نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مطاالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

واژه‌های انواع طبیعی، گروهی از واژه‌های عام هستند که انواع طبیعی موجود در طبیعت را مورد اشاره قرار می‌دهند. اینکه چگونه ممکن است واژه های عام - و تنها گروهی از این واژه‌ها مثل واژه‌های انواع طبیعی - به طور صلب دلالت کنند، از زمان به نگارش درآمدن کتاب سول کریپکی، نامگذاری و ضرورت،[1] مورد بحث فلاسفه زبان است. در این کتاب، کریپکی نظریة دلالت مستقیم را به عنوان جایگزینی برای نظریة دلالت توصیفی فرگه و راسل مطرح کرد. به نظر کریپکی اسم‌های خاص واژه‌هایی صلب هستند، به این معنا که در همه جهان های ممکن تنها به یک هوّیت واحد دلالت می کنند. کریپکی نظریة خود را به الفاظ انواع طبیعی نیز بسط می‌دهد، امّا توضیح نمی‌دهد که برای واژه‌های عام یعنی واژه‌هایی که قرار است نه به یک فرد یا شیء، بلکه به گروهی از افراد یا اشیاء دلالت کنند، صلب بودن چه معنا یا تعبیری می تواند داشته باشد. در این مقاله، با ارائه‌ای از نظریة دلالت مستقیم و نقش مفهوم صلب بودن در این دیدگاه، امکان بکاربردن این مفهوم برای انواع طبیعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و استدلال خواهد شد که الفاظ انواع طبیعی، در معنایی که کریپکی از صلب بودن ارائه کرده، نمی‌توانند صلب باشند.[1]. Naming and Necessity 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rigidity and Natural Kind Terms

نویسنده [English]

 • Keyvan Alasti

PhD student in Science Studies, Research Institute of Wisdom and Philosophy, Iran

چکیده [English]

How common nouns, and only a special type of them, i.e. “Natural kind terms”, rigidly designate is an issue in the philosophical study of language since the publication of Saul Kripke’s famous book, Naming and Necessity.
In this book, Kripke argues against Frege and Russell’s theory of reference and proposes his own Causal theory of reference. Proper names, Kripke claims, are rigid designators, i.e. they refer to unique entities in every possible world. He also extends his theory of reference to cover natural kind terms, terms that don't refer to individual objects, but refer to group (or set) of objects. However, Kripke doesn't give an account of what it is for general terms to be rigid.
In this article after surveying the causal theory of reference and Rigidity as its central concept, the application of this concept to natural kind terms is examined. It is shown that Natural kind terms are not rigid designator in the sense that Kripke originally defined it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rigid Designator
 • Natural Kind Terms
 • Kripke
 • Reference
 1. منابع

  1-       Braun, David, "Review of Scott Soams’s Beyond Rigidity" in Linguistics and Philosophy 26 , pp. 367-379, 2003.

  1. URL:http://www.ling.rochester.edu/~braun/Papers/soames.pdf

  2-       Buckner.E.D., "Mill on Connotation", 2006.

  1. URL: http://uk.geocities.com/frege@btinternet.com/connotation/millconnotation.htm

  3-       Frege, Gottlob (1892),"On Sense and Reference" Tran: Peter Geach, in Analytic philosophy an Anthology edited by David Sosa, Blackwell publisher,(2001)

  4-       Kripke, Saul, Naming and Necessity, Cambridge, MA: HarvardUniversity Press, 1980.

  5-       Laporte, Joseph, "Rigid-designators", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006.

  1. URL: http://plato.stanford.edu/entries/rigid-designators/

  6-       Reimer, Marga "Reference", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003.

  1. URL: http://plato.stanford.edu/entries/reference/

  7-       Salmon, Nathan, Reference and Essence,PrincetonUniversity Press, 1982.

  8-       _____ , Nathan, "Naming, Necessity and Beyond",in Mind 112, 475-492, 2003.

  9-       Soams, Scott, Beyond Rigidity,London, OxfordUniversity of philosophy, 2002.

  10-    _____ , Scott, "Reply to Critics", 2006.

  1. URL:http://www-rcf.usc.edu/~soames/replies/Rep_Critics_of_Beyond_Rigidity.pdf

   

   

CAPTCHA Image