نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

مقالة کنونی گزارشی است مقدماتی دربارة روش در فلسفة دکارت که نگارنده می‌کوشد با کاوش در نظام فکری و آثار دکارت و با استفاده از تازه‌ترین آثار دکارت‌شناسان انگلیسی ‌زبان، محوریت روش را در نظام فکری دکارت معلوم سازد و سیر فکر او را به ‌لحاظ روش‌شناختی در آثار گوناگونش دنبال کند. نخستین ‌بار دکارت در کتاب ناتمام قواعد از روش تازة ‌خود سخن می‌گوید که تأکیدی کلی بر ابعاد روشی تفکر دکارت در آن، به چشم می‌خورد. در کتاب گفتار (و رسالات سه‌گانة منضم به آن) بیان اجمالی و کلی از روش دکارتی را به همراه مصادیقی از اِعمال این روش در علوم می‌توان یافت. اما تأملات کتابی است که در آن، تبلور کامل و تفصیلی روش دکارتی را در عرصة‌ مابعدالطبیعه می‌یابیم. در کتاب اصول فلسفه نیز بیان دیگری از همین روش را در حوزة مابعدالطبیعه و طبیعیات، البته در هیأتی مدرسی و به ‌سبک کتب درسی رایج در میان دانشگاهیان آن دوره می‌یابیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Descartes' Philosophy: a Methodological Introductio

نویسنده [English]

  • Seyed Mostafa Shahr Ayini

Faculty member of the Department of Philosophy, University of Tabriz

چکیده [English]

The present paper deals with the methodological aspects of Descartes' philosophy, in brief. By scrutinizing Descartes' thought and works and by using the most recent scholarly works on his philosophy in English language, the author tries to show the centrality of method in Descartes' system, in general and in his metaphysics, in particular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Method
  • Metaphysics
  • Natural Science (Physics)
  • Mathematics
  • Quantity

منابع

الف- فارسی

1-       دکارت، رنه، گفتار در روش، محمد علی فروغی، برگرفته از کتاب (سیر حکمت در اروپا، محمد علی فروغی)، انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، 1383.

ب- لاتین

2-       Ariew, Roger, Cottingham, John & Sorell, Tom (Edited by), Cambridge Philosophical Texts in Contexts, Descartes' Meditations, Background Source Materials, Cambridge Univ. Press, 1998.
3-       Broughton, Janet, Descartes's Method of Doubt, PrincetonUniversity Press, 2002.
4-       Cottingham, John, Descartes, Basil Blackwell, Oxford & New York, 1989.
5-       _____ , John, The Blackwell Philosopher Dictionaries, a Descartes Dictionary, first published USA, 1993.
6-       Flage, Daniel E. and Bonnen, Clarence A. Descartes and Method, a search for method in Meditations, first published by Routledge, 1999.
7-       Hatfield, Gary, Routledge Philosophy GuideBooks, Descartes and the Meditations, Routledge, 2003.
8-       Williams, Bernard, Descartes, The Project of Pure Reason; this edition first published by Routledge, 2005.
9-       Wilson, Catherine, Descartes' Meditations, An Introduction, Cambridge University Press, first published 2003.
 
 
CAPTCHA Image