نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی فلسفه دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

زبان در «وجود و زمان» به عنوان یکی از ساحات سه‌گانه وجود آدمی، در کنار «یافت حال» و «تفهم»، مطرح می‌شود. لذا هایدگر برای زبان، شأنی هستی شناختی قائل می‌شود و از آنجا که هستی آدمی هستی مفتوح و گشوده به سوی عالم است، زبان نیز نقش گشایشگری و آشکار کنندگی دارد. هایدگر با این بیان می‌خواهد از تلقی رایج از زبان به عنوان وسیله‌ای برای انتقال احساس‌ها و مقاصد و اندیشه‌ها فراتر رود و نشان دهد که زبان وسیله‌ای در دست ما نیست. ما خود زبانیم، هستی ما هستی زبان‌مندی است. او همچنین زبان را با تفسیر و تأویل مرتبط می‌کند. در زبان چیزها تأویل / تفسیر می‌شوند و کلمات، وظیفه‌ای هرمنوتیکی و تفسیری بر عهده دارند. هایدگر زبان را آشکار کنندة اشیاء و بنابراین مرتبط با حقیقت به معنای نامستوری می‌داند هر چند زبان روزمرة ما که از اصل خویش دور افتاده است بیشتر پوشانندة موجودات است تا آشکار‌کنندة آن‌ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Language in "Being and Time

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Safian 1
 • Marzie Piravi Vanak 2

1 Member of the Faculty of Philosophy, University of Isfahan

2 PhD student in Philosophy, University of Isfahan

چکیده [English]

In Being and Time, Logos is the Third existential constituent of There –being's structure. The three intertwined components of there - being's structure are: disposition, comprehension and logos.
So, language has an ontological dimension. Since There being's being is open and disclosed to the world, it makes manifest what is being talked about. On the basis of this conviction, Heidegger decides to go beyond ordinary ideas about language.
He believes, it is misleading to reduce this existential component to a simple instrument for expression of our feelings and thoughts.
We, our selves are language itself. Our being is the special being with language. Heidegger connects Language with interpretation and hermeneutic. Entities are interpreted by language and words take on a hermeneutical task. Heidegger understands language as disclosure of things and entities, so, it is connected to truth (aletheia), although everyday language which is far away from its source, more hides the entities more than unfolding them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Language (Logos)
 • Interpretation
 • Comprehension
 • Listening
 • Silence
 • Everyday Language
 • Being-in-the-World
 • There- Being
 • Meaning Fullness

منابع 

الف- فارسی

1-       احمدی، بابک، هایدگر و پرسش بنیادین، نشر مرکز، تهران، 1381. 
2-       _____ ، بابک، مهاجر، مهران، نبوی، محمد، هرمنوتیک مدرن: گزینه جستارها، نشر مرکز، تهران، 1377.
3-       اسمیت،گرگوری بروس، نیچه، هایدگر وگذار به پسامدرنیته، علیرضا سیداحمدیان، نشر پرسش ، آبادان، 1379.
4-       بیمل، والتر، بررسی روشنگرانه اندیشه‌های مارتین هایدگر، بیژن عبدالکریمی، انتشارات سروش، تهران، 1381.
5-       پالمر، ریچارد، علم هرمنوتیک، محمد سعید حنایی کاشانی، نشر هرمس، تهران، 1382.
6-       جمادی، سیاوش، زمینه و زمانه پدیدارشناسی ، نشر ققنوس، تهران، 1385.
7-       خاتمی، محمود، ، جهان در اندیشه هایدگر، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، 1384.
8-       کوروز، موریس، فلسفة هایدگر، دکتر محمود نوالی، نشر حکمت، تهران، 1378.
9-       کوکلمانس، یوزف. جی، مارتین هایدگر. پیش درآمدی به فلسفه او، دکتر موسی دیباج، نشر حکمت، تهران، 1380.
10-   هایدگر، مارتین، درآمد وجود و زمان، منوچهر اسدی، نشر پرسش، آبادان، 1380.

ب- لاتین

11-    Heidegger, Martin, Being and Time, Trans.J. Macquarrie and Robinson, Black well, neinth edition. Oxford,.1988.
12-    _____ , Martin, Basic writings, Ed.David Farrall kcell.Harper and Row, New York, 1976.
13-    Inwood, Michael, A Heidegger dictionary, Black well publishers, 2000.
14-    Mullhull, Stephen, Heidegger and Being and Time, Routledge Philosophy guide book, 1996.
15-    Richardson, William j, Heidegger Through Phenomenology to Thought, Martinus Nijhoff, the Hague,thrid edition. Netherlans, 1974.
 
 
CAPTCHA Image