, Insight and Illusion, 1st ed.1972 (Oxford: Clarendon Press), 1986.
8-       Locke, John, An Essay Concerning Human Understanding, A. C. Fraser (ed.), 2 vol. (New York: Dover Publication), 1959.
9-       Sluga, Hans, Gottlob Frege(London: Routledge and Kegan Paul), 1980.
10-    Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus. trans. D.F. Pears and B.F. McGuiness, 1st published in german 1921,(Oxford: R)outledge, 2001.
 
 
CAPTCHA Image